Behandlingssted med læger, tandlæger og kiropraktorer

Sygehusenheder, andre behandlingssteder med læger, tandlæger eller kiropraktorer, vaccinationsklinikker, lægevagtsordninger, apoteker og præhospitale enheder skal registreres i kategori 1, 2 eller 3.

Sygehusenheder

Sygehusenheder skal registreres i kategori 1.

Ved sygehusenheder forstås en særskilt enhed af et offentligt eller privat sygehus, hvor der udføres en specialiseret form for sundhedsfaglig behandling under lægelig ledelse. Det kan eksempelvis være en ortopædkirurgisk afdeling, en medicinsk afdeling og en intensiv afdeling.

Afdelingen (sygehusenheden) har en selvstændig klinisk ledelse, der har det faglige ansvar for den sundhedsfaglige behandling på afdelingen. Afdelingen kan være opdelt i flere funktionsenheder, herunder sengeafsnit og ambulatorier. Alle enheder på et sygehus, med en sådan selvstændig klinisk faglig ledelse, skal registreres som behandlingssteder. Tilhørende afsnit og ambulatorier er omfattet af afdelingens registrering. Vær dog opmærksom på, at hvis afdelingen, afsnittet og/eller ambulatoriet ligger på forskellige adresser, skal de hver især registreres selvstændigt.

Et sygehus med flere afdelinger, fx en ortopædkirurgisk afdeling, en medicinsk afdeling og en intensiv afdeling med hver sin selvstændige kliniske faglige ledelse, skal registrere hver afdeling som et selvstændigt behandlingssted. Har flere afdelinger den samme klinisk faglige ledelse, skal de dog kun registreres som ét behandlingssted.

Behandlingssteder med en eller flere læger og tandlæger, der ikke er sygehusenheder

For behandlingssteder med læger og tandlæger er kategorien afhængig af antallet af årsværk:

  • Et behandlingssted med flere læger eller tandlæger, der tilsammen udfører behandling svarende til mere end én fuldtidsstilling skal registreres i kategori 2
  • Et behandlingssted med én læge eller én tandlæge, eller med flere læger eller tandlæger, der sammenlagt udfører behandling svarende til maksimalt én fuldtidsstilling skal registreres i kategori 3.

Et behandlingssted, der både har læger, tandlæger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner, skal altid registreres i kategori 1, 2 eller 3. Et behandlingssted med fx én læge og en sygeplejerske, skal således registreres i kategori 3. Registreringen vil da omfatte både læge og sygeplejerske.

Læger eller tandlæger uden ret til selvstændig virke eller i hoveduddannelse medregnes ikke

Læger eller tandlæger uden ret til selvstændigt virke, eller under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge, medregnes ikke i opgørelsen af behandlingsstedskategorien.

Det betyder, at en solopraksis, der ansætter en læge uden ret til selvstændigt virke eller en læge under speciallægeuddannelse, skal registreres i kategori 3.

Hvis et behandlingssted har ansat læger uden ret til selvstændigt virke eller under uddannelse til speciallæge, skal behandlingsstedet registreres i kategori 2 eller 3 afhængig af, om de øvrige læger udfører behandling svarende til mere end én fuldtidsstilling.

Kiropraktorklinikker

Et behandlingssted, hvor en eller flere kiropraktorer udfører behandling skal registreres i kategori 3.

Det gælder også, hvor behandlingsstedet udover kiropraktorer har en eller flere fysioterapeuter.

Vaccinationsklinikker, lægevagtsordninger, apoteker og præhospitale enheder

Vaccinationsklinikker, lægevagtordninger, apoteker og præhospitale enheder skal altid registreres i kategori 3.

Dette gælder også, hvor vaccinationsklinikken eller lægevagtordningen har tilknyttet flere læger.

Hvis en læge i sin selvstændige virksomhed udelukkende udfører behandling for registrerede regionale lægevagtsordninger, skal lægens virksomhed dog ikke registreres.

Læger, der udfører behandling for den regionale lægevagt

Registreringspligten omfatter ikke virksomheder, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger

Kosmetiske klinikker

Efter bekendtgørelse om kosmetisk behandling skal den registrerede læge ved brug af medhjælp være tilknyttet behandlingsstedet på en sådan måde, at vedkommende kan påse, at virksomheden, der udføres på vedkommendes vegne, udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med den lovgivning, som lægen er forpligtet til at overholde.

En kosmetisk klinik med en eller flere læger, der udfører behandling, herunder supervision af kosmetisk medhjælp, i et omfang svarende til maksimalt en fuldtidsstilling, skal registreres i kategori 3. Hvis den kosmetiske klinik har flere læger, som sammenlagt udfører behandling, herunder supervision af medhjælp, svarende til mere end en fuldtidsstilling, skal den kosmetiske klinik registreres i kategori nr. 2.

I nogle tilfælde kommer den superviserende læge på en andens kosmetiske klinik og udfører behandling, herunder supervision af medhjælp. Hvis det sker på kontrakts basis (og ikke som led i en ansættelse på klinikken), skal lægen registrere denne selvstændige virksomhed i kategori 3 eller 2 afhængigt af, om virksomheden har én eller flere læger tilknyttet.

Flere behandlingssteder på samme lokalitet

På adressen Hovedvejen 1 deler læge X lokaler med fysioterapeuterne Y og Z.

Læge X har sin egen virksomhed A, som han udfører behandling i. Y og Z har sammen virksomheden B, som de udfører behandling i.

Behandlingssted A og B ligger på samme adresse, men når kategorien skal bestemmes, skal kun de sundhedspersoner, der udfører behandling i virksomheden, tælles med. Det betyder, at Læge X skal registrere sit behandlingssted A i behandlingsstedskategori 3, da læge X er den eneste, der udfører sundhedsfaglig behandling. Fysioterapeuterne Y og Z skal registrere deres behandlingssted B i kategori 4, da de er flere sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer.

Privathospital

På privathospitalet Øst-Kirurgi er der flere afdelinger; en ortopædkirurgisk afdeling (A), en kosmetisk afdeling (B) og en urologisk afdeling (C), som udfører specialiseret sundhedsfaglig behandling, og har hver sin klinisk daglige faglige ledelse.

Da alle afdelingerne A, B og C har deres egen kliniske daglige ledelse, skal de derfor hver især registreres som et behandlingssted.

Var flere af afdelingerne på hospitalet organiseret med den samme klinisk daglige faglige ledelse, skulle de dog kun registreres som et behandlingssted.