Registrer virksomhedsansvarlig læge og tandlæge

Læs hvilke selvstændige læge- og tandlægevirksomheder, der skal registerets i behandlingsstedsregisteret

Alle selvstændige læge- og tandlægevirksomheder, typisk med eget CVR-nummer, anses som et behandlingssted. Hvis den selvstændige virksomhed har mere end én læge eller tandlæge til at udføre patientbehandling, skal virksomheden som udgangspunkt registrere en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge i behandlingsstedsregistret. Det betyder, at nogle fællespraksisser med flere selvstændige læger/tandlæger med hver deres selvstændige virksomhed skal registrere flere virksomhedsansvarlige læger/tandlæger, mens enkelte andre ikke skal registrere nogen.

Eksempler på behandlingssteder som ofte skal have virksomhedsansvarlige læger/tandlæger

Privat lægepraksis, internetbaseret lægetjeneste, lægevagtordning, præhospital enhed, vaccinationsklinik, tandlægepraksis og sygehusenhed, dvs. sygehusafdeling på privathospital. 

Formålet med den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge

Formålet med virksomhedsansvarlige læger/tandlæger er at tilgodese patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde på private behandlingssteder. Det sker ved at lægge det overordnede ansvar for den samlede sundhedsfaglige virksomhed på stedets virksomhedsansvarlige læge/tandlæge.

Med etablering af en sådan entydig sundhedsfaglig ledelse bliver det overordnede ansvar for patienternes sikkerhed og kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde fastlagt. Dette overordnede ansvar supplerer, men tilsidesætter ikke, den enkelte sundhedspersons selvstændige ansvar for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Krav til den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge

Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge er forpligtet til at påse, at klinikken, sygehuset mv. udfører den sundhedsfaglige virksomhed i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed.

Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal bl.a. kontrollere og til stadighed sørge for, at organisationen er indrettet og procedurerne er fastlagt i overensstemmelse med gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Herved kommer der en skærpet opmærksomhed på de svagheder i virksomheden, som indebærer en risiko for utilsigtede hændelser i forbindelse med undersøgelse og behandling.

Endvidere skal den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge bistå Styrelsen for Patientsikkerhed i tilsynsarbejdet.

Indhentning af oplysninger i patientjournalen

Den virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge kan uden patientens samtykke indhente de oplysninger i patientjournalen, som er nødvendige, for at den pågældende kan overholde sine her nævnte forpligtelser.

Virksomhedsansvarlig for flere behandlingssteder

En læge/tandlæge kan under visse betingelser være virksomhedsansvarlig for flere behandlingssteder, fx filialer eller sygehusenheder under et privathospital, herunder afdelinger med forskellige specialer. Opgaven som virksomhedsansvarlig kan da være meget krævende.

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger på private behandlingssteder.

Fraskrivelse af hvervet som virksomhedsansvarlig

Hvis den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge kommer i en situation, hvor denne må fraskrive sig hvervet som virksomhedsansvarlig på grund af bekymring for patientsikkerheden på behandlingsstedet, skal lægen/tandlægen skriftligt underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om ophøret og om årsagen til det. Det skal ske senest én uge efter lægens/tandlægens fratræden som virksomhedsansvarlig.

Hvilke behandlingssteder skal have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge?

Private behandlingssteder med mere end én læge eller tandlæge skal som udgangspunkt have en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge. Ved behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, typisk med eget CVR-nummer. 

Eksempelvis kan samarbejdspraksis/-klinikker huse flere selvstændige læge- eller tandlægevirksomheder med hver deres CVR-nummer og have en fælles organisering, hvor de deler klinikpersonale og/eller journalsystem. Hver af disse selvstændige virksomheder, som har mere end en læge/tandlæge, skal have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Der er imidlertid ikke noget i vejen for, at man aftaler at have samme virksomhedsansvarlige læge/tandlæge for de forskellige selvstændige virksomheder i samarbejdspraksissen.

Hvilke behandlingssteder skal ikke have en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge?

Læger: Behandlingssteder med læger skal ikke have en virksomhedsansvarlig læge i følgende tilfælde: 

  • Behandlingssteder (private lægeklinikker, privathospitaler mv.), hvor der alene er en enkelt læge, som udfører patientbehandling.
  • Behandlingssteder, hvor alle læger virker helt eller delvist efter overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Er der blot en læge, som fx kun har privatbetalende patienter, skal stedet dog have en virksomhedsansvarlig læge.
  • Selvstændige virksomheder, der har til huse på samme adresse, og fx har fælles kliniknavn og organisering, herunder fælles klinikpersonale og journalsystem, men hvor hver enkelt virksomhed kun har én behandlende læge.
  • Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice, rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS, DIGNITY-Dansk Institut Mod Tortur og RCT-Jylland, Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosehospitalet Haslev, Sclerosehospitalet Ry, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Sano Middelfart, Sano Aarhus, Sano Skælskør, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Vejlefjord Rehabilitering og Center for Hjerneskade.
  • Offentlige behandlingssteder.

Tandlæger: Behandlingssteder med tandlæger (tandklinikker mv.) skal ikke have en virksomhedsansvarlig tandlæge i følgende tilfælde:

  • Behandlingssteder med tandlæger (tandklinikker mv.), hvor der alene er en enkelt tandlæge, som udfører tandbehandling. 
  • Selvstændige virksomheder, der har til huse på samme adresse, og fx har fælles kliniknavn og organisering, herunder fælles klinikpersonale og journalsystem, men hvor hver enkelt virksomhed kun har én behandlende tandlæge.
  • Offentlige behandlingssteder (tandklinikker mv.)

Hvem kan blive virksomhedsansvarlig læge/tandlæge?

Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal arbejdsmæssigt have en sådan tilknytning til behandlingsstedet, at lægen/tandlægen som virksomhedsansvarlig kan påse, at den sundhedsfaglige virksomhed bliver udført som beskrevet ovenfor. Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge skal have tilladelse til selvstændigt virke og en relevant uddannelse i forhold til behandlingsstedets virksomhedsområde. F.eks. skal den virksomhedsansvarlige tandlæge være specialtandlæge i ortodonti på en tandlægeklinik, hvor der primært foretages tandregulering. Den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge må ikke være underlagt en tilsynssanktion fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som efter styrelsens vurdering gør vedkommende uegnet som virksomhedsansvarlig.

Registrering af den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge

Behandlingsstedet (dvs. den selvstændige virksomhed) skal udpege og anmelde den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det sker ved at registrere denne i Behandlingsstedsregisteret.

Gå til Behandlingsstedsregisteret

Styrelsen beder herefter den udpegede virksomhedsansvarlige via E-boks  læge/tandlæge om at bekræfte udpegningen som virksomhedsansvarlig på behandlingsstedet ved sin digitale underskrift.

Sker der efterfølgende ændringer i de forhold, som styrelsen tidligere har fået oplyst ved registreringen i Behandlingsstedsregisteret - fx er den registrerede virksomhedsansvarlige læge/tandlæge blevet udskiftet med en anden - skal behandlingsstedet opdatere sin registrering i Behandlingsstedsregisteret i overensstemmelse hermed. Det skal ske inden for 4 uger, efter ændringerne har fundet sted.

Bemærk!

Hvis sygehuset, klinikken m.v. har registreret sig som behandlingssted i Behandlingsstedsregisteret, skal behandlingsstedet også registrere ændringer vedr. virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge her. Du gør det ved at logge ind i selvbetjeningsløsningen og opdatere oplysningerne om den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge på behandlingsstedet.

Log på selvbetjeningsløsningen og ret data