Det rådgivende forum for osteopater

Nedsættelse af nyt rådgivende forum for osteopater for perioden 2024-2028

Genvej til information om ansøgning og udpegning af medlemmer til forummet 2024-2028

Baggrund

På baggrund af en ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kan Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning meddele autorisation til personer, der har gennemført en dansk uddannelse i osteopati eller en udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles hermed. Der findes på nuværende tidspunkt ingen dansk uddannelse i osteopati, hvorfor der blev indsat en bestemmelse i lovforslaget, om at Styrelsen for Patientsikkerhed skulle fastsætte nærmere regler om autorisation af osteopater.

I bekendtgørelse nr. 981 af den 28. juni 2018 om autorisation af osteopater har Styrelsen for Patientsikkerhed stillet en række betingelser til ansøgeres uddannelse, der skal opfyldes, hvis styrelsen skal meddele autorisation som osteopat.

Der bliver stillet krav til uddannelsens niveau, varighed og indhold.

Det fremgår af § 10 i bekendtgørelse nr. 981 af den 28. juni 2018 om autorisation af osteopater, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal nedsætte et rådgivende forum.

Det forhold, at der ikke findes en dansk uddannelse inden for osteopati, gør at alle ansøgeres uddannelse skal vurderes enkeltvis. Yderligere er der tale om en ny faggruppe, der skal autoriseres, hvilket betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed har begrænset kendskab til eventuelle ansøgeres uddannelsesmæssige baggrund.

Det rådgivende forums opgaver

At rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed 

  • Ved vurdering af om enkelte ansøgeres uddannelse opfylder de indholdsmæssige krav
  • Ved vurdering af udenlandske uddannelser
  • Ved behov for at tilpasse indholdet i bilag 1 til bekendtgørelsen om autorisation af osteopater

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker at inddrage det rådgivende forums synspunkter i sine beslutninger, men det rådgivende forums vurderinger er dog ikke bindende for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sammensætning

Det rådgivende forum består af medlemmer udpeget af faglige organisationer, foreninger, relevante myndigheder samt eventuelle arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager formandskab og sekretariat for det rådgivende forum.

Mødeafholdelse

Det rådgivende forum forventes at afholde møder en gang i kvartalet og ellers efter behov. Mødernes varighed afpasses efter dagsordenen.

Styrelsen for Patientsikkerhed står for at indkalde til møder samt udfærdige dagsorden og referat for møderne. Forslag til dagsordenen sendes til sekretariatet senest tre uger inden mødedatoen. Sekretariatet udsender dagsorden og evt. materiale til det rådgivende forum senest to uger før mødet.

Der skrives referat af møderne, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Det forventes, at behandlingen af personsager udelades fra det offentlige referat.