Ældretilsynet

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

 • personlig og praktisk hjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • socialpædagogisk bistand
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tilsynsbesøg

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. 

En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den fornødne kvalitet.

Inden tilsynet

 • I modtager et varslingsbrev minimum 6 uger før tilsynet.
 • I varslingsbrevet beskrives bl.a., hvad grunden til tilsynet er, hvem der skal være til stede fra behandlingsstedet, og hvor lang tid tilsynet vil vare. Man kan også se hvilke målepunkter, som vil blive anvendt, og dermed hvad vi vil undersøge ved tilsynet
 • Varsling af tilsynet muliggør, at ledelsen er til stede under hele tilsynet, at personalet har mulighed for at deltage i nødvendigt omfang, at pårørende har mulighed for at deltage og bidrage med interview, og at stedet med det samme kan gå i gang med at rette op på eventuelle utilfredsstillende forhold inden tilsynet.
 • Vi kan udføre uvarslede tilsynsbesøg. Det kan bl.a. ske, hvis vi vurderer, at formålet med tilsynet vil være forspildt ved varsling, hvis der er afgørende hensyn til private eller offentlige interesser, eller hvis der er tale om meget alvorlige forhold, som gør det nødvendigt at udføre et tilsynsbesøg øjeblikkeligt.
 • Vi følger varslingsreglerne i retssikkerhedsloven ved undersøgelse af private lokaliteter, som anvendes til beboelse og andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige.

Ældretilsynet kommer på besøg

Vi har udviklet informationsmateriale målrettet borgere og pårørende. Materialet fortæller om ældretilsynet, og hvad vi undersøger og spørger om, når vi kommer på tilsyn. Materialet kan I give de borgere og pårørende, som vores tilsynskonsulenter kommer til at tale med under besøget.

På informationsmaterialet kan I selv skrive datoen for, hvornår der er tilsyn hos jer. Hæng også gerne informationen op, så alle kan få viden om, at ældretilsynet kommer på besøg.

Se og print information om ældretilsynet til borgere og pårørende

Samspil mellem læring og kontrol

Der er tale om et tilsyn med fokus på dialog og læring. Selvom tilsynet er en kontrol med den fornødne kvalitet ud fra målepunkterne, skal målepunkterne også bidrage til læring. De enheder, der ikke får tilsynsbesøg, skal dermed også kunne bruge målepunkterne som ramme for læring og kvalitetsudvikling.

Registrering i behandlingsstedsregisteret

Behandlingsstedsregistreret er det register, hvor plejehjem mm. på ældreområdet, der leverer ydelser efter §§ 83- 87 i serviceloven, skal registrere sig som plejeenheder. Det gælder:

 • Plejehjem
 • Plejeboligbebyggelser
 • Friplejeboligbebyggelser
 • Andre tilsvarende boligenheder - herunder midlertidige pladser
 • Leverandører, som leverer hjælp efter § 83

Læs om registrering af plejeenheder

Fakta om ældretilsynet

 • Tilsynet var oprindeligt en 4 årig forsøgsordning, der udsprang af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løb forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021. I efteråret 2020 blev ældretilsynet forlænget til og med 2024.
 • Tilsynet supplerer de andre tilsyn på ældreområdet. De kommunale tilsyn og Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn. 
 • Tilsynet evalueres løbende.
 • Der er tale om organisatoriske tilsyn. Dvs. det er tilsyn med plejeenheder. Ikke med den enkelte medarbejder.

Folder om ældretilsynet

Hent folderen om ældretilsynet i A5 til print

Bekymringshenvendelser

Du er velkommen til at ringe og få rådgivning om, hvad du kan gøre, hvis du er bekymret for, at en plejeenhed ikke leverer hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, og hvordan du skriver en indberetning.

Læs mere om bekymringshenvendelser