Rammerne for arbejdet som behandlerfarmaceut

Her kan du læse om rammerne for dit arbejde som behandlerfarmaceut, om hvilken omhu og samvittighedsfuldhed du skal udvise, når du udfører dine opgaver, og om samarbejdet mellem patientens læge og dig som behandlerfarmaceut.

For at virke som behandlerfarmaceut skal du være ansat på et apotek i primærsektoren. Autorisationen som behandlerfarmaceut er opgavespecifik. Det vil sige, at der er et begrænset mængde opgaver, som du må udføre. Som behandlerfarmaceut er du autoriseret til at:

 • genordinere bestemte lægemidler.
 • ordinere dosisdispensering med tilskud.

Når du håndterer disse opgaver, gør du brug af din autorisation, og du er dermed underlagt reglerne i autorisationsloven. Når du udfører andre farmaceutlige opgaver fx sædvanlig ekspedition af recepter, håndkøbsmedicin, salg af frihandelsvarer m.m. er du ikke underlagt autorisationsreglerne.

Genordination

En genordination er en fornyelse af en eksisterende ordination. Genordinationer er ikke ”genudleveringer” men nye ordinationer af lægemidlerne, og kravene til behandlerfarmaceuters ordinationer svarer til kravene til læger og tandlægers ordinationer. Derfor skal du, inden du genordinerer:

 • optage sygehistorie, for at sikre at der ikke er sket væsentlige akutte eller kroniske ændringer i sygdomsbilledet i relation til den sygdom, som genordinationen omhandler
 • orientere dig i FMK
 • sikre dig, at patienten er i stabil behandling. Der må ikke være sket ændringer i indikation eller dosis i de seneste 6 måneder.
 • vurdere indikationer og kontraindikationer for behandlingen.
 • vurdere risici for bivirkninger.
 • tage stilling til mulige interaktioner med andre lægemidler, kosttilskud m.v.

Behandlerfarmaceuter kan kun genordinere lægemidler én gang, i mindste pakning, og kun de lægemidler, der fremgår af listen over genordinerbare lægemidler. 

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

Listen viser også, hvilke lægemidler der altid kræver fysisk fremmøde. For de andre lægemidler på listen er det din faglige vurdering, om du har tilstrækkeligt grundlag til at genordinere, uden patienten møder op.

Hvis du vurderer, at patienten ikke opfylder kravene for genordination, eller at du ikke har tilstrækkeligt grundlag for at genordinere, skal du afslå at genordinere.

Ordination af dosisdispensering med tilskud

Hvis en patient har problemer med at administrere sin medicin, kan du som behandlerfarmaceut ordinere dosisdispensering med tilskud. Det kan fx være i tilfælde, hvor der er tale om flere forskellige lægemidler, der skal indtages med forskellige tidsintervaller eller andet. Formålet med at dosisdispensere er hensynet til compliance. Det er et frivilligt tilbud, der kræver patientens informerede samtykke, og at patienten er i et stabilt behandlingsforløb for de lægemidler, der skal dosisdispenseres.

Indhentelse af helbredsoplysninger

Inden du genordinerer eller ordinerer dosisdispensering med tilskud, skal du fastslå patientens identitet og indhente de nødvendige helbredsmæssige oplysninger om patienten. 
Du skal:

 • orientere dig i FMK.
 • optage den relevante sygehistorie hos patienten.
 • orientere dig i patientens journal på apoteket, hvis der findes en.
 • sikre dig, at patienten er i et stabilt behandlingsforløb.
 • sikre dig, at patientens læge hverken har modsat sig genordination eller dosisdispensering med tilskud.

Samarbejdet om patienten

Som behandlerfarmaceut er du en del af det behandlende sundhedsvæsen, og du skal derfor udveksle relevante oplysninger om patienterne med andre sundhedspersoner gennem journalføring og orientere dig og foretage opdateringer i FMK.
Du skal altid informere patientens behandlingsansvarlige læge (ofte patientens praktiserende læge), hvis du har genordineret et lægemiddel eller ordineret dosisdispensering med tilskud, også selvom det fremgår af FMK. 

Journalføring

Når du arbejder som behandlerfarmaceut, har du pligt til at føre journal over de opgaver du udfører. 

Læs mere om journalføring

Informeret samtykke

Før du genordinerer eller opstarter dosisdispensering med tilskud, skal du indhente informeret samtykke fra patienten. Du skal blandt andet informere patienten om virkninger og mulige bivirkninger. På baggrund af den information du har givet, skal patienten samtykke i at tage imod genordinationen eller dosisdispenseringen. Mundtligt samtykke fra patienten er tilstrækkeligt.

Hvis patienten er inhabil, skal du indhente samtykke fra den inhabiles værge, fremtidsfuldmægtige eller nærmeste pårørende. Dette er kun en mulighed ved dosisdispensering med tilskud.

Tavshedspligt

Som autoriseret sundhedsperson har du tavshedspligt. Det betyder blandt andet, at du skal sørge for, at din kommunikation med patienten foregår fortroligt, så andre kunder, dine kolleger eller andre personer ikke kan overhøre, læse med, eller på anden måde få adgang til patientens helbredsmæssige oplysninger og andre personlige oplysninger. Ved starten af patientsamtalen, skal du spørge patienten om jeres samtale må foregå ved skranken. Hvis patienten ikke ønsker dette, skal I fortsætte samtalen et fortroligt sted. Hvordan patientens fortrolighed sikres på det enkelte apotek eller –filial afhænger af de lokale forhold, men det kan være ved at have et separat sted, der er afskærmet fra resten af butikslokalet. 

Ledelsens ansvar

Det er apotekerens ansvar, at arbejdsstedet er indrettet, så behandlerfarmaceuten kan leve op til deres forpligtelser som autoriseret sundhedsperson.

Instrukser

Apotekeren skal sørge for, at der er en instruks til rådighed, der beskriver:

 • hvordan arbejdet er tilrettelagt på arbejdsstedet.
 • samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger.
 • hvilke faglige overvejelser og praktiske tiltag, der er forbundet med behandlerfarmaceutens virke.