Alternativ behandling

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ikke noget egentligt tilsyn med alternative behandlere.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn omfatter den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Patientsikkerheds rolle i forhold til alternative behandlere er således ikke at se på selve den alternative virksomhed som sådan, men på om der i en konkret sammenhæng kan foreligge en overtrædelse af autorisationslovgivningen.

Alternative behandleres markedsføring

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alternative behandleres markedsføring, jf. loven om markedsføring af sundhedsydelser. I henhold til loven må der ikke ved markedsføring af sundhedsydelser anvendes urigtige, vildledende, urimeligt mangelfulde eller utilbørlige angivelser. Styrelsen for Patientsikkerhed behandler anmeldelser for overtrædelser af lov om markedsføring af sundhedsydelser, ligesom styrelsen selv tager sager op.

I de situationer hvor Styrelsen for Patientsikkerhed finder anledning til at gribe ind, vil styrelsen fremsende en udtalelse til den sundhedsperson mv., der står bag markedsføringstiltaget, sammen med en henstilling om at stoppe det konkrete markedsføringstiltag. I tilfælde af manglende reaktion på styrelsens udtalelse, vil styrelsen anmode politiet om at rejse tiltale. Overtrædelse af loven straffes med bøde.

Registreringsordning for alternative behandlere

I 2004 vedtog Folketinget lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, hvormed man indførte den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere, den såkaldte RAB-ordning.

Formålet med RAB-ordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, og i lovgivningen er der bl.a. stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan til enhver tid tilbagekalde en forenings godkendelse til at registrere alternative behandlere. Det skal i øvrigt bemærkes, at Styrelsen for Patientsikkerhed ved sin godkendelse ikke anerkender en enkelt behandler eller en bestemt behandlingsmetode.