Indberetning af dødsfald til politiet, retslægeligt ligsyn og obduktion

Ved dødsfald skal en læge kontakte politiet, når visse kriterier er opfyldt. Derved sikres, at myndighederne bliver bekendt med dødsfaldet og kan tage stilling til, om der skal iværksættes et retslægeligt ligsyn. Et retslægeligt ligsyn afholdes af politiet i samarbejde med læger fra Tilsyn og Rådgivningsenhederne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægen rådgiver politiet og har ansvaret for, at der skrives dødsattest. Det er politiet, der bestemmer, om der skal udføres en retslægelig obduktion af afdøde.

Lægens indberetning af dødsfald

Lægen skal indberette dødsfald til politiet for bl.a. at sikre, at en mulig forbrydelse bag dødsfaldet kan blive undersøgt - herunder at et muligt strafansvar for uagtsom forvoldelse af døden om nødvendigt også kan blive forfulgt. Der vil også kunne være civilretlige spørgsmål i anledning af dødsfaldet. Det kan eksempelvis være erstatningsretlige spørgsmål i forsikringssager. Desuden kan sundhedsministeren bestemme, at der skal foretages obduktion ved dødsfald blandt bestemte grupper, hvis almen interesse skønnes at kræve særlige undersøgelser. 

Fra det øjeblik en læge tilkaldes til et dødsfald, skal lægen gøre sig overvejelser om politiet skal kontaktes. Lægen skal således overveje indberetning til politiet, når:

 • en læge konstaterer døden for indtrådt
 • en læge konstaterer sikre dødstegn
 • en læge afholder almindeligt ligsyn.

Lægen skal forholde sig til de tilgængelige oplysninger, herunder helbredsoplysninger fra patientjournal og øvrige oplysninger fra plejepersonale og evt. andre tilstedeværende personer. 

Lægen har pligt til at indberette dødsfaldet til politiet, når:

 1. Dødsmåden er ikke naturlig, dvs. når dødsfaldet skyldes et:
  • strafbart forhold
  • selvmord
  • ulykkestilfælde
 2. En person findes død.
 3. Døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde (pludselig uventet død).
 4. Der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Læs lov om arbejdsskadesikring
 5. Døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.
 6. Dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner som f.eks. i fængsler, detentioner.
 7. Det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, dvs. at lægen er i tvivl om dødsmåden er naturlig eller ikke naturlig, eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

Udlevering af oplysninger til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed

En sundhedsperson (læger, sygeplejersker m.v.) har ved dødsfald pligt til at videregive oplysninger om en afdød patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oplysningerne skal videregives snarest muligt, hvilket betyder at politiet og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed skal have oplysningerne til rådighed hurtigst muligt og senest samme dag som anmodningen om oplysningerne er fremsendt.

Oplysningerne skal bruges til at vurdere om der skal iværksættes et retslægeligt ligsyn og må derfor ikke forsinkes unødigt af hensyn til politiets efterforskning.

Retslægeligt ligsyn

Retslægeligt ligsyn afholdes af politiet i samarbejde med læger fra Tilsyn og Rådgivningsenhederne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægen rådgiver politiet og har ansvaret for, at der skrives dødsattest. Det er politiet, der bestemmer om der skal udføres en retslægelig obduktion af afdøde.

I samtlige politikredse i Danmark, undtagen Københavns Politis politikreds, er det læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der sammen med politiet deltager i det retslægelige ligsyn. I Københavns Politis politikreds er det læger fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, som varetager de retslægelig ligsyn på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Københavns Politis geografiske område dækker Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner.

Udgangspunktet er, at alle til politiet indberettede dødsfald skal på retslægeligt ligsyn.

Retslægeligt ligsyn kan dog i visse tilfælde undlades, f.eks. hvis et dødsfald efter en ulykke først sker nogen tid efter ulykken, og politiet finder det åbenbart, at dødsfaldet ikke har politimæssig interesse. Det kan også undlades i andre tilfælde, hvor der mellem politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed er enighed om, at de foreliggende oplysninger med tilstrækkelig sikkerhed har afklaret dødsmåden.

Hvis der afstås fra retslægeligt ligsyn, er det i stedet afdødes egen læge eller en hospitalslæge, der foretager ligsynet og skriver dødsattesten.

Det retslægelige ligsyn foretages af Politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed i forening. Ved det retslægelige ligsyn sammenholdes oplysningerne fra politiets efterforskning (afhøringer, journalmateriale mm.) med en undersøgelse af liget for at fastlægge dødsmåden og dødsårsagen.

Ved dødsmåde forstås, om det var naturlig død (sygdom), eller unaturlig død. Unaturlig død vil sige, at døden er en følge af ulykke, selvmord eller drab/vold. Ved dødsårsagen forstås den sygdom eller hændelse, som førte til døden.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet ved det retslægelige ligsyn finder, at der er behov for yderligere undersøgelse, kan politiet beslutte, at der skal udføres en retslig obduktion på et af de tre retsmedicinske institutter i Danmark.

Retslægelig obduktion

En retslægelig obduktion er en ydre og indre undersøgelse af et dødt menneskes krop med det formål at afdække dødsmåden og dødsårsagen.

Retslægelig obduktioner udføres ved et af de tre retsmedicinske institutter i Danmark der ligger på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Obduktionen starter med en udvendig undersøgelse af liget, hvor der ses efter skader og sygdomstegn. Derefter undersøges de indre organer. I forbindelse med obduktionen kan der udtages materiale til yderligere undersøgelser.

Der udarbejdes en obduktionserklæring, der fremsendes til politiet. Når resultaterne af eventuelle supplerende undersøgelser foreligger, udarbejdes også en supplerende erklæring.

Pårørende kan indhente oplysninger om resultatet af retslægelige obduktioner hos politiet. Obduktionserklæringerne er politiets ejendom og udleveres ikke fra Styrelsen for Patientsikkerhed.