Om tilsyn

Del sidens indhold med andre

Vi skal som en af vores hovedopgaver føre et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte behandlingssteder og plejeenheder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynet omfatter også autoriserede sundhedspersoner.

Tilsyn med behandlingssteder

Vi fører som udgangspunkt tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger udpeger vi risikoområder til planlagte tilsyn.

I øjeblikket er vi i en kortlægningsfase, hvor udvælgelsen af det enkelte behandlingssted til planlagte tilsyn foregår som en stikprøve. Dvs. at det enkelte behandlingssted ikke anses for at udgøre en særlig patientsikkerhedsrisiko, men får tilsyn som led i en fastlæggelse af en risikoprofil for typen af behandlingssted.

Vi gennemfører også reaktive tilsyn, hvor der er en særlig og konkret bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted.

Vi udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det sundhedsfaglige tilsyn.

Tilsyn med ældreplejen

Vi fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre på de registreringspligtige enheder f.eks. plejehjem eller plejeboliger for herigennem at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje. Tilsynet skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet.

Læs mere om Ældretilsynet.

Tilsyn med sundhedspersoner

Vi fører også tilsyn med sundhedspersoner. På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager m.v., beslutter vi, om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag. Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner.

Registrering

For blandt andet at sikre, at vi har kendskab til alle behandlingssteder, skal alle offentlige og private behandlingssteder registreres. Visse private behandlingssteder skal registrere en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Endelig skal sundhedspersoner på private behandlingssteder registreres og godkendes til at måtte udføre kosmetisk behandling. Læs mere om registrering.

Læring

Læring er en integreret del af vores tilsynsarbejde. Læringsaktiviteter kan foregå på mange niveauer, fx før, under og efter det enkelte tilsyn. Typisk tages der udgangspunkt i målepunkterne for det givne tilsyn. Læringsaktiviteterne kan finde sted som opsamling på en række gennemførte tilsyn eller forud for en tilsynsrække med henblik på at løfte patientsikkerheden i forhold til et risikoområde. Læs mere om læring.

Driftsherrernes ansvar

Det generelle ansvar for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet ligger hos driftsherrerne. Det er derfor regionerne, som har ansvaret for hospitalerne og kommunerne, der har ansvaret for bl.a. plejehjem og ejerne, der har ansvaret for privathospitaler, lægepraksisser, tandlægepraksisser m.fl.

Det er driftsherrernes ansvar at reagere, hvis der bliver udført arbejde til fare for patientsikkerheden, og det er ligeledes driftsherrernes ansvar at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de job, de bestrider.

Styrelsen for Patientsikkerhed har en tilsynsforpligtelse. I det sundhedsfaglige tilsyn lægges der vægt på, at de erfaringer, der gøres i forbindelse med tilsyn i så vid udstrækning som muligt deles med driftsherrerne til understøttelse af deres patientsikkerhedsarbejde.

Har du spørgsmål eller kommentarer til et tilsyn?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til den rådgivning, der udgår fra Styrelsen for Patientsikkerhed under et tilsyn, er du altid velkommen til at henvende dig på stps@stps.dk.