Nordisk samarbejde på tilsynsområdet

Danmark samarbejder med de andre nordiske lande om patientsikkerheden på tværs af grænserne. Det sker ved at udveksle oplysninger om tilsyn med sundhedspersoner og orientere hinanden, hvis en sanktioneret sundhedsperson rejser til et af de øvrige nordiske lande for at arbejde.

Arieplog-aftalen

Danmark, Finland, Norge og Sverige underskrev d. 25. august 1981 en overenskomst om et fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for bl.a. sundhedsvæsenet, kaldet Arieplog-aftalen. 

Læs arieplog-aftalen

Af aftalens artikel 24 fremgik det, at myndighederne i de andre nordiske lande skulle underrettes, hvis der i det pågældende land blev taget juridiske eller disciplinære foranstaltninger eller hvis erhvervsudøverens godkendelse blev tilbagekaldt. 

Aftalen, mellem de nordiske lande, herunder nu også Island, er senest blevet fornyet i 2018. I denne aftale er ovenstående bestemmelse ændret og præciseret til at omhandle ”udveksling af oplysninger om tilsyn med sundhedspersoner”. Det fremgår af den nye aftales artikel 18, stk. 1, at:

”de kontraherende stater, Færøerne og Grønland […] indbyrdes [skal] underrette hinanden om alle beslutninger på tilsynsområdet, der begrænser, fratager, forbyder eller tilbagekalder virksomheden for sundhedspersoner, der er indehavere af en autorisation eller licens.”

Læs den fornyede aftale

Oplysninger, der udveksles

Styrelsen for Patientsikkerhed sendte tidligere manuelt en orientering til de relevante myndigheder i de øvrige nordiske lande, når der blev truffet afgørelse om følgende sanktioner: 

  • Autorisationsfratagelser, autorisationsfraskrivelser og virksomhedsindskrænkninger. Dette gælder både domme og afgørelser.
  • Arbejdsforbud og suspensioner.
  • Frivillige indskrænkninger i virksomhedsområdet, ordinationsindskrænkninger, frivillige indskrænkninger i adgangen til at ordinere.
  • Domme og kendelser vedrørende frakendelse eller udelukkelse fra retten til at udøve sundhedsfaglig virksomhed.

Disse oplysninger er siden 2016 også blevet sendt til de øvrige EU-lande efter implementeringen af det europæiske advarselssystem ”IMI” (Internal Market Information system).

I 2015 besluttede vi også at sende oplysninger om skærpet tilsyn og fagligt påbud til de nordiske lande. 

Vores orientering af de nordiske myndigheder er i dag automatiseret i et af styrelsens IT-systemer.

Oplysninger, der udveksles hvis nødvendigt og relevant

Vi orienterer således de nordiske lande om alle trufne tilsynssanktioner med undtagelse af to: 

  • Afgørelser med vilkår
  • Egnethedspåbud

Egnethedspåbud og afgørelser med vilkår har det til fælles, at disse afgørelser alene anvendes i sager vedrørende sundhedspersoner med sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende. Disse sanktioner indskrænker ikke sundhedspersonernes ret til at virke, og da de af natur er følsomme personoplysninger, udveksler vi som udgangspunkt ikke oplysningerne med de øvrige nordiske lande. 

Udveksling af oplysninger kan dog ske, hvis vi finder det nødvendigt og relevant. Da vi følger sundhedspersonerne tæt i disse sager, vil vi få kendskab til det, hvis en rejser til et af de øvrige nordiske lande for at arbejde. I de tilfælde vil vi orientere myndigheden i det pågældende land om disse typer sanktioner også.  

De øvrige nordiske myndigheder sender på samme måde oplysninger om indskrænkninger og fratagelser/fraskrivelser af sundhedspersoners autorisationer. Hvis myndighederne får kendskab til at en sundhedsperson rejser eller er rejst til et af de andre nordiske lande, vil myndigheden i det pågældende land modtage oplysninger om andre eventuelle sanktioner i afrejselandet. 

Sverige orienterer desuden også om ”prövotid”, og Norge sender også oplysninger om ”advarsler” til Danmark og Sverige. 

Alle landene sender også en orientering, når sundhedspersoner generhverver deres rettigheder/autorisation.

Der er et tæt aktuelt samarbejde mellem de nordiske lande på dette område, og der afholdes årligt to møder i denne gruppe (Nordisk Helsegruppe), hvor behovet og omfanget af udveksling af oplysninger løbende drøftes.