Ordination af medicin og dokumentation

Patientens læge har ansvaret for at vurdere, om patienten får den rigtige medicin og sikre, at alle aktuelle ordinationer fremgår af FMK (Det Fælles Medicinkort).

Lægen har desuden pligt til at meddele sin beslutning om ordinationen og indikationen skriftligt eller mundtligt til personalet. Ordinationen skal være tydelig. Personalet har pligt til at dokumentere lægens beslutning om ordination i den lokale journal. Personalet må ikke ændre i lægens ordination eller i lægens begrundelse (indikation) for, at patienten skal have medicinen. Hvis lægen ikke har oplyst indikationen, skal personalet kontakte lægen for at få oplysning om indikationen.

Hvis lægen mener, der er indikation for behandling med ikke-receptpligtig medicin, skal lægen også ordinere det i FMK.

Det Fælles Medicinkort – FMK

FMK er det system, hvor lægen ordinerer medicin. FMK indeholder oplysninger om alle elektroniske recepter og udleverede receptpligtige lægemidler. Oplysningerne opbevares i to år.

Vigtigt! Husk at...

  • alle ordinationer i FMK skal overføres til den lokale medicinliste, som personalet skal bruge ved håndtering af medicinen.
  • der skal være overensstemmelse mellem den medicin, lægen har ordineret i FMK, og den medicin, der fremgår af den lokale medicinliste.

Dokumentation af medicinordinationer

Al den medicin, som patienten får, skal skrives på en lokal medicinliste. Medicinlisten skal både omfatte receptpligtig medicin og naturlægemidler, kosttilskud og håndkøbsmedicin. Det gælder både dosisdispenseret medicin og medicin dispenseret af personalet samt medicin, som patienten selv eller pårørende administrerer.

Vigtigt! Husk at...

  • dokumentere medicinordinationerne korrekt.
  • 'datoen for ordination' er datoen for ordinationen af et præparat i en bestemt dosis. Hvis lægen ændrer dosis, skal lægen også ændre datoen.
  • Ordinationsdatoen ændres ikke, hvis blot handelsnavnet ændres (generisk substitution).
  • sikre, at det fulde, aktuelle handelsnavn på medicinen også er det handelsnavn, der fremgår af den lokale medicinliste, eventuelt sammen med det generiske navn (det aktive indholdsstof). Det generiske navn må ikke anvendes alene.
  • der må kun være én aktuel medicinliste for hver patient.
  • oplysninger på den lokale medicinliste må ikke rettes eller slettes, uden at den oprindelige version stadig er tilgængelig, så rettelser og ændringer er synlige. Medicinlisten er en del af journalen og skal opbevares i mindst fem år.
Se tjekliste for korrekt dokumentation af medicinordinationer