Evalueringsskemaer

Under evalueringsansættelsen skal overlægen eller den uddannelsesansvarlige udfylde en række evalueringsskemaer, hvor den udenlandske uddannede læge vurderes.

Patientsikkerheden skal være i fokus, også når udenlandske uddannede læger arbejder i Danmark. Revision af reglerne for læger uddannet uden for EU/Norden blev indført af Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. januar 2011. Reglerne medvirker til at sikre, at læger, der arbejder i Danmark, lever op til Styrelsen for Patientsikkerheds uddannelseskrav. Ordningen fremgår af Bekendtgørelse om autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS, nr. 1372 af 9. december 2010. Denne orientering vedrører udelukkende læger omfattet af denne bekendtgørelse, i dette notat betegnet som tredjelandslæger.

Evaluering

Formålet med evalueringsansættelsen er at vurdere om lægen har de helt fundamentale lægelige kompetencer og ikke er til fare for patientsikkerheden. Kort sagt: Agerer han/hun som læge? Har tredjelandslægen tilstrækkelige kommunikative kompetencer til at kunne varetage sit erhverv i Danmark? Er personen læge på niveau med en dansk uddannet KBU-læge? Kan tredjelandslægen agere adækvat som læge i det danske sundhedsvæsen?

Styrelsen for Patientsikkerhed vil efterfølgende lade afdelingens betragtninger indgå i vurderingen af, om en tredjelandslæge kan fortsætte et evalueringsforløb og skal have dansk autorisation og selvstændigt virke efter afsluttet og godkendt evalueringsansættelse. Styrelsen for Patientsikkerhed indhenter i tilfælde af særlige problematiske forløb yderligere kommentarer eller vurderinger fra uddannelsesstedet.

Vejledning til udfyldelse af skemaet

Alle felter i evalueringsskemaet skal udfyldes. Underskriver skal tydeligt kunne identificeres og ansættelsesstedets stempel skal påføres. Du kan sende det underskrevne evalueringsskema til Styrelsen for Patientsikkerhed med post eller e-mail til aaes@stps.dk. Hvis skemaet bliver sendt til styrelsen vedhæftet en e-mail, skal der kun fremgå en fødselsdato i skemaet, da et CPR nummer er en fortrolig oplysning, som ikke bør sendes via en ikke-krypteret mail. 

1. Evaluering efter 1 måned

Evaluering af tredjelandslæger efter 1. måned skal sikre, at personen kan agere med omhu og samvittighedsfuldhed som læge i det danske sundhedsvæsen. Tredjelandslægen har ikke nødvendigvis praktisk erfaring med det danske sundhedsvæsen eller med kulturen og (sam)arbejdsforholdene i danske sygehuse. Selv om lægen har lært noget dansk, kan det være meget anderledes at anvende det danske sprog i faglig sammenhæng.

At godkende efter 1 måned vil bygge på en konkret vurdering af, om der er god vilje og tegn på progression af evnen til at fungere efter danske forhold på forventet niveau. I evalueringen indgår bl.a. en stillingtagen til om lægen har de helt fundamentale lægelige kompetencer - kort sagt: Er personen læge på niveau med en dansk uddannet læge. Agerer han/hun som læge? Har lægen tilstrækkelige kommunikative kompetencer? Nogen kulturel og sproglig forskellighed kan selvfølgelig accepteres.

Hvis man svarer nej efter 1 måned er det det samme som at sige, at man ikke finder, at hverken det faglige fundament er til stede eller kan forventes og/ eller at lægen i tidsrummet har holdninger eller adfærd der umuliggøren forventning om, at man efter 3 måneder eller senest ved afslutningen af ansættelsen kan godkende forløbet.

Evalueringsskema til læger i KBU-lignende forløb - 1. måned

Evalueringsskema til speciallæger - 1. måned

2. Evaluering efter 3 måneder

Evaluering af udenlandsk uddannede læger efter 3. måned skal sikre, at personen kan agere med omhu og samvittighedsfuldhed som læge i det danske sundhedsvæsen og er en opfølgning på vurderingen efter 1. måned. At godkende efter 3 måneder vil bygge på en konkret vurdering af, om der er god vilje og tegn på progression til evnen til at fungere som læge i Danmark, og at personen agerer på et forventet faglig, sprogligt og professionelt niveau.

Hvis man svarer nej efter 3. måned er det det samme som at sige, at man ikke finder, at hverken det faglige fundament er til stede og/ eller at lægen har udvist holdninger eller adfærd, der umuliggør en forventning om, at man ved afslutningen af ansættelsen kan godkende forløbet.

Evalueringsskema til læger i KBU-lignende forløb - 3. måned

Evalueringsskema til speciallæger - 3. måned

3. Slutevaluering

En afsluttende godkendelse (Ja) efter 12 eller 6 måneders ansættelse vil være afgørende for, at Styrelsen for Patientsikkerhed giver personen dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke. Evalueringen skal sikre, at den pågældende kan fungere i en underordnet stilling som læge i Danmark.

For speciallæger skal det yderligere indgå i vurderingen om lægen helt eller delvist har de kompetencer, der kendetegner en dansk speciallæge i specialet. Manglende speciallægekompetencer er ikke afgørende for at godkende de fundamentale kompetencer som nævnt ovenfor. Godkendelse af speciallægeniveau eller manglende af samme og bemærkninger hertil på 6 måneders skemaet er til hjælp for en efterfølgende meritvurdering af den udenlandske speciallægeuddannelse, som foregår i videreuddannelsesregionerne.

Hvis man svarer nej til at godkende forløbet ved afslutningen af ansættelsen er det det samme som at sige, at man ikke finder, at hverken det faglige fundament er til stede og/ eller at lægen i tidsrummet har haft kommunikative problemer, holdninger og adfærd, der umuliggør at personen kan fungere eller kan komme til at fungere som læge i det danske sundhedsvæsen.

Evalueringsskema til læger i KBU-lignende forløb - Slutevaluering

Evalueringsskema til speciallæger - Slutevaluering