Egnethedssager: Sundhedspersoner med sygdom eller misbrug

Her kan du læse om egnethedssager, hvordan de indledes og de potentielle sanktioner.

Egnethedssager

Vi indleder en tilsynssag mod en sundhedsperson, hvis vi får en bekymringshenvendelse eller på anden måde bliver opmærksomme på, at en autoriseret sundhedsperson kan være til fare for patienters sikkerhed.

Det kan eksempelvis være, at vi gennem vores overvågning af ordinationer bliver opmærksomme på en læge, som udskriver påfaldende store mængder afhængighedsskabende medicin, eller at vi får en henvendelse fra en sundhedsperson, der oplever, at en anden sundhedsperson er mødt beruset eller stofpåvirket på arbejde.

Det kan også være på baggrund af afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, retslægelige ligsyn, medieomtaler, domme fra domstole eller gennem international udveksling af oplysninger (IMI).

Hvis en sundhedsperson får en egnethedssag, kan processen eksempelvis se ud vist nedenfor. I langt de fleste sager ender sagen med, at sundhedspersonen ikke får en sanktion.

Læs mere på siden: Tilsyn i tal

Eksempel 1

  tidslinje egnethedssager

Eksempel 2

  tidslinje egnethedssager

Kan ende med sanktion

Hvis vi vurderer, at der er grundlag for bekymring for patientsikkerheden, kan sundhedspersonen ende med at få en sanktion.

Generelt gælder det, at vores reaktion skal være proportional i forhold til de problemer, som en sundhedsperson har. Det betyder, at vi ikke reagerer mere omfattende end nødvendigt for at sikre patienternes sikkerhed. Dette er et grundlæggende retsprincip, og det betyder, at vi fx kun fratager en sundhedspersons autorisation i de tilfælde, hvor en af de mindre indgribende sanktioner ikke i tilstrækkelig grad kan sikre patienternes sikkerhed.

En del af de sanktioner, som styrelsen træffer afgørelse om, skal jf. autorisationslovens § 12 offentliggøres. Offentliggørelse sker i styrelsens offentlige autorisationsregister. Dog bliver egnethedspåbud og afgørelser med vilkår ikke offentliggjort. 

Du kan finde autorisationsregisteret her

Typer af sanktioner

En midlertidig indskrænkning betyder, at der er sundhedsfaglig behandling, du i en periode ikke må udføre. Det kan eksempelvis være, at du som læge ikke må varetage lægevagtfunktionen, at du som tandlæge skal afholde dig fra visse indgreb, eller at du som jordemoder ikke må lave private hjemmefødsler.

I nogle tilfælde vil din midlertidige indskrænkning indeholde, at du mister retten til selvstændigt virke (gælder for læger, tandlæger og kiropraktorer) og derfor kun må arbejde under supervision. Det vil sige, at du ikke selvstændigt må udøve din sundhedsfaglige virksomhed, men må udøve den, hvis du er under supervision af en sundhedsperson, som vi har godkendt. Formålet med supervision er at sikre, at du udfører dit faglige arbejde på betryggende og patientsikker vis. Desuden er formålet, at vi gennem supervisionsforløbet får afklaret, om du igen vil kunne leve op til et acceptabelt fagligt niveau.

Vi indgår i disse tilfælde en skriftlig aftale med den superviserende sundhedsperson (supervisor), hvoraf det fremgår, hvordan supervisionsforløbet konkret skal forløbe, og hvilket ansvar og hvilke forpligtelser supervisor påtager sig. Supervisor bliver gjort bekendt med baggrunden for supervisionsforløbet og påtager sig ansvaret for, at du som sundhedsperson bliver superviseret på en sådan måde, at du i din virksomhed ikke udgør en risiko for patientsikkerheden.

Supervisor er desuden forpligtet til at orientere os igennem evalueringsrapporter. Når rapporterne har vist, at dit sundhedsfaglige niveau er tilfredsstillende igennem en stabil periode, ophæver vi igen virksomhedsindskrænkningen. Vi har generelt god erfaring med, at supervision fører til, at den superviserede sundhedsperson kommer fagligt styrket ud af forløbet.

Hvis supervisionen mod forventning ikke medfører den nødvendige faglige fremgang, vil vi, inden den midlertidige virksomhedsindskrænkning er udløbet, anlægge en sag ved byretten med henblik på, at virksomhedsindskrænkningen bliver opretholdt. Inden retssagen anlægges, indhenter vi en skriftlig erklæring fra Retslægerådet. Når erklæringen foreligger, bliver du opfordret til at udtale dig skriftligt eller afgive en mundtlig redegørelse ved et møde, hvori også Retslægerådet deltager. Vi tager altid først endelig stilling til, om det er nødvendigt at anlægge en retssag, efter du har haft mulighed for at kommentere på Retslægerådets udtalelse.

