Temaer og risikoområder for tilsyn

I organisationstilsyn udvælger vi hvert år temaer og risikoområder for tilsyn. Temaer og risikoområder bliver bestemmende for, hvilke behandlingssteder, der udvælges til tilsyn ud fra styrelsen behandlingsstedsregister.

Temaer

Al tilsynsaktivitet fokuserer på, at det skal være trygt at være patient, og at patienter skal kunne have tillid til, at den behandling og pleje, de modtager, har en fagligt acceptabel standard. Ved patientsikkerhed forstår styrelsen patienters sikkerhed mod skade og risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme.

Det sundhedsfaglige tilsyn er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard.

Ældretilsynet er rettet mod sikring af den fornødne kvalitet i pleje og omsorg.

Temaer udvælges hvert år på baggrund af relevante datakilder. Kilderne er bl.a. sager fra Styrelsen for Patientklager, Patienterstatningen samt styrelsens egne kilder, f.eks. bekymringshenvendelser og tendenser fra indrapportering af utilsigtede hændelser.
Siden 2017 har det sundhedsfaglige tilsyn haft følgende temaer:

 • 2017 – medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb med fokus på patienter med depression samt patienter med KOL
 • 2018 – medicinering og overgange i patientforløb med fokus på patienter med skizofreni og samtidig somatisk sygdom samt patienter med kronisk sygdom og ko-morbiditet (diabetes)
 • 2019 – diagnostisk og behandling med fokus på det kirurgiske område og den sårbare patient
 • 2020 – Medicinering, overgange og prøvesvar
 • 2021 – Fortsættelse fra 2020 (pga. COVID-19)
 • 2022 – Patientforløb inden for ortopædkirurgi og risikosituationslægemidler
 • 2023 – Diagnostik
 • 2024 - Behandlingsplaner

Ældretilsynet fokuserer på 6 fastlagte temaer, som også er rettesnor for udarbejdelsen af målepunkterne:

 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
 2. Trivsel og relationer
 3. Målgruppe og metoder
 4. Organisation, ledelse og kompetencer
 5. Procedurer og dokumentation
 6. Aktiviteter og rehabilitering

Temaerne er dog ikke nødvendigvis relevante for alle behandlingssteder, og anvendes kun der, hvor det giver mening. Hvor temaerne ikke giver mening, sammensættes tilsynet ud fra det, der er relevant for typen af behandlingssted.

Ud over udpegning af større temaer gennemfører vi også tilsyn med særligt fokus på problemstillinger, som vi løbende bliver opmærksomme på.

Risikoområde

Et risikoområde er en type af behandlingssteder, hvor der kan være større eller mindre risici for patientsikkerhed. Det kan f.eks. være plejehjem, optikere, lægefaglige specialer eller bestemte boformer, som fængsler. Alle steder skal det være trygt at være patient. Hvert år planlægges det at besøge et udvalg af risikoområder.

Læs mere om når du får besøg af tilsynet