Krav til dokumentation af uddannelse

Radiograf. For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde alle dokumentationskravene. Du skal være opmærksom på, at der både er krav om, hvad du skal dokumentere, hvem der skal sende dokumentationen, og hvordan den er udarbejdet. Desuden er der en række formelle krav til dokumentationen.

Indhold på denne side

Krav til hvad du skal dokumentere

Krav til hvordan du skal sende dokumentationen

Det skal du dokumentere

Du skal sende os:

 1. dokumentation for din identitet, dvs. dit navn, din fødselsdato og dit statsborgerskab (f.eks. relevante, bekræftede sider fra dit pas).
 2. dokumentation for dit navn, hvis du har skiftet navn, efter du har færdiggjort din uddannelse (f.eks. navneforandringsattest/vielsesattest).
 3. en oversigt over din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (CV).
 4. dit eksamensbevis (diplom).
 5. Du skal sende os en detaljeret oversigt fra dit uddannelsessted, som beskriver din uddannelsens indhold. Dokumentationen skal bestå af:
  • uddannelsesstedets beskrivelse af uddannelsen
  • betingelser for optagelse
  • den normerede varighed af uddannelsen
  • hvilke fag den teoretiske uddannelse består af. For hvert fag skal det fremgå hvor mange timer du har haft på ugebasis, og hvor mange uger, undervisningen har varet.
  • hvor lang tid de enkelte kliniske undervisningsperioder har varet
  • hvad indholdet har været af de enkelte kliniske undervisningsperioder
  • på hvilke afdelinger eller institutioner den klinisk undervisning (praktik) har fundet sted.
 6. Du skal sende os dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse som radiograf, hvis du har afsluttet din uddannelse mere end 6 år forud for denne ansøgning. Dokumentationen skal bekræfte fuldtidsansættelse og angive detaljerede oplysninger om dine professionelle arbejdsområder. Dokumenteret deltidsbeskæftigelse i en periode svarende 12 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan ligeledes opfylde kravet om 12 måneders erhvervserfaring, forudsat at erhvervserfaringen er erhvervet inden for de sidste 6 år forud for ansøgningstidspunktet.
 7. eventuelt supplerende dokumentation og yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vores vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer.

Din uddannelsesinstitution skal sende os: 

En erklæring om, at du har gennemført uddannelsen. Erklæringen skal indeholde oplysning om dit navn (skrevet med latinske bogstaver), fødselsdato og hvornår du har påbegyndt og afsluttet din uddannelse.

Det er uddannelsesinstitutionen, som skal sende erklæringen til os. Vi accepterer den ikke, hvis du selv sender den. Heller ikke selvom du videresender en forseglet kuvert fra uddannelsesinstitutionen. Send eventuelt blanketten Request for confirmation of degree til uddannelsesinstitutionen, og bed dem udfylde den og sende den til os. Hent: Request for confirmation of degree

Ud over det nævnte er der følgende krav til erklæringen:

 • Afsender skal tydelig fremgå af kuverten eller af omslaget.
 • Hvis erklæringen ikke er på engelsk, vurderer vi, om den skal oversættes. Hvis den skal det, sender vi den til dig, hvorefter du skal sørge for, at den bliver oversat af en godkendt translatør. Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af oversætteren. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

De relevante myndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet, skal sende os:

En erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing).

Der er følgende krav til erklæringen:

 • Den skal sendes direkte fra de relevante myndigheder til os. Afsender skal tydeligt fremgå. Vi accepterer det ikke, hvis du sender den selv - heller ikke selvom du sender den i en forseglet kuvert.
 • Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation fra dig og kan indlede sagsbehandlingen.
 • Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere som radiograf - altså at du ikke har fået frataget din autorisation.

Fuldmagt

Du skal vedlægge en fuldmagt, hvis en anden person, fx et jobcentre eller en kommune, varetager din ansøgning. Vi har ikke mulighed for at kontakte myndigheder, universiteter eller lignende og anmode om dokumentation på dine vegne.

Sådan anvender du fuldmagt

Sådan vil vi have dokumentationen

Vi stiller krav til de kopier, du sender og hvor mange, du skal sende. For at få behandlet din ansøgning, skal du sende os alle de kopier vi beder om og i den form, vi beder om dem. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om. Ud over at sørge for dokumentationen skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til os både elektronisk og med almindelig post.

Numre på bilagene

Du skal nummerere bilagene, så det fremgår, hvilket af dokumentationskravene, bilaget skal dokumentere. For eksempel skal du skrive "1" på bilag med dokumentation for navn, fødselsdag og statsborgerskab. 

Oversættelser

Du skal sende al dokumentation på originalsprog. Men hvis dokumentationen ikke er udstedt på engelsk, norsk eller svensk, skal du også vedlægge en oversættelse til dansk, engelsk, norsk eller svensk.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 • den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen
 • en translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal hæfte det oversatte dokument og det originale dokument sammen med bånd, segl eller lignende. 

Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af oversætteren. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Originale dokumenter og kopier

Hvis du ikke vil sende de originale dokumenter, kan du i stedet sende kopier af dokumenterne. Hvis du gør det, skal kopierne opfylde følgende krav:

 • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet. Det er ikke tilstrækkeligt at en privatperson bekræfter kopierne. 
 • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi.
 • Vi skal tydeligt kunne identificere både myndigheden og underskriveren.

Vi kan forlange at se original dokumentation

Selvom du sender bekræftede, tro kopier, kan vi forlange at se de originale dokumenter. Det er ikke tilstrækkeligt, at en privatperson eller en ansat i vikarbureauer eller lignende bekræfter kopierne.

Original dokumentation og bekræftede kopier vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Gå til ansøgningsskemaet