Søg refusion

Hvis du selv har betalt for behandling under et midlertidigt ophold i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, kan du søge om at få refunderet de udgifter, som du normalt vil få dækket med det blå EU-sygesikringskort. Her på siden finder du information om, hvad du kan få refunderet og refusionsprocessen.

Du kan søge Styrelsen for Patientsikkerhed om refusion, hvis du har lagt ud for nødvendig offentlig behandling, som normalt ville være dækket med det blå sygesikringskort ved et midlertidigt ophold i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien.

Det blå sygesikringskort dækker dine udgifter til offentlig nødvendig behandling på samme vilkår, som en borger i det land, du har opholdt dig i. Der er dog forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, og derfor dækker det blå sygesikringskort også forskelligt alt efter, hvor du har opholdt dig.

Inden du søger om refusion for dine udgifter, skal du derfor være opmærksom på reglerne for landets offentlige behandling, da der kan være en egen brugerbetaling på din behandling. Denne del af udgiften vil du ikke kunne få refunderet, og du vil derfor selv skulle afholde denne udgift eller få den dækket af en privat rejseforsikring.

Information til dig, der vil søge refusion

Du kan få refunderet dine udgifter til nødvendig offentlig behandling, som du normalt vil få dækket med det blå EU-sygesikringskort under et midlertidigt ophold i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien. Med det blå sygesikringskort er du dækket på samme vilkår, som en borger i det land, du opholder dig i. Du skal derfor være opmærksom på, at der i de fleste lande er en egen brugerbetaling for ydelser under den offentlige sygesikring. Som udgangspunkt kan du ikke få refusion for dette.

Normalt skal du ikke lægge ud til nødvendig offentlig behandling, hvis du får vist det blå sygesikringskort til behandlingsstedet eller den behandlende sundhedsperson, da de så allerede har fået oplysningerne om din sygesikring i Danmark.

Hvis du alligevel selv har betalt, kan du få refunderet den del, der ikke tæller som egen brugerbetaling i det pågældende lands offentlige sundhedsvæsen. Det hjælper vi med i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du har modtaget behandling hos private læger eller hospitaler, er det ikke muligt at få refusion. Det samme gælder i udgangspunktet, hvis du har modtaget planlagt behandling.

Læs mere her, hvordan du er dækket med det blå sygesikringskort

I de fleste lande er der egen brugerbetaling for ydelser under den offentlige sygesikring. Har du vist dit blå sygesikringskort men alligevel fået en regning, kan beløbet være den del, der er din egenbetaling.

Du kan se på din regning, om det er egenbetaling, fx:

 • Svensk egenbetaling: vårdavgift, patientavgift, egenavgift, slutenvårdsavgift
 • Norsk egenbetaling: egenandel, pasientbetaling, bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell, røntgenundersøkelse
 • Tysk egenbetaling: Zuzahlungen, Eigenanteile, Individuelle Gesundheitsleistungen   

Du kan også søge information om, hvad der er egenbetaling i det land, du har opholdt dig i. 

Find information om hvordan den offentlige sygesikring er i et bestemt land her

Da egenbetaling er et vilkår for den offentlige sygesikring i det pågældende land, kan du ikke få egenbetaling refunderet. I stedet for at sende en ansøgning om refusion, kan du derfor med fordel høre dit forsikringsselskab, om din private rejseforsikring dækker udgiften til egenbetaling.

Det blå sygesikringskort dækker ikke, hvis formålet med dit udlandsophold var at modtage behandlingen. I så fald vil din behandling blive betragtet som planlagt. Har du udgifter til den type ydelser, skal du derfor ikke sende din ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. I stedet kan du undersøge, om du kan få tilskud fra din bopælsregion eller kommune til at dække dele af dine udgifter. Bor du i et andet EU- eller EØS-land, skal du ansøge i den region eller kommune, du udrejste fra eller nu arbejder i.

Læs mere om refusion for behandling købt i udlandet efter danske tilskudsregler

Det blå sygesikringskort dækker kun ydelser til offentlig behandling. Det vil derfor blive betragtet som udgifter til private ydelser, hvis du har modtaget behandling hos en privat læge eller et privat hospital, som ikke er en del af det pågældende lands offentlige sygesikring.

Er din udgift knyttet til receptordineret medicin, skal du søge digitalt hos Lægemiddelstyrelsen.

Gå til lægemiddelstyrelsen

Du kan søge Styrelsen for Patientsikkerhed om refusion for udgifter til nødvendig offentlig behandling, som du normalt vil få dækket med det blå sygesikringskort ved ophold i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien. Det gør du ved at logge på med MitID eller NemID i vores online ansøgningsskema nedenfor. Du skal inden da sørge for at have alle oplysninger og dokumentation klar.

Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes - medmindre det fremgår, at de er frivillige. Får du undervejs behov for at finde flere oplysninger til din ansøgning, gemmes der automatisk en kladde i 30 dage.