Hvis domstolene er enige i, at det er nødvendigt med en virksomhedsindskrænkning, ændrer det dog ikke ved, at det fortsat er muligt at få den fulde autorisation tilbage ved at gennemføre et supervisionsforløb eller på anden måde vise, at der er sket en sådan faglig forbedring, at de forhold, der førte til virksomhedsindskrænkningen ikke længere er til stede. Det kan fx være ved at tage relevant efteruddannelse.

Vi kan midlertidigt i en periode på maks. 2 år fratage dig din autorisation, hvis vi vurderer, at der foreligger en begrundet mistanke om, at du er til fare for patientsikkerheden på grund af, at du er uegnet til hvervet.

Vi kan også fratage dig din autorisation, hvis du ikke medvirker til tilsyn. Det vil altid være en konkret vurdering, om du udviser vilje og evne til at medvirke. Du kan fx miste autorisationen, hvis du ikke overholder et påbud fra os om fx at gå i urinkontrol eller medvirke til undersøgelse til brug for udarbejdelse af en speciallægeerklæring. Det kan også anses som manglende medvirken, hvis du ikke fremsender journaler, som vi har bedt om, eller ikke kommer til en samtale, som du er indkaldt til.

Hvis vi fratager dig autorisationen, kan du i langt de fleste sager anke afgørelsen til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser. Vi vil altid vejlede dig om muligheden for anke, når vi træffer en afgørelse.

Som udgangspunkt kan du miste din autorisation af følgende årsager:

  1. Hvis du har et misbrug eller en sygdom, der gør, at du kan være til fare for dine patienter. Det kan fx være på grund af et alkohol- eller stofmisbrug eller en alvorlig sygdom, der fx påvirker dine kognitive funktioner.
  2. Hvis du arbejder fagligt uforsvarligt. En sundhedsperson kan fx gentagende gange overse alvorlig sygdom, undlade at følge med udviklingen eller på anden vis arbejde på en måde, der kan skade patienterne.
  3. Hvis du i forbindelse med en tilsynssag undlader at svare på vores breve, ikke kommer til en samtale, vi har indkaldt til, eller på anden vis nægter at samarbejde.
  4. Hvis du overtræder et forbud, en suspension eller et påbud.
  5. Hvis du har fået frataget din autorisation i et andet land.

Det er muligt at få sin autorisation igen efter en fratagelse, hvis de omstændigheder, som lå til grund for, at autorisationen blev frataget, ikke længere er til stede. Hvis du fx kan bevise, at du ikke længere har et alkohol- eller stofmisbrug.

Vi følger løbende op på, hvordan det går med dig under den midlertidige autorisationsfratagelse. Det gør vi for at vurdere, om der er grundlag for at din autorisationsfratagelse skal fortsætte efter de 2 år. Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, vil vi inden for de 2 år, som din midlertidige autorisationsfratagelse varer, anlægge retssag om dette ved byretten. Retssagerne er civile, hvilket blandt andet vil sige, at sundhedspersonen selv skal hyre og betale for sin advokat.

Inden retssagen anlægges, indhenter vi en skriftlig erklæring fra Retslægerådet. Når erklæringen foreligger, bliver sundhedspersonen opfordret til at udtale sig skriftligt eller afgive en mundtlig redegørelse i et møde, hvori også Retslægerådet deltager. Vi tager altid først endelig stilling til, om det er nødvendigt at anlægge en retssag, efter du har haft mulighed for at kommentere på Retslægerådets udtalelse.

Hvis domstolene er enige i, at det er nødvendigt at fratage dig din autorisation af hensyn til patientsikkerheden, ændrer det dog ikke ved, at det fortsat er muligt at få autorisation tilbage. Det kræver, at du søger om at generhverve autorisationen og kan dokumentere, at de forhold, der førte til autorisationsfratagelsen ikke længere er til stede. Det kan fx være, at du sender dokumentation for, at du i et år har gået i urinkontrol uden tilbagefald i dit misbrug.

Vi kan give dig et forbud mod helt eller delvist at udøve din faglige virksomhed, mens vi oplyser en sag om autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. Forbuddet kan meddeles, hvis vi vurderer, at det af hensyn til patientsikkerheden er nødvendigt, at du straks ophører med faglig virksomhed, og hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden. Forbuddet gives for en nærmere angiven kortere periode, som dog kan forlænges.

