Papirdokumentation

Når du ansøger om speciallægeanerkendelse kan du vælge at indsende din dokumentation med post eller e-mail. Du skal indsende nedenstående dokumentation, før vi kan behandle din ansøgning.

Du kan tidligst søge om speciallægeanerkendelse 6 måneder før, du har afsluttet din uddannelse. Før du søger, er det et krav, at samtlige mål i målbeskrivelsen er godkendt. 

Den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb kan tidligst indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du derfor eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Hent en huskeliste, så du får alt med

Sådan søger du

For at ansøge om speciallægeanerkendelse skal du indsende nedenstående dokumentation, før vi kan behandle din ansøgning. 

 • Print af det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal samtidig underskrives.
 • Udfyldt Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse. Skemaet skal underskrives.
 • Kopi af gældende ansættelse- og uddannelsesaftale eller gældende tillægsaftale fra videreuddannelsesregionen.
 • Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Attestation for de enkelte uddannelseselementer vedlægges ansøgningen. Det skal dog bemærkes, at den sidste attestation for tid først kan dateres, udstedes og indsendes i den sidste måned af uddannelsesforløbet (kan således indsendes senere end den fremsendte ansøgning).
 • Kursusbeviser: Dokumentation for gennemført teoretisk uddannelse, LAS1/SOL1 for introduktionsstillinger. Kursusbevis for SOL 3/LAS II og SOL 2/LAS III. For psykiatri/ Børne- & ungdomspsykiatri: Grunduddannelse i psykoterapi.
 • Attestation for gennemført forskningstræning
 • Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer.
  • Ansøgers navn og cpr. nr. skal være påført hver logbogsside.
  • Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige læge (vejleder) i logbogen med dato og læselig original underskrift ud for hver enkelt kompetence
  • Der skal gøres opmærksom på, at gentagelsestegn eller anden form for afkrydsning ikke godkendes.
  • Der skal afsluttes med stempel/afdelingens stempel og den uddannelsesansvarlige overlæges, alternativt den ledende overlæges, læselige underskrift, jf. vejledning nr. 9586 af 14. juli 2008 om ”Kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse”. Stempel, dato og læselig underskrift kan evt. sættes nederst på siden.
  • Hvis logbogen er i andet format end A4 (f.eks. lommestørrelse, bog el. lign) skal kopi af logbogen ligeledes indsendes i A4-format uden hæftning.

Sådan skal du sende dokumentationen

Du skal sende:

 1. farvekopier af god kvalitet enten med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail til aaes@stps.dk. Hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt.
 2. eventuelle oversættelser af dokumentationen.

Hvis du ønsker det, må du gerne sende original dokumentation. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Krav til kopier

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om at du eftersender original dokumentation.

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Søg om anerkendelse som speciallæge

Sådan sender du til os

Send din dokumentation og den underskrevne ansøgning til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Eller via e-mail til 

aaes@stps.dk