Indeklima

Indeklimaet i en bygning er af stor betydning for vores helbred.

Hvad er indeklima?

Indeklima i en bygning afhænger af både udefra kommende og indendørs kilder til mangeartede fysiske, kemiske, og biologiske påvirkninger. Indeklimaet har blandt andet med lyd, lys, temperatur, lugt, luftfugtighed og luftkvalitet at gøre.

Et godt indeklima er et indendørs miljø, hvor de som opholder sig i miljøet oplever at trives både fysisk og psykisk og hvor der ikke er risiko for sundhedsskader. Da vi danskere opholder os 80-90% af tiden indendørs, er det relevant at fokusere på indeklimaets virkning på helbredet, både på kort og på langt sigt.

Hvis du oplever problemer med indeklimaet i din bolig, kan du kontakte den tekniske forvaltning i kommunen. Kommunen har mulighed for at indhente sundhedsfaglig rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerheds enheder for Tilsyn og Rådgivning.

Hvilken rådgivning søger du?

  • Oplysninger om sundhedsskadelige effekter af enkeltstoffer, der forekommer i boligen fx kemiske stoffer fra maling eller byggematerialer, finder du hos Miljøstyrelsen, der har ansvar for denne rådgivning. Kontakt Miljøstyrelsen
  • Rådgivning af daginstitutioner om miljøfaktorer herunder indeklima, kontakt Den kommunale sundhedstjeneste
  • Rådgivning om indeklima på arbejdspladsen. Kontakt Arbejdstilsynet
  • Oplysning om hvilke krav Energistyrelsen, jf bygningsreglementet, stiller til hvordan bygninger skal bygges, også af hensyn til at sikre et godt indeklima. Kontakt Energistyrelsen
  • Indsatser overfor sundhedsfarlige boliger, kontakt kommunen eller Bolig- og Planstyrelsen
  • Oplysninger om WHO guidelines for udvalgte kemiske stoffer i indeklimaet: WHO har i 2010 offentliggjort en samling af guidelines for udvalgte kemiske stoffer i indeklimaet, hvor helbredsrisici kan reduceres betydeligt ved overholdelse af guidelines. Der er tale om guidelines for radon, benzen, kulilte, formaldehyd, kvælstofdioxid, polycykliske aromatiske hydrocarboner, også kaldet PAH’er, naftalen, triklorethylen og tetraklorethylen.
    Læs WHO guidelines

Se også: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om indeklima i skoler