75-års aldersgrænse for autoriseret sundhedspersonale

Retten til selvstændigt virke bortfalder, når du fylder 75 år. Du kan dog søge dispensation fra reglen. Reglen gælder, uanset hvilken sundhedsfaglig autorisation du har. For læger, tandlæger og kiropraktorer bortfalder den særlige tilladelse til selvstændigt virke. Du kan stadig bruge din professions- eller din specialistbetegnelse.

Som læge kan du fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende. Som tandlæge kan du også fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende, blot det sker indenfor eget virksomhedsområde.

Du skal fortsat være opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, hvoraf det fremgår, at hvis en læge eller tandlæge eller dennes nærmeste har behov for behandling med afhængighedsskabende lægemidler, skal behandlingen som hovedregel varetages af en anden læge.

Hvem er omfattet af 75-års reglen?

Du er omfattet af 75-års reglen, og din ret til selvstændigt virke bortfalder, hvis du er autoriseret sundhedsperson og:

  • du fylder 75 år efter 1. januar 2007
  • eller du er fyldt 75 år efter 1. januar 2007. 

Du er ikke omfattet, hvis du allerede var fyldt 75 år før den 1. januar 2007. I den situation kan du fortsætte din eventuelle selvstændige faglige virksomhed som hidtil. 

Søg dispensation og fortsæt helt eller delvist

Du kan søge dispensation, så du fortsat kan drive din selvstændige faglige virksomhed helt eller delvist, efter du er fyldt 75. år. 

Sådan søger du dispensation

Du kan søge dispensation tidligst 6 måneder og senest 3 måneder før din 75-års fødselsdag, eller den dato du påtænker at genoptage din faglige virksomhed. 

For at søge om dispensation skal du:

  • udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema
  • vedhæfte en højest 12 måneder gammel helbredserklæring fra egen læge. Helbredserklæringen skal indeholde de samme oplysninger som kørekortattesterne. 
  • deltage i en samtale i den regionale enhed for Tilsyn og Rådgivning, som du indkaldes til, når du har sendt os din ansøgning. 

Når du har indsendt skemaet, vil du modtage en meddelelse om at ansøgningen er indsendt. Vær særligt opmærksom på, at der kommer en meddelelse i din e-boks, hvor du vil blive bedt om at bekræfte din ansøgning med din digitale signatur. Hvis du ikke modtager denne kvittering, er din ansøgning ikke gået igennem. Hvis ansøgningen ikke er gået igennem er det ofte, fordi autorisationsnummeret ikke er korrekt. Vær opmærksom på ikke at forveksle 0 (nul) og O.

Helbredserklæring og habilitetskrav

Lægeerklæringen skal være udfærdiget af en speciallæge i almen medicin, som udgangspunkt din sædvanlige læge.

Lægen, der udfærdiger din helbredserklæring, skal være objektiv. Det betyder, at hverken personlig vel- eller modvilje må få indflydelse på erklæringen. 

En læge kan ikke udfærdige en helbredserklæring til sig selv eller til nære familiemedlemmer eller nære venner. Kolleger eller samarbejdspartnere bør heller ikke udsteder helbredserklæringer til hinanden.

Styrelsen vurderer om formålet med helbredserklæringen opfyldes, herunder om den læge, der har udstedt erklæringen, lever op til habilitetskravene angående faglighed og personlig habilitet.

Samtale og vurdering

Når vi har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en samtale. Vi kan i den forbindelse også bede om en speciallægevurdering, hvis vi finder grund til det.

Når vi vurderer konkrete ansøgninger, lægger vi blandt andet lagt vægt på 

  • helbredstilstand
  • faglige opdatering 
  • tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Efter en konkret faglig vurdering kan vi enten give eller afslå dispensation fra 75-årsreglen. Hvis vi giver dispensation fra 75-årsreglen, giver vi helt eller delvist fortsat tilladelse til selvstændig faglig virksomhed, idet tilladelsen dog kan afgrænses til visse sundhedsydelser. 

En eventuel dispensationen vil altid være tidsbegrænset.

Ansøg om dispensation

Udfyld ansøgningen og vedhæft helbredserklæring. Helbredserklæringen fylder normalt fire sider. Du kan vedhæfte hver side som én fil. Filerne må ikke fylde mere end 9,4 MB i alt.

Link til ansøgningsskemaet

Om indtastning af personoplysninger

Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger.

Læs vores Data- og privatlivspolitik