Omsætningsgrænser og undtagne behandlingssteder

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder årligt betaler et gebyr til dækning af udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Nogle behandlingssteder er undtaget fra gebyret helt eller delvist. Her på siden kan du læse mere om, hvilke der er undtaget, og hvordan det registreres, hvis et behandlingssted er undtaget fra gebyret eller skal betale et reduceret gebyr.

Hvilke behandlingssteder er undtaget helt fra gebyr?

Følgende behandlingssteder er undtaget helt for gebyr:

Faste behandlingssteder med frivillige ulønnede sundhedspersoner

Faste klinikker eller behandlingssteder, hvor udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører behandling, skal registreres, men er fritaget for betaling af gebyr.

Midlertidige behandlingssteder med over 1000 deltagere og frivillige ulønnede sundhedspersoner

Større midlertidige behandlingssteder, fx på festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med over 1000 forventede deltagere, skal lade sig registrere, men er undtaget betaling af gebyr, hvis her udelukkende er frivillige, ulønnede sundhedspersoner, der udfører behandling.

Deltagere omfatter bl.a. optrædende kunstnere og sportsudøvere samt personale og tilskuere m.v.. Som udgangspunkt er det behandlingsstedets rimelige forventning om det samlede antal deltagere, der er afgørende for, om der skal ske registrering af behandlingsstedet.

Udføres den sundhedsfaglige behandling af lønnet personale, skal behandlingsstedet betale gebyr.

Hvis den sundhedsfaglige behandling hyres udefra

Hvis festivallen, landstævnet, etc. ikke selv etablerer behandlingsstedet, men i stedet aftaler med en ekstern behandlingsvirksomhed, at denne udfører den sundhedsfaglige behandling, så skal festivallen, landstævnet, etc., ikke selv registrere et behandlingssted. Den eksterne behandlingsvirksomhed har ansvaret for, at den er registreret korrekt.

Hvordan registreres det, at behandlingsstedet ikke skal betale gebyr?

Behandlingsstedet kan i forbindelse med registrering oplyse, at det kun udfører behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner. Er behandlingsstedet registreret kan oplysningen tilføjes under behandlingsstedsoplysninger.

Hvis et behandlingssted i deres registrering har oplyst, at det kun udfører behandling ved frivillige, ulønnede sundhedspersoner, vil styrelsen ikke opkræve gebyr hos behandlingsstedet. 

Har et behandlingssted modtaget en faktura, selvom det alene udfører behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner, bedes behandlingsstedet orientere styrelsen herom.

Hvilke behandlingssteder er undtaget delvist fra gebyr?

Behandlingssteder kan være delvist undtaget fra at betale fuldt gebyr. Gebyret afhænger i den situation af den årlige omsætning.

Se omsætningsgrænserne og gebyrerne

Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Omsætning

Omsætningen opgøres som nettoomsætningen, der efter årsregnskabsloven (jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven) er et udtryk for virksomhedens samlede salg eksklusiv moms, afgift og skat.

Nettoomsætning defineres i Årsregnskabsloven som:

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet."

Da offentlige behandlingssteder typisk ikke har en omsætning, vil reglen om undtagelse fra registrering og gebyr i praksis ikke kunne finde anvendelse på offentlige behandlingssteder.

Omsætningsbeløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

Hvordan registreres det, at behandlingsstedet skal betale halvt gebyr?

Behandlingsstedet kan i forbindelse med registrering oplyse, hvad den forventede årlige omsætning er, hvorefter styrelsen fremadrettet kun opkræver halvt gebyr. Er behandlingsstedet registreret, kan oplysningen registreres ved at logge ind i selvregistreringsløsningen. Hvis der foretages ændringer, der har betydning for en udsendt faktura, bedes du orientere styrelsen herom.