Adgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Her kan du læse om, hvilke forudsætninger der skal være på plads, før din organisation og dens medarbejdere kan få adgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), og finde en vejledning i, hvordan forudsætningerne opfyldes.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er den tekniske platform for rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser. Det overordnede mål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og understøtte en kultur omkring patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået. Hensigten er, at viden om utilsigtede hændelser kan bruges til at undgå lignende situationer i fremtiden til gavn for den næste patient.

Pligt til sagsbehandling af utilsigtede hændelser

I bekendtgørelsen om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet er det beskrevet, at regioner, kommuner og de private hospitaler har en frist på 90 dage til at foretage den lokale sagsbehandling af den rapporterede utilsigtede hændelse til DPSD samt at anonymisere og sende hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Adgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase

For at få adgang til DPSD forudsætter det, at:

 • jeres organisation er oprettet i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB) og har en SEB-administrator
 • jeres SEB-administrator har tildelt de korrekte DPSD-rettigheder til relevante brugere i SEB
 • jeres organisation har adgang til Sundhedsdatanettet
 • de relevante brugere har en medarbejdersignatur

  Denne vejledning beskriver, hvordan I lever op til ovenstående forudsætninger, så I kan få adgang til DPSD.

 

For at få adgang til DPSD skal I først sikre, at jeres organisation er oprettet i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB) og har en SEB-administrator.

Det er i SEB, at man tildeler DPSD-rettigheder til relevante medarbejdere, som skal tilgå DPSD og sagsbehandle utilsigtede hændelser, som er rapporteret til organisationen.

Undersøg om jeres organisation er oprettet i SEB

Hvis I er i tvivl, om jeres organisation er oprettet i SEB, skal I gøre følgende:

Klik på linket: https://sebanmod.dkseb.dk

Hvis I kan logge ind med jeres medarbejdersignatur, og I har mulighed for at vælge en SEB-administrator fra drop-down-vinduet i anmodningsformularen, så er jeres organisation oprettet som organisation i SEB.

Hvis jeres organisation ikke er oprettet i SEB

Hvis jeres organisation ikke er oprettet i SEB, kan I ikke tildele medarbejdere adgang til DPSD. Se Afsnit 3 Vejledning - Opret organisation i SEB for vejledning i, hvordan jeres organisation bliver oprettet i SEB.

Hvis jeres organisationen er oprettet i SEB

Hvis jeres organisation er oprettet i SEB, men I oplever problemer med at tilgå DPSD, kan det skyldes forskellige årsager, som er beskrevet i følgende afsnit.

Organisation er oprettet i SEB, men SEB-administrator er ikke længere ansat

Hvis jeres SEB-administrator ikke længere arbejder i organisationen, skal I indsende en ny blanket til Sundhedsdatastyrelsen, ligesom hvis jeres organisation ikke var oprettet i SEB. Her skal I angive navnet på den nye SEB-administrator. Dette er beskrevet i Afsnit 3 Vejledning - Opret organisation i SEB.

Organisationen er oprettet i SEB, men SEB-administrator kan ikke logge ind i SEB

En årsag til, at SEB-administratoren ikke kan logge ind i SEB, kan skyldes, at det RID-nummer, der er angivet, ikke er korrekt eller opdateret. SEB-administratoren bedes kontakte Sundhedsdatastyrelsen (servicedesk@sundhedsdata.dk, +45 33 32 39 00), som kan hjælpe med at kontrollere, om alle informationer er korrekte.

Denne vejledning beskriver, hvordan I opretter jeres organisation i SEB. Denne vejledning skal også følges, hvis jeres organisation er oprettet i SEB, men den angivne SEB-administrator ikke længere er ansat.

 1. Tilgå linket: https://services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices/omSEB
 2. Klik på Autorisationsblanket for organisation og brugeradministrator på SEB i venstre side

 1. Ansøgningsblanketten åbnes
 2. Udfyld blanketten med relevante oplysninger om jeres organisation, og hvem der skal være jeres SEB-administrator. Vær især opmærksom på følgende:
  a. Navnet på jeres organisation skal være samme navn, som I er registeret med i CVR-registret. 
  b. Angiv Dansk Patientsikkerhedsdatabase under Navn på system.  
 3. Send den udfyldte blanket til Sundhedsdatastyrelsen (SDS) som anført i blanketten.
 4. SDS opretter organisationen samt SEB-administrator og tildeler rettigheder til de roller, organisationen skal have mulighed for at uddele til sine medarbejdere.
 5. Der sendes en mail til SEB-administratoren med besked om, at organisationen er oprettet, og vedkommende er den ansvarlige administrator. 
 6. SEB-administratoren kan logge på SEB med sin medarbejdersignatur. 

Den første SEB-administrator, der bliver oprettet af SDS, bliver oprettet som en "overbrugeradministrator". Overbrugeradministratoren har mulighed for at oprette flere SEB-administratorer eller overbrugeradministratorer, som kan hjælpe med at administrere tildeling af DPSD-rettigheder til relevante medarbejdere. Det er kun overbrugeradministratorer, der kan oprette nye SEB-administratorer. 

