Sundhedsfaglig

Ansvar og retningslinjer

Find faglige vejledninger og artikler om bl.a. journalføring, rapporteringspligt af utilsigtede hændelser, patientrettigheder og om håndtering af medicin.

Sundhedsfaglig vejledning

Faglige vejledninger til sundhedspersoner

Sundhedspersoner er underlagt faglige juridiske retningslinjer og handler i overensstemmelse med dem.

Læs de faglige vejledninger

Journalføring

Som sundhedsperson skal du føre journal, når du behandler patienter. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling.

Læs om journalføring

Rapporteringspligt

Som sundhedsperson har du pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), du får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed.

Læs om rapporteringspligten

Håndtering af medicin

Som sundhedsperson skal du udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udførslen af dit virke. Du kan orientere dig i en række vejledninger, når du skal håndtere medicin.

Læs om håndteringen af medicin

Patientrettigheder

Informeret samtykke

Patienten har krav på information fra den behandlende læge om sin sygdom. Patienten bestemmer selv, om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal sættes i gang.

Aktindsigt i patientjournal

Patienten har ret til at få aktindsigt i sin journal, hvis vedkommende er fyldt 15 år. Patienten kan også give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt.

Tavshedspligt