Alternativ behandling

Der findes mange sundhedstilbud uden for det etablerede sundhedsvæsen - under ét kaldes det alternativ behandling. Alternativ behandling kan udføres af personer som er ikke-autoriserede sundhedspersoner, eller af personer som også har en autorisation inden for det etablerede sundhedsvæsen. Vi tilbyder en registreringsordning (RAB), som gør det muligt for branchen selv at stille krav til de alternative behandlere, og give brugerne mulighed for fx at klage over registrerede alternative behandlere. Læs de gode råd, før du vælger alternativ behandler.

Hvad er alternativ behandling?

Det er svært at give en entydig definition af alternativ behandling, men det kan defineres som behandlingsformer, der er baseret på metoder, som hovedsageligt bruges uden for det konventionelle sundhedsvæsen.

Alternativ behandling kan udføres af personer uden en sundhedsfaglig autorisation. Men nogle gange udfører autoriserede sundhedspersoner også alternativ behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed fører kun tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. 

Ønsker du alternativ behandling, så læs de gode råd før du vælger alternativ behandler.

Gode råd om alternativ behandling

Mange patienter vælger at bruge alternativ behandling fx som supplement til den behandling, de modtager i sundhedsvæsenet. Før du vælger behandlingsform og behandler, bør du overveje spørgsmål om fx virkning og bivirkning, men du bør også være klar over fx klagemuligheder og rettigheder.

Før du vælger alternativ behandler, bør du: 

  • Undersøge om behandleren er registreret alternativ behandler (RAB). Du kan finde informationen hos behandlerens brancheforening. Tjek listen over foreninger, som er godkendt af os til at registrere efter RAB-ordningen.
  • Spørge behandleren, hvordan behandlingen foregår
  • Spørge behandleren, hvilke virkninger og eventuelle bivirkninger du kan forvente
  • Overveje at tale med din læge om alternativ behandling
  • Undgå alternative behandlere, der siger, de kan helbrede alvorlige sygdomme

Husk, at du altid kan afbryde behandlingen, hvis du ikke føler dig tryg.  

Klage over alternativ behandling og erstatning

Som bruger af alternativ behandling, kan du klage over behandlingen, hvis behandleren er registeret alternativ behandler (RAB) eller autoriseret sundhedsperson. Du kan dog kun få erstatning, hvis den alternative behandler er autoriseret sundhedsperson.

Klage over alternativ behandling

Hvis du har brugt en RAB-registreret alternativ behandler, kan du klage over den behandling, du har fået. Du kan også klage, hvis den registrerede behandler ikke overholder reglerne for god klinisk praksis.

Du skal klage til klageorganet i den brancheforening, som den registrerede behandler er medlem af. Det fremgår af den pågældende forenings hjemmeside, hvor og hvordan du indgiver klagen. Du kan ikke klage til Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, eller til en anden administrativ myndighed - hverken over behandlingen eller behandleren. 

Se liste over foreninger, som er godkendt til at registrere alternative behandlere

Hvis du har modtaget alternativ behandling af en autoriseret sundhedsperson, kan du også klage over den sundhedsfaglige behandling til Styrelsen for Patientklager. 

Læs om mulighederne for klage hos Styrelsen for Patientklager 

Erstatning

Normalt kan du ikke søge erstatning for fejl i forbindelse med alternativ behandling. Men hvis den alternative behandler er autoriseret sundhedsperson, kan du dog søge erstatning gennem Patienterstatningen. Du kan undersøge, om din alternative behandler er autoriseret sundhedsperson ved at slå op i autorisationsregistret. 

Slå en sundhedsperson op i autorisationsregistret

Læs om mulighederne for erstatning hos Patienterstatningen 

Hvad er en registreret alternativ behandler (RAB)?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Ordningen sikrer helt basale rettigheder for de brugere, som opsøger alternativ behandling. 

En RAB-registrering indebærer, at:

  • Den alternative behandler er medlem af en brancheforening, som er godkendt til at registrere sine medlemmer 
  • Den alternative behandler opfylder visse uddannelseskrav, som behandlerens brancheforening har sagt god for
  • Behandleren overholder den pågældende foreningens regelsæt for god klinisk praksis
  • Du har mulighed for at klage over behandleren / behandling via foreningens klageorgan

En RAB-registrering er ikke en autorisation

Vær opmærksom på, at en registrering ikke er det samme som en autorisation. Forskellen er blandt andet, at vi ikke fører tilsyn med registrerede alternative behandlere (RAB), med mindre behandleren samtidig er autoriseret sundhedsperson. At en behandler er registreret betyder ikke, at vi har godkendt behandleren og det er heller ikke en garanti for eller godkendelse af en bestemt behandling.

Overvejer du selv at blive registreret alternativ behandler?

Så skal du søge om det hos din brancheforening. Registreringsordning for alternative behandlere (RAB)

Er du repræsentant for en forening, som ønsker at blive godkendt til at registrere alternative behandlere?

Så kan du søge om det hos os: Ansøgning om godkendelse til at registrere alternative behandlere