Gebyrtakster for registrering af behandlingssteder

Alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr, som dækker de udgifter, der er forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af årlig omsætning, typen af behandlingssted m.m. Se taksterne for registrering og læs også om regler for nedsat gebyr samt refusion af gebyrer.

Gebyrer for 2024

Alle behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet med sundhedsloven, skal betale et årligt gebyr. Gebyret dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori behandlingsstedet er indplaceret under samt behandlingsstedets årlige omsætning.

Årlig omsætning
(i 2024 pris og lønniveau)
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5
Over 57.230 kr. 12.775,- kr. 8.520- kr. 4.681,- kr. 2.636,- kr. 2.258,- kr.
28.616-57.230 kr. 6.388,- kr. 4.260,- kr. 2.341,- kr. 1.318,- kr. 1.129,- kr.
Under 28.615 kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr.

Opgørelsen af omsætning omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter

Ældretilsynet og gebyr

Plejeenheder, som kun leverer plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, er ikke omfattet af et gebyr, da udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen er dækket af SATS-puljeaftalen for 2018-21.

Derimod skal plejeenheder, der også er omfattet af styrelsens tilsyn med sundhedsloven, betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regler om nedsat gebyr og refusion af gebyrer

Nogle behandlingssteder kan være omfattet af regler om nedsat gebyr.

Det anses ikke som et behandlingssted, hvis en sundhedsperson:

 • udelukkende behandler familie og venner lejlighedsvist og ulønnet
 • har en lægevagtvirksomhed, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger.
  I disse tilfælde skal du hverken registrere, underrette om eller betale gebyr for din virksomhed

Hvis du har registreret en sådan virksomhed i Behandlingsstedsregistret, skal du derfor bede styrelsen om at slette virksomheden.

Afregistrering af behandlingssted

Har dit behandlingssted været omfattet af registreringspligt i en del af sin registreringsperiode, skal du afregistrere det fra den dato, hvor behandlingsstedet ikke længere var omfattet af registreringspligten.

Har dit behandlingssted et CVR-nummer, kan du selv afregistrere det ved at logge ind i selvregistreringsløsningen og afregistrere behandlingsstedet. Dette gøres ved at redigere behandlingsstedsoplysninger. Du skal klikke på behandlingsstedet i menuen til venstre, hvorefter der skal angives en "Gældende til" dato. Afslut med gem.

Hvis dit behandlingssted ikke har et CVR-nummer, skal du skrive til os på registrering@stps.dk og oplyse, at dit behandlingssted skal afregistreres samt angive en afregistreringsdato.

Følgende behandlingssteder skal underrette om virksomheden til Styrelsen for Patientsikkerhed:

 • Enkeltmandsvirksomheder, der kun udfører frivillig og ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer, sportsklubber m.v.
 • Midlertidige behandlingssteder på arrangementer som nævnt ovenfor med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
 • Behandlingssteder, der har en årlig omsætning, som udløser et krav om gebyrbetaling. Se gældende satser her på siden.  
 • Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, når interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Disse behandlingssteder/virksomheder skal ikke længere være registreret eller betale gebyr.

I stedet skal du underrette om virksomheden.

Det betyder i forhold til bagatelgrænsen, at et behandlingssted, for at falde under undtagelsen om lav omsætning, skal have haft en på omsætning på højest. Se gældende satser her på siden.

Følgende behandlingssteder skal registreres i behandlingsstedsregistret, men de skal ikke betale gebyr:

 • Midlertidige behandlingssteder på festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med over 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
 • Faste behandlingssteder (ikke midlertidige), hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

For at undgå at betale gebyr for sådanne behandlingssteder skal du i Behandlingsstedsregistret registrere, at der alene udføres behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner i virksomheden. Dette gør du ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og redigere oplysninger om behandlingsstedet. Her klikkes af i "Ja" til spørgsmålet "Er der udelukkede tale om frivilligt ulønnet behandling på behandlingsstedet?" 

Klinikker med uddannelseslæger og -tandlæger

Enkeltmandspraksisser er i kategori 3, selvom de har tilknyttet læger eller tandlæger uden ret til selvstændigt virke, eller læger som er under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge. Disse praksisser kan således nøjes med at betale gebyr for en enkeltmandspraksis, selvom de har flere læger.

Lægevagtsordninger, præhospitale enheder og vaccinationsklinikker

Lægevagtsordninger, præhospitale enheder og vaccinationsklinikker er i kategori 3, selvom behandlingsstedet har flere læger.

Spørgsmål og svar om gebyr

Gebyret dækker de udgifter, som er forbundet med tilsynsbesøg, drift af IT-løsning og registreringsordningen m.v.

Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som dit behandlingssted er registreret i. Målet med tilsynsordningen er at øge patientsikkerheden i Danmark. Baggrunden for gebyret er Sundhedslovens § 213d, som slår fast, at det sundhedsfaglige tilsyn finansieres af en årlig betaling fra alle behandlingssteder. 

Vi sender en opkrævning på baggrund af de oplysninger, du selv har opgivet i Behandlingsstedsregistret.

Du får en opkrævning,

 • hvis du ikke aktivt har registreret, at dit behandlingssted er omfattet af reglerne om nedsat gebyr i behandlingsstedsregisteret
 • hvis du ikke har oplyst, at dit behandlingssted ikke længere har pligt til registrering.

Hvis du allerede har oplyst os om, at du er omfattet af regler om nedsat gebyr, så vil vi snarest muligt se på din henvendelse. Hvis du af den grund venter med at betale, skal du orientere os om det.

Hvis vi har bedt dig om uddybende oplysninger, beder vi dig sende os disse hurtigst muligt.

Er du stadig i tvivl, kan du kontakte styrelsen med dine spørgsmål på registrering@stps.dk eller 72 28 67 00.

Er der udført behandling på dit behandlingssted i kalenderåret for gebyropkrævningen, er det omfattet af styrelsens tilsyn. Det skyldes, at gebyret dækker udgifterne til tilsynsordningen, som behandlingsstedet er omfattet af.

Har du modtaget en faktura, men er der ikke udført behandling på dit behandlingssted i det pågældende år for opkrævningen, kan du orientere styrelsen herom, hvorefter vi kan kreditere opkrævningen. Dette kan du gøre ved at skrive til registrering@stps.dk og oplyse hvorfor du mener, at der ikke skal betales gebyr.

Ja. Der er tale om et årligt gebyr, og derfor skal du som udgangspunkt betale fuldt gebyr, uanset hvor længe behandlingsstedet har været registreret.

Lempede regler

Du kan være omfattet af lempede regler for registrering og gebyr.

Hvordan behandlingsstedet skal registreres og hvor meget du skal betale i gebyr, afhænger af behandlingsstedets omsætning. Se skema over satser på denne side.

Hvis du har oplyst et EAN-nummer, benytter vi det, når vi sender din faktura. Ellers sender vi din faktura til din virksomheds e-boks. 

Behandlingssteder uden CVR-nummer

Hvis dit behandlingssted ikke har et CVR-nummer, sender vi din faktura til den e-mail, du har angivet, da du registrerede behandlingsstedet.

Hvis du ikke har modtaget en faktura nogen steder, kan du kontakte os på registrering@stps.dk.

Opkrævning sendes til Digital Post

Alle virksomheder med et CVR-nummer modtager Digital Post fra offentlige myndigheder. Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage al post fra det offentlige i Digital Post. I kan altid tilgå jeres Digital Post på Virk eller på e-Boks, mit.dk eller i Digital Post-appen.

Få hjælp til Digital Post hos Virk

Mere information

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på registrering@stps.dk eller på vores hotline på 72 28 67 00.