Aktindsigt i patientjournal

Patienter har ret til at få aktindsigt i sin patientjournal i form af en kopi. De har ikke mulighed for selv at få udleveret den originale journal. Andre har ikke adgang til aktindsigt i patientens journal med mindre de repræsenterer patienten, eller den pågældende har givet dem fuldmagt.

Patienter der er fyldt 15 år

Patienter, der er fyldt 15 år, har som udgangspunkt ret til aktindsigt i deres egen journal. Det betyder, at patienten har ret til en kopi af journalen, men ikke til den originale journal.

Patienten har også ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i manuelle patientjournaler, formålet med behandlingen af oplysningerne, kategorien af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til aktindsigt gælder i forhold til patientjournaler, der udarbejdes af sundhedspersoner, og som føres på offentlige eller private sygehuse, klinikker, ambulatorier, i privat praksis eller i forbindelse med behandling i private hjem samt på andre offentlige eller private institutioner, hvor der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages behandling af patienter.

For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten begrænses. Det kan dog kun gøres i det omfang, at der er afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, som klart overstiger hensynet til patientens egen interesse i at få oplysningerne.

Forældremyndighedshaver

Forældremyndighedshaver til børn under 18 år har normalt ret til aktindsigt i børnenes journaler. Adgangen til aktindsigt kan dog begrænses, hvis:

  • forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige
  • det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Adgangen kan også begrænses for optegnelser journalført før den 1. januar 2010, som det fremgår ovenfor om patienter, der er fyldt 15 år.

Partsrepræsentation

Den eller de personer, som efter lovgivningen er bemyndiget til det, indtræder i patientens rettigheder efter loven, i det omfang det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den pågældende situation. Retten til aktindsigt er også omfattet heraf, men det beror på et konkret skøn, i hvilket omfang repræsentanten kan gives aktindsigt i patientens journal. Det forudsætter, at der anlægges en bred fortolkning, så repræsentanten ikke forhindres i at bistå patienten. Repræsentanten skal varetage patientens interesser og behov.  

Formen

Aktindsigten skal som udgangspunkt gives i den form, som patienten ønsker, medmindre dette er umuligt, meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn. Aktindsigten kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi.

Hvilke oplysninger er omfattet af retten til aktindsigt?

Ved en patientjournal forstås notater, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. Optegnelser, der i øvrigt indeholder oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om patienten, kan også være en del af patientjournalen.

Retten til aktindsigt i patientjournaler m.v. omfatter de oplysninger, som eksisterer på tidspunktet for anmodningen om aktindsigt.

Ved ”oplysninger” forstås ikke kun skriftlige notater, men også andre kategorier af oplysninger der er omfattet af patientjournalen, som fx røntgenbilleder, kliniske fotos, herunder beskrivelser, andet diagnostisk billedmateriale, f.eks. CT- og MR-scanningsbilleder.

Video- og lydoptagelser, der er foretaget som led i patientbehandling, vil være omfattet af en anmodning om aktindsigt, i det omfang optagelserne fortsat findes. Lydoptagelser, som er optaget til andre formål end behandling, udgør ikke en del patientjournalen, og sådanne skal derfor ikke behandles efter reglerne om aktindsigt i sundhedsloven. Fx er video- og lydoptagelser optaget i Lægevagten typisk til brug for administrative formål.

Undersøgelsesresultater, der er tilvejebragt som led i patientbehandling, er også omfattet af patientjournalen og dermed af retten til aktindsigt.

Frister

Den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne m.v., skal snarest efter modtagelse af en anmodning om aktindsigt træffe en afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Som udgangspunkt skal anmodningen om aktindsigt være færdigbehandlet inden 7 arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget.

Aktindsigt i afdødes journal

Nærmeste pårørende til en afdød patient har ikke en egentlig ret til aktindsigt i den afdødes journal.

En sundhedsperson kan og skal dog efter anmodning videregive oplysninger om patientens sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Derudover er det muligt at videregive patientens journaloplysninger, hvis det er nødvendigt for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse, eller der er væsentlige hensyn til patienten, en sundhedsperson eller andre. Det er dog ikke en patientrettighed. Det er den sundhedsperson, som er besiddelse af de fortrolige oplysninger i denne situation, som afgør, om videregivelse er berettiget.