Godkendelse af uddannelse

Din udenlandske uddannelse skal i det væsentligste svare til den tilsvarende danske uddannelse. Det vurderer vi på baggrund af den dokumentation, du har indsendt til os.

Sådan søger du om godkendelse af din uddannelse

For at vi kan godkende din uddannelse, skal du: 

 • sende din ansøgning og den nødvendige dokumentation via ansøgningsblanketten og betale gebyret.
 • opfylde alle dokumentationskrav. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alle dokumenter fra dig.

Er din uddannelse mere end 6 år gammel?

Din uddannelse må maksimalt være 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al den nødvendige dokumentation. Dog er der mulighed for at vi kan godkende din uddannelse, hvis du har arbejdet som sygeplejerske i mindst 12 måneder inden for de seneste 6 år. 

Særligt om kliniske timer

Hvis din udenlandske uddannelse kan sidestilles med den tilsvarende danske grunduddannelse i indhold, niveau og varighed – på nær antallet af kliniske timer – kan vi tage højde for det i længden af evalueringsansættelsen. Det betyder, at du vil skulle kompensere for de manglende timer i forbindelse med evalueringsansættelsen.

Krav til dokumentationen

For at vi kan behandle din ansøgning om dansk autorisation, skal du opfylde alle dokumentationskravene. Du kan herunder se, hvad du skal uploade via ansøgningsblanketten.

Når du har sendt din ansøgning, vil du bagefter modtage en besked om, at du skal eftersende en række dokumenter til os med fysisk post.

Bemærk: Hvis du har søgt før 1. juli 2024 og derfor ikke har uploadet den nødvendige dokumentation sammen med din ansøgning, skal du sende al den nødvendige dokumentation til os nu.

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du uploade følgende til dokumentation til ansøgningsblanketten:

 1. Dokumentation for din identitet, dvs. relevante sider fra dit pas som viser pasnummer/id-nummer, navn, fødselsdato, statsborgerskab, foto af dig og din underskrift. Dine oplysninger skal stemme overens med oplysninger indtastet i ansøgningen. OBS. Dette er ikke relevant, hvis du har MitID.
 2. Hvis du har skiftet navn: Dokumentation for dit navn, hvis du har skiftet navn efter du har færdiggjort din uddannelse, fx navneforandringsattest eller vielsesattest. Dette er ikke relevant, hvis du har MitID.
 3. CV, dvs. en oversigt over din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge.
 4. Dit eksamensbevis (diplom).
 5. Eksamensudskrift (dvs. en detaljeret oversigt fra dit uddannelsessted). Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:
  • Dit navn

  • Uddannelsesinstitutions navn

  • Grunduddannelses start og slut dato

  • Grunduddannelses normerede varighed

  • Hvilke fag den teoretiske del af uddannelsen indeholder med angivelse af antal undervisningstimer/credits i hvert fag

  • Hvilke fag den kliniske del af uddannelsen indeholder af med angivelse af antal undervisningstimer/credits i hvert fag

  • Antal uger pr. semester 

   Hvis omfang af fagene fremstår i credits, skal uddannelsesinstitutionen give information om hvor mange én teoretisk og én klinisk undervisningstime er i credits.

 6. Dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse inden for dit fag, hvis du har afsluttet din uddannelse mere end 6 år forud for denne ansøgning.
 7. Eventuel supplerende/formaliseret efteruddannelse enten på diplom- eller masterniveau.
 8. Eventuelt supplerende dokumentation og yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vores vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer.
 9. Fuldmagt fra dig, hvis en anden person varetager din ansøgning. Sådan anvender du fuldmagt

Din dokumentation skal uploades i farver, og hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt.

Du skal uploade al dokumentation på originalsprog. Hvis dokumentationen ikke er udstedt på engelsk, norsk eller svensk, skal du uploade en oversættelse til dansk, engelsk, norsk eller svensk i samme fil.

Oversættelsen skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på ét af de nævnte sprog, skal dette også oversættes af en translatør. 

Vær opmærksom på, at den oversatte version af din dokumentation skal uploades i den samme fil som originaldokumentet.

Du skal sende os en fuldmagt, hvis en anden person, fx et en agent eller et familiemedlem fremover varetager din ansøgning på dine vegne.

Sådan anvender du fuldmagt

En del af den dokumentation, du har uploadet i forbindelse med din ansøgning, skal efterfølgende sendes til os med fysisk post. Vi sender en besked til dig om hvad der skal sendes, men du kan også se det her, hvis du vil forberede dig: 

Du skal sende:

 • Dit eksamensbevis (diplom)
 • Dit eksamensudskrift (transcript)

Du kan sende dokumentationen enten i original eller som bekræftet kopi.

Hvis du sender dokumentationen som bekræftet kopi, skal de opfylde følgende krav:

 • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet. Det er ikke tilstrækkeligt at en privatperson bekræfter kopierne.
 • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument.
 • Vi skal tydeligt kunne identificere både myndigheden og underskriveren.

