Medicinhåndtering

Som autoriseret sundhedsperson er du forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udførslen af dit virke. Der findes en række vejledninger, du kan orientere dig i, når du skal håndtere medicin. Vi udarbejder, når der er et særligt behov for dette, vejledninger til læger og andre sundhedspersoner om brug af medicin. Vejledningerne er vores fortolkning af lovgivningen.

Ordination og håndtering af lægemidler

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler redegør for regler i forbindelse med medicinordination, medicingivning og bortskaffelse af medicin samt ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndtering.

Vejledningen uddyber de regler, der gælder for personale, der medvirker til medicinhåndtering og er således rettet både mod sundhedspersoner og mod ikke sundhedsuddannet personale, der medvirker til medicingivning mv.

Vejledningen beskriver forhold af generel karakter og forhold, der er særligt relevante for henholdsvis sygehuse og plejeboliger/hjemmepleje, samt andre institutioner, herunder daginstitutioner.

Udskrivning af vægttabsbehandling ved selvinjektion

Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på klinikkers udbud af vægttabsbehandling ved selvinjektion. Nedenstående er et oprids af de generelle regler for udskrivning af vægtabsmedicin ved selvinjektion.

Omhu og samvittighedsfuldhed

  • Læger er efter § 17 i autorisationsloven generelt forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed. Det gælder uanset, om der er tale om en fysisk konsultation eller en online-konsultation.
  • Det er ligeledes lægens ansvar, at patienten bliver informeret korrekt og samtykker til behandlingen.
  • Det er lægens ansvar, ved lægemiddelordination, at vurdere indikationen, kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt tage stilling til mulige interaktioner med øvrige lægemidler, som patienten anvender.

Off-label

  • Brug af receptpligtig medicin skal som altovervejende hovedregel ske inden for lægemidlets godkendte terapeutiske indikation. Det er dog muligt for den enkelte læge selvstændigt og på eget ansvar at anvende et lægemiddel off-label på baggrund af en konkret vurdering af behandlingsbehovet for den enkelte patient.
  • Ved off-label udskrivning gælder det, som for alle andre lægemidler, at den behandlende læge har det faglige ansvar for ordinationen af lægemidlet og skal sætte sig ind i dosering, bivirkninger, kontraindikationer, særlige advarsler og forsigtighedsregler.

Tilsyn

  • Hvis man som sundhedsperson, patient eller pårørende bliver opmærksom på uansvarlig brug af receptpligtige lægemidler kan man indgive en bekymringshenvendelse.
  •  Styrelsen for Patientsikkerhed fører udelukkende tilsyn med sundhedspersoner, der har dansk autorisation og behandlingssteder i Danmark, der er registeret i det danske behandlingsstedsregister