Registreringsordning for alternative behandlere (RAB)

Alternative behandleres brancheforeninger kan søge om at blive godkendt til at RAB-registrere deres medlemmer. RAB-ordningen rummer en række minimumskrav om blandt andet uddannelse og god klinisk praksis, som foreningerne er ansvarlige for, at deres medlemmer lever op til. RAB-ordningen er ikke en godkendelse af alternative behandlingsformer, men alene en registrering af de alternative behandlere.

Hvad går RAB-ordningen ud på?

RAB er en frivillig registreringsordning, som gør det lettere for brugerne af alternativ behandling at undersøge, om en alternativ behandler fx har en grundlæggende uddannelse og overholder krav til god klinisk praksis. En behandler, som bliver registreret efter ordningen, har ret til at kalde sig registreret alternativ behandler (RAB), når vedkommende opfylder visse minimumskrav. Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i.

Hvem registrerer de alternative behandlere?

Det er branchens foreninger, der administrerer ordningen. For at få tilladelse til at registrere alternative behandlere, inden for et specifikt fagområde (behandlingsform) skal foreningen dog først godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed. For at blive godkendt skal foreningerne opfylde en række betingelser. 

Når en forening er godkendt til at registrere alternative behandlere efter RAB-ordningen, skal den offentliggøre navnene på de alternative behandlere, som er registreret af foreningen. Foreningerne skal også offentliggøre deres regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som de registrerede medlemmer skal leve op til. 

Det er også foreningerne selv, der sørger for, at afregistrere alternative behandlere, som ikke længere lever op til betingelserne for en RAB-registrering.

Når en behandler er RAB-registreret, kan brugerne klage over en behandling, som de har fået af foreningens medlemmer. Det er foreningernes klageorgan, som behandler klagerne. 

Hvad skal foreningen offentliggøre? 

En forening, der er godkendt til at RAB-registrere skal offentliggøre:

  • Hvilke af foreningens medlemmer, der er registreret inden for hvilke behandlingsformer, og som dermed har fået tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB) inden for denne behandlingsform, fx registreret alternativ behandler indenfor massage.
  • Hvilken procedure, foreningen har brugt til at registrere de alternative behandlere
  • Foreningens regelsæt for god klinisk praksis
  • Hvilke uddannelseskrav, foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer
  • Klageadgangen til foreningens klageorgan

Som udgangspunkt omfatter ordningen kun foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for et enkelt fagområde (en enkelt behandlingsform). Men Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter en konkret vurdering omfatte foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for forskellige alternative fagområder (behandlingsformer). Dette forudsætter blandt andet, at foreningen kan sandsynliggøre, at den er i stand til at håndtere kravene i forhold til de fagområder, der omfattes af godkendelsen, og at grupper, som udgangspunkt hver især er på 20 registreringsberettigede medlemmer. 

Styrelsens rolle

Vores rolle er alene at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen. Styrelsen griber ind, hvis vi bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne. På vores hjemmeside offentliggør vi information om, hvilke foreninger, vi har godkendt til at registrere alternative behandlere.

Se de godkendte foreninger

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ikke stilling til den eller de alternative behandlingsformer, som foreningerne omfatter. Vi tager heller ikke stilling til de behandlere, som foreningerne registrerer. Der er altså ikke tale om en godkendelse af behandlingsformer eller behandlere. 

Registrering er frivillig

Registreringsordningen er frivillig, og alternative behandlere, der ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen, kan fortsat udøve alternativ behandling inden for lovgivningens rammer.

Titlen 'RAB' er beskyttet

Registrering medfører alene, at alternative behandlere, som ønsker det, og som opfylder kravene, kan blive registrerede i en forening, der er godkendt til at RAB-registrere, og dermed få lov til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB) inden for en bestemt behandlingsform. Titlen RAB er beskyttet, hvilket betyder, at alternative behandlere, der ikke er registrerede i en godkendt forening, ikke må benytte titlen.