Vælger du i din ansøgning også at få vurderet, om du kan få refusion efter de danske tilskudsregler, vil vi sende din sag videre til enten en region eller kommune. Den endelige afgørelse om refusion efter de danske tilskudsregler får du fra den region eller kommune, der kan tilbagebetale mest muligt af dine udgifter.

 • Dine kontaktoplysninger
 • Hvis du søger for en anden patient:
  - En fuldmagt fra patienten
  - Patientens CPR-nummer, eventuelt udenlandsk personnummer
  - Patientens navn og adresse
  - Beskrivelse af formål med udlandsopholdet og behandlingen m.v.
  - Beskrivelse af den behandling, du søger refusion for, herunder dato for behandlingstidspunktet og sted (land og by).
  - Dokumentation

Hav dokumentation klar til at vedhæfte til din ansøgning.

Du skal altid vedhæfte disse bilag:

 • kopi af alle regninger
 • dokumentation for, at du har betalt regningerne, f.eks. kopi af kvitteringer
 • kopi af eventuelle henvisninger og recepter m.v.
 • dokumentation for dansk sygesikring for den person, der modtog behandling, ved kopi af et eller flere af disse:
  - EU-sygesikringskort, når gyldigt på behandlingstidspunktet
  - Erstatningsattest for EU-sygesikringskortet udstedt af Udbetaling Danmark
  - Særligt sundhedskort

Dokumentationskrav for sygesikring gælder dog ikke, når du bor i Danmark og søger refusion for behandling i et andet nordisk land.

Gem dine originale bilag, indtil du modtager en endelig afgørelse om refusion.

Frankrig

 • Kopi af den franske regning ”Feuille de soins”.
 • Patienten skal underskrive regningen.

Grækenland

 • Ved medicinkøb skal doseringsetiket, dvs. klistermærker fra medicinpakken, sættes på regningen.

Dit blå EU-sygesikringskort er dit bevis på, at du er sygesikret i Danmark. Hvis dit blå sygesikringskort er udløbet eller du ikke har haft det i den periode, du søger refusion for, skal du derfor indhente en erstatningsattest for kortet.

Du kan bestille en erstatningsattest hos Udbetaling Danmark, som dokumentation for din sygesikring i den periode, du søger refusion for.

Kontakt Udbetaling Danmark for at få en erstatningsattest

Er du endnu ikke rejst afsted, kan du læse om dine muligheder på denne side:

Glemt det blå kort?

Har du arbejdet under opholdet, skal du indhente dokumentation for din danske sociale sikring i perioden. Dokumentation får du hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Kontakt Udbetaling Danmark International Social Sikring  

Hvis du har arbejdet under et ophold og søger om refusion, skal du i din ansøgning om refusion vedhæfte enten:

 • Attest A1.
 • Korrespondance med Udbetaling Danmark om, at du var dansk socialt sikret under opholdet

Ved lønnet praktik, au-pair eller lignende skal du vedhæfte:

 • Kopi af afgørelse fra opholdslandet om din social sikring

Læs mere om social sikring ved arbejde i udlandet på borger.dk og find kontaktoplysning til Udbetaling Danmark, International Social Sikring

Du kan give en anden person eller virksomhed fx et forsikringsselskab tilladelse til på dine vegne at søge refusion for udgifter til behandling eller medicin, som du har modtaget under et midlertidigt ophold i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Ønsker du dette, skal du udfylde en fuldmagt til brug ved oprettelse af refusionssagen.

En fuldmagt indebærer, at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed sender alle sagens breve til den person eller virksomhed i stedet for dig. 

Hent blanket til fuldmagt

Når vi modtager din ansøgning om refusion og de nødvendige bilag, sender vi din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes, at det blå sygesikringskort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Derfor er det myndighederne i det land, hvor du er blevet behandlet, der afgør, hvor meget du eventuelt kan få refunderet.

Svartiden varierer fra land til land, og der kan derfor gå længere tid før, at vi får svar fra udlandet og kan udbetale pengene til dig, hvis du har krav på refusion.

Vælger du i din ansøgning også at få vurderet, om du kan få refusion efter de danske tilskudsregler, vil vi sende din sag videre til enten en region eller kommune. Den endelige afgørelse om refusion efter de danske tilskudsregler får du fra den region eller kommune, der kan tilbagebetale mest muligt af dine udgifter.

Ansøg om refusion

 • Du skal logge på med MitID eller NemID.
 • Hav alle oplysninger og dokumentation klar.
 • Alle felter skal udfyldes, medmindre det fremgår, at de er frivillige. Får du undervejs behov for at finde flere oplysninger til din ansøgning, gemmes der automatisk en kladde i 30 dage.
 • Du får til sidst mulighed for at printe og gemme en kopi af din ansøgning

Borger: Ansøgning om refusion

Virksomhed: Ansøgning om refusion


Brug for hjælp til ansøgning?

Hvis du ikke kan benytte ansøgningsblanketten, kan du kontakte EU-Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed på: 72 26 94 90. Telefonen er lukket onsdage.