Tilsyn med forsøgsordning for medicinsk cannabis

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2025 gennemfører det danske sundhedsvæsen en forsøgsordning med medicinsk cannabis som behandling. Som en del af ordningen overvåger vi lægernes ordination af produkter med medicinsk cannabis. Det gør vi ved hjælp af vores etablerede tilsyn med læger og tandlægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler.

Kortlægning og beskrivelse af ordinationsmønstre

Formålet med overvågning, som en del af forsøgsordningen, er både at sikre, at der ikke ordineres produkter med medicinsk cannabis på uforsvarlig vis til patienter, og at det opdages, hvis læger rekvirerer medicin til eget brug.

Lægemiddelstyrelsen har fremsat indikationer for behandling med produkter med medicinsk cannabis og der bør som udgangspunkt ikke behandles uden for disse indikationer. Patientgrupper som lægemiddelstyrelsen har vurderet som muligt relevante for behandling er:

  • Patienter med kroniske smertetilstande
  • Patienter med multipel sklerose
  • Patienter med rygmarvsskade
  • Patienter med behov for behandling af kvalme og opkastning efter kemoterapi

Ordination af produkter med medicinsk cannabis er underlagt samme krav til omhu og samvittighedsfuldhed, som ved ordination af lægemidler med misbrugs- eller afhængighedspotentiale.

I tilfælde af påfaldende ordinationer med produkter med medicinsk cannabis vil vi rette henvendelse til lægen for en uddybning af baggrunden for ordinationen.

Uddybningen består af en udtalelse fra lægen og vil i nogle tilfælde skulle suppleres med journalmateriale. Langt de fleste tilsynssager med lægers ordinationer ender ikke med sanktioner.

Vurderes det at der er grund til bekymring gælder de samme tilsynsforanstaltninger som for sundhedspersoner, der ikke følger de faglige normer.

Læs mere om sundhedspersoner som ikke følger de faglige normer 

Kørsel og cannabisbehandling

Vi anbefaler aktuelt læger, der ordinerer behandling med ikke godkendte produkter med medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden.

Virkningen af den ikke godkendte lægeordinerede cannabis under forsøgsordningen er endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt. Vi ved ikke tilstrækkeligt om virkning og bivirkninger ved den type cannabis, som kan udskrives under forsøgsordningen. Doseringen kan ligeledes variere, ligesom man ikke kender nok til den måde cannabis virker sammen med anden medicin. Kørselsforbuddet skal fremgå af patientjournalen.

Proceduren ved lægelige kørselsforbud er mere udførligt omtalt i styrelsens gældende vejledning om helbredskrav til kørekort.

Vejledning om helbredskrav til køre kort

I vejledningen kan man også læse om reglerne vedr. kørsel og godkendt medicinsk cannabis.

Vejledninger

Hvis du som læge vælger at udskrive produkter med medicinsk cannabis, er det vigtigt at følge retningslinjerne i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Lægemiddelstyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen. Den beskriver nærmere, hvordan læger skal forholde sig, når de udskriver produkter med medicinsk cannabis.

Læs vejledningen om behandling af patienter med medicinsk cannabis

Interesserede borgere og sundhedspersoner kan læse mere om forsøgsordningen hos Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside