Dødsattest

En dødsattest er et juridisk dokument, der bekræfter at en person er død. En dødsattest udfyldes og indberettes elektronisk af den læge, som har foretaget ligsynet.

Lægen udfylder dødsattesten og foretager dødsanmeldelsen

Dødsattesten indberettes af den ligsynsgående læge til Sundhedsdatastyrelsen. Dødsattestens ene del (side 1) indeholder oplysninger om, hvor og hvornår en person er død, og lægen udleverer efter ligsynet en kopi af dødsattestens side 1 til de pårørende eller til den bedemand, som skal varetage begravelsen.

Dødsattestens anden del (side 2) indeholder de oplysninger der tilgår dødsårsagsregisteret. Det er oplysninger om dødsmåden og dødsårsagen. Oplysningerne anvendes af myndighederne til statistisk overvågning af dødsmåder og dødsårsager og til forskning.

Det er lægens pligt at foretage dødsanmeldelsen. Dødsanmeldelsen sker automatisk når dødsattestens side 1 indberettes elektronisk, hvorefter dødsanmeldelsen tilgår det centrale personregister. Det betyder fx, at afdødes bankkonti lukkes. Lægen skal foretage dødsanmeldelsen senest 2 hverdage efter dødsfaldet jf. § 1 bekendtgørelse nr. 1145 af 30. september 2010 om anmeldelse af dødsfald.

Læs bekendtgørelse nr. 1145 af 30. september 2010 om anmeldelse af dødsfald

Dødsattestens side 2 skal indberettes elektronisk og senest 14 dage efter dødsfaldet jf. kapitel 2.1 vejledningen 11182 af 1. december 2006 om udfyldelse og indberetning af dødsattester.

Læs vejledningen 11182 af 1. december 2006 om udfyldelse og indberetning af dødsattester

Såfremt der sker lægevidenskabelig obduktion kan indberetning af side 2 afvente resultatet af obduktionen.

Under visse omstændigheder jf. § 179 i Sundhedsloven skal lægen, der tilkaldes ved dødsfald indberette dødsfaldet til politiet. Politiet undersøger herefter omstændighederne ved dødsfaldet og beslutter efter rådgivning fra en læge i Styrelsen for Patientsikkerhed, om der skal afholdes retslægeligt ligsyn.

Tidsfrister

  • Dødsattestens side 1 skal være elektronisk indberettet senest 2 hverdage efter dødsfaldet. 
  • Dødsattestens side 2 skal være indberettet senest 14 dage efter dødsfaldet.

Tavshedspligt og oplysninger fra dødsattesten

Tavshedspligten ophæves ikke med patientens død. Derfor må en læge eller anden sundhedsperson ikke videregive fortrolige oplysninger, som må antages at være i strid med den afdødes ønsker. Oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde må videregives til

  • afdødes nærmeste pårørende
  • afdødes egen læge
  • og den læge, der havde afdøde i behandling

hvis

  • oplysningerne ikke antages at være i strid med afdødes ønsker
  • hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende imod det.

Lægen må også gerne udlevere en kopi af dødsattestens første del (side 1) til de pårørende, så afdøde kan begraves og som dokumentation på dødsfaldet, men de må ikke udlevere en udskrift af dødsattesten side 2, med mindre der skal udstedes ligpas, og da kun til Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder ligpas.

Læs mere om udstedelse af ligpas

Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber kan have brug for oplysninger fra dødsattesten. Forsikringsselskabet vil i fald skulle indhente en bekræftelse fra den forsikringsberettigede for at få udleveret oplysningerne. Forsikringsselskaberne skal, når de har indhentet samtykket, selv kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

Oplysninger om sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde efter almindeligt ligsyn

De nærmeste pårørende kan henvende sig til afdødes alment praktiserende læge eller den læge, der havde afdøde i behandling, hvis de ønsker at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde og dette ikke strider mod afdødes ønsker.

Hvis en person er afgået ved døden på et sygehus, skal man kontakte afdelingen, hvor afdøde var indlagt. Det kan anbefales, at man også kontakter sygehusets patientvejleder for at få rådgivning.

Oplysninger efter retslægeligt ligsyn og obduktion

Det er politidirektøren, som skal afgøre, om der kan gives aktindsigt i en dødsattest, hvis der er foretaget et retslægeligt ligsyn eller der foreligger en retslægelig obduktionserklæring. Anmodninger om aktindsigt i en dødsattest udstedt efter retslægeligt ligsyn eller i retslægelige obduktionserklæringer skal derfor rettes til politiet.

Såfremt de pårørende ønsker en mundtlig uddybning af oplysningerne i en dødsattest udstedt efter et retslægeligt ligsyn skal der ligeledes rettes henvendelse til politiet. Politiet kan bede om styrelsens bistand til videreformidling af oplysninger til en familie fx fordi der kan være fagtermer mv., der skal forklares. Det vil typisk være den læge, der har foretaget det retslægelige ligsyn sammen med politiet, der i så fald bistår politiet.