Derudover skal du sørge for, at vi modtager følgende dokumentation med fysisk post fra din uddannelsesinstitution og fra den kompetente sundhedsmyndighed:

Din uddannelsesinstitution skal udstede: 

 • En erklæring om, at du har gennemført uddannelsen i en forseglet kuvert, hvor myndighedens navn, adresse og logo/stempel fremgår. Erklæringen skal indeholde oplysning om dit navn (skrevet med latinske bogstaver), fødselsdato og hvornår du har påbegyndt og afsluttet din uddannelse.

  Du kan også vælge at sende blanketten Request for confirmation of degree til uddannelsesinstitutionen, og bede dem udfylde den. Hent blanketten

De relevante myndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet inden for din profession, skal udstede:

 • En erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing) i en forseglet kuvert, hvor myndighedens navn, adresse og logo/stempel fremgår. Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation fra dig og kan indlede sagsbehandlingen. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere inden for dit fag – dvs. at du ikke har fået frataget din autorisation.

  Du kan også vælge at sende blanketten Validation of Registration til den kompetente sundhedsmyndighed, og bede dem udfylde den. Hent blanketten


Erklæring om non-registration

Hvis du ikke er autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet indsende en erklæring om "non-registration" i en forseglet kuvert, hvor myndighedens navn, adresse og logo/stempel fremgår: Erklæring om "non-registration"


Du må selv gerne sende de nævnte erklæringer

Du eller anden part må gerne selv sende de nævnte erklæringer til os, under forudsætning at hver erklæring ligger i sin egen forseglet kuvert. Du skal sikre dig, at myndighedens navn, adresse og logo/stempel fremgår af kuverten, da vi ellers ikke vil godkende erklæringen. Du må ikke bryde forseglingen.

Vurdering af uddannelse

Du får en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har uploadet. Hvis vi ikke mener, vi har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere din uddannelse, kan vi bede om yderligere dokumentation.

Vi vurderer om din uddannelse i det væsentligste svarer til det danske på baggrund af den dokumentation, du har sendt.

I nogle tilfælde beder vi en tilsvarende uddannelsesinstitution i Danmark om at udtale sig om din uddannelse. I den forbindelse kan vi bede dig om at indsende yderligere dokumentation for din uddannelsens indhold – herunder, om du har en formaliseret videreuddannelse på diplom eller masterniveau. Hvis du har det, kan den indgå i vurderingen af, om din uddannelse i indhold, niveau og varighed kan sidestilles med den tilsvarende danske grunduddannelse.

Hvis din udenlandske sygeplejerskeuddannelse i indhold, niveau og varighed kan sidestilles med den tilsvarende danske grunduddannelse som sygeplejerske på nær antallet af kliniske timer, kan vi tage højde herfor i længden af evalueringsansættelsen, så du kompenserer for de manglende timer i evalueringsansættelsen.

Resultat af vurdering

Når vi har behandlet din ansøgning, skriver vi til dig, om vi har vurderet, at din uddannelse i indhold, niveau og varighed kan sidestilles med den tilsvarende danske grunduddannelse. Hvis din uddannelse kan sidestilles, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, du skal opfylde for at opnådansk autorisation som sygeplejerske.

Brevet er ikke en autorisation, og du kan endnu ikke kalde dig sygeplejerske i Danmark. Hvis vi har vurderet at din uddannelse kan sidestilles med den tilsvarende danske grunduddannelse som sygeplejerske, har du 3 år til at færdiggøre ansøgningsprocessen, opfylde alle krav, og dokumentere det overfor os.

Fortæl os, hvis du flytter

Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Aktuelt er vi ved at behandle ansøgninger, der fysisk er modtaget i marts 2024, hvor gebyrbetaling er modtaget.

Vi forventer, at din ansøgning bliver behandlet inden for ca. 6 måneder fra modtagelsen af din ansøgning om dansk autorisation, såfremt vi forinden har modtaget din gebyrbetaling. 

Styrelsen prioriterer behandlingen af de ansøgere, der vurderes at være tættest på at kunne indgå i det danske sundhedsvæsen. Det gælder fx alle autorisationsansøgninger fra sundhedspersoner
fra lande uden for EU/EØS, hvor styrelsen har kendskab til, at ansøger har et dansk CPR-nummer og aktiv bopæl i Danmark.

I sager, hvor ansøger opfylder disse betingelser, forventer vi at behandle ansøgningen inden for få hverdage efter at ansøger har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation. 

Hvis du står registreret i vores system med CPR-nummer og bor i Danmark, behøver du ikke gøre mere. Vi vil automatisk prioritere behandlingen af din ansøgning når du har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation.

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke tidligere har givet os besked herom, bedes du kontakte os på 72 28 66 00 eller via sikker e-mail.

Vi kan ikke hjælpe med spørgsmål vedrørende CPR-nummer, og henviser i stedet til hjemmesiden life in denmark.dk