Vi kan suspendere din autorisation, hvis du ophører med at udøve faglig virksomhed i Danmark fx på grund af sygdom, udrejse, pension eller lignende, eller hvis der er begrundet mistanke om, at du i forbindelse med genoptagelse af faglighed virksomhed kan være til fare for patientsikkerheden. Suspension bruges som udgangspunkt i sager, hvor vi har indledt en tilsynssag, og hvor vi bliver bekendt med, at du ikke længere har faglig virksomhed i Danmark. Vi undlader derfor at oplyse sagen yderligere, men foretager i stedet for en suspension af din autorisation.

Suspension betyder, at du gerne må kalde dig din titel fx sygeplejerske eller læge, men du må ikke arbejde som det. Hvis du genoptager arbejde, skal du fortælle os det. Vi vil så ophæve suspensionen og fortsætte den tilsynssag, der blev sat i bero ved afgørelsen om suspension. Vi har i nogle sager suspenderet en pensioneret læge eller tandlæges autorisation, fordi personen gentagende gange har foretaget ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler til sig selv eller sine nærmeste i strid med reglerne om dette.

Hvis vi suspenderer din autorisationen, kan du anke afgørelsen til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser. Vi vil altid vejlede dig om muligheden for anke, når vi træffer en afgørelse.

Når vi træffer afgørelse med vilkår, betyder det, at du pålægges bestemte kontrolforanstaltninger, behandlingsforløb mv. En afgørelse med vilkår træffes, når vi kan undlade at foretage autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning, fordi vi vurderer, at du er i stand til at overholde nogle konkrete vilkår, der sikrer patientsikkerheden.

Vilkårene i afgørelsen skal være proportionale og saglige, og de skal være egnede til at afværge den fare, som du i fravær af vilkår ville udgøre for patienterne. For at der kan træffes afgørelse med vilkår, skal vi vurdere, at du ikke vil udgøre en fare for patientsikkerheden på grund af egnethedsproblemer, hvis du følger de vilkår om bestemte kontrolforanstaltninger, arbejdsgiverinddragelse, behandlingsforløb mv., og det er en forudsætning, at du er interesseret i at medvirke til opfyldelse af vilkårene.

Vi vil i afgørelsen fastsætte en nærmere bestemt periode, hvor vilkårene skal overholdes. Denne periode kan forlænges. Vi afslutter sagen, når afgørelsen udløber, og vi har konstateret, at dit oprindelige egnethedsproblem ikke længere udgør en fare for patienterne. Overholder du ikke de aftalte vilkår i afgørelsen, kan vi genoptage sagen om permanent eller midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. Vurderingen heraf beror på hensynet til patientsikkerheden og det almindelige proportionalitetsprincip.

Sanktionen afgørelse med vilkår anvendes kun i egnethedssager, og sanktionen offentliggøres ikke i autorisationsregisteret.

Hvis du får et egnethedspåbud, betyder det, at du pålægges at medvirke til oplysning af din tilsynssag ved fx at deltage i undersøgelser, udlevere helbredsoplysninger og medvirke ved kontrolforanstaltninger.

Formålet med et egnethedspåbud er, at vi får mulighed for vurdere behovet og grundlaget for at bringe tilsynsforanstaltninger i anvendelse. Vi kan udstedet et egnethedspåbud, hvis der er begrundet mistanke om, at du er til fare for patientsikkerheden på grund af din fysiske tilstand, sygdom eller misbrug. Et egnethedspåbud bruges til at afgøre, om sagen kan afsluttes eller det er nødvendigt at udstede en sanktion.

De anvisninger vi pålægger dig at bidrage med skal stå i rimeligt forhold til den fysiske tilstand, sygdom eller misbrug, som vi ønsker at undersøge. En anvisning i et egnethedspåbud kan fx være, at du skal undergå psykiatriske, neurologiske eller andre sagkyndige undersøgelser, aflægge urinprøvekontroller for alkohol, narkotika eller afhængighedsskabende medicin eller udlevere relevante helbredsoplysninger.

Vi udsteder egnethedspåbud i alle de sager, hvor vi har brug for, at sundhedspersonen deltager i kontrolforanstaltninger, undersøgelser eller udleverer helbredsoplysninger for at oplyse sagen. Konsekvensen af, at du ikke overholder dit egnethedspåbud kan være, at du mister din autorisation, indtil du viser vilje og evne til at overholde påbuddet.

Egnethedspåbud vil ikke blive offentliggjort i autorisationsregisteret.