Det anbefales at have minimum to overbrugeradministratorer i ens organisation. Hvis organisationen kun har én overadministrator, og vedkommende skifter job, skal organisationen sende en ny blanket til SDS for at oprette en ny overbrugeradministrator. 

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en vejledning, som bl.a. beskriver, hvordan man opretter medarbejdere og tildeler dem rettigheder til DPSD i SEB.

Vejledningen tilgås via linket: https://services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices/omSEB, hvorefter der klikkes på Vejledning og introduktion til brugerstyringssystemet SEB. 

DPSD-roller

For at en medarbejder kan tilgå DPSD, skal medarbejderen være oprettet i SEB. Først herefter kan de relevante medarbejdere få tildelt roller i DPSD. Der findes forskellige roller, som SEB-administratoren kan tildele medarbejdere, som skal tilgå DPSD.

I Tabel 1 er alle tilgængelige DPSD-roller beskrevet. Det er vigtigt, at SEB-administratoren orienterer sig i disse rollebeskrivelser for at sikre, at der ikke bliver tildelt rettigheder til DPSD, som ikke er nødvendige.

Når der tildeles en DPSD-rolle, skal man samtidig tilknytte en lokation fra Sundhedsvæsenets Orgsanisationsregister (SOR) til rollen. Rollen – i kombination med den tildelte SOR-lokation – afgør, hvilke rettigheder medarbejderen har inde i systemet. Nedenfor er et par eksempler:

 • Eksempel 1: En medarbejder, der får tildelt rollen dpsDecentralsagsbehandler til lokationen Afdeling B, har kun rettigheder til at sagsbehandle sager, der er rapporteret til Afdeling B.
 • Eksempel 2: En medarbejder, der får tildelt rollen dpsInitialmodtager og dpsDecentralsagsbehandler til lokationen Hospital B, har rettigheder til at tildele sager, som rapporteres til Hospital B og alle underliggende afdelinger, samt sagsbehandle sager der ligger under Hospital B.

Der skal minimum være tildelt én bruger til det øverste niveau i SOR for organisationen, ellers er der risiko for, at sager ikke bliver modtaget i organisationen.

Den typiske risikomanager skal være oprettet med rollen dpsInitialmodtager, og hvis de skal have mulighed for at sagsbehandle, tilføjes rollen dpsDecentralsagsbehandler.

Den typiske sagsbehandler skal være oprettet med rollen dpsDecentralsagsbehandler.

Sundhedsdatanettet

Udover at organisationen skal være oprettet i SEB, og at medarbejdere skal have tildelt de korrekte roller til DPSD i SEB, skal organisationen have adgang til Sundhedsdatanettet (SDN) og en aftale for Servicenummer: 668, dpsd.csc (195.80.246.238) for at få adgang til DPSD.

Tjek om jeres organisation har adgang til Sundhedsdatanettet her: https://services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices/omSDN

Det er vigtigt, at I kontrollerer, om I har adgang, når I er fysisk på jeres arbejdsplads og er på arbejdspladsens netværk, ellers kan det give misvisende resultater.

Hvis I ikke kan tilgå linket, kan det være, fordi I ikke har adgang til Sundhedsdatanettet. Dette kan I få bekræftet ved at kontakte MedCom for at afklare, om I har adgang til Sundhedsdatanettet. MedCom kan også vejlede jer, hvis I har brug for at etablere en aftale om adgang til Sundhedsdatanettet. I kan forud for en samtale med MedCom læse relevant information om adgang til Sundhedsdatanettet på www.medcom.dk. Samarbejdsaftale og bilag findes også på MedComs hjemmeside.

MitID Erhverv

For at logge ind på SEB og DPSD kræver det, at medarbejderen har en MitID Erhverv (NemLog-in). Læs mere om MitID Erhverv og oprettelse her: https://mitid-erhverv.dk/startside/

Medarbejdere, som har fået tildelt rettigheder til DPSD, kan tilgå DPSD via dette link:

https://dpsd.csc.dsdn.dk

Medarbejderen skal logge ind med sit MitID Erhverv.

Brugervejledninger til DPSD
Der er forskellige brugervejledninger og videoer til DPSD under sagsbehandlersupport på stps.dk. 

Sundhedsdatastyrelsens driftssite
Her kan du bl.a. abonnere på driftsnyheder, så du modtager en mail, hvis der opstår tekniske problemer med DPSD. Bemærk, at der er to driftssites, som skelner mellem den offentlige hjemmeside, hvor man rapporterer utilsigtede hændelser, og sagsbehandling, hvor man sagsbehandler utilsigtede hændelser. Det anbefales, at man tilmelder sig begge driftsnyheder. 

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk 
Ved tekniske spørgsmål eller fejlmelding vedr. DPSD kan Sundhedsstyrelsens Servicedesk kontaktes: servicedesk@sundhedsdata.dk, +45 33 32 39 00

Spørgsmål vedr. rapporteringsordningen 
Ved spørgsmål vedr. fx rapporteringsordningen eller generelt om utilsigtede hændelser kan læringsenheden i Styrelsen for Patientsikkerhed, kontaktes på viden@stps.dk