Søg refusion

Del sidens indhold med andre

Hvis du har betalt for behandling under et midlertidigt ophold i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, kan du søge om refusion for dine udgifter. Egenbetaling kan dog ikke refunderes, hvis du viste dit EU-sygesikringskort og fik de offentlige udgifter til behandling dækket af kortet. Har du dog betalt alle udgifter selv, kan du undersøge, om du kan få refusion efter reglerne om EU-sygesikringskortet eller de danske regler om tilskud til sundhedsydelser. Vil du søge om refusion, skal du have en række oplysninger og dokumenter klar til din ansøgning.

Hvordan kan EU-sygesikringskortet dække udgifter?

Det blå EU-sygesikringskort kan dække udgifter, hvis du under et midlertidigt ophold, fx ferie, har fået nødvendig behandling i det offentlige sundhedsvæsen i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Normalt skal du ikke lægge ud. Men hvis du alligevel selv har betalt, kan du få refunderet den del, der ikke er egenbetaling.

Egenbetaling refunderes ikke

I de fleste lande er der egenbetaling for ydelser under den offentlige sygesikring. Har du vist dit EU-sygesikringskort men alligevel fået en regning, kan beløbet være den del, der er din egenbetaling.

Egenbetaling får du ikke refunderet. Du skal derfor ikke indsende en ansøgning til os, hvis det er din eneste udgift.

Se på regningen, om det er egenbetaling, fx:

 • Svensk egenbetaling: vårdavgift, patientavgift, egenavgift, slutenvårdsavgift
 • Norsk egenbetaling: egenandel, pasientbetaling, bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell, røntgenundersøkelse
 • Tysk egenbetaling: Zuzahlungen, Eigenanteile, Individuelle Gesundheitsleistungen   

Er du i tvivl, kan du søge oplysninger fra de enkelte lande via EU-hjemmesiden om, hvordan du bruger kortet.

Du kan spørge dit forsikringsselskab, om din private rejseforsikring dækker udgift til egenbetaling.

Læs mere om reglerne for det blå EU-sygesikringskort

Privat eller planlagt behandling refunderes ikke

EU-sygesikringskortet dækker ikke udgifter til private ydelser, eller hvis formålet med dit udlandsophold var at modtage behandlingen.

Har du udgifter til den type ydelser, skal du ikke sende din ansøgning til os. I stedet kan du undersøge, om de danske regler om tilskud kan dække dele af dine udgifter.

Du skal søge om tilskud fra din bopælsregion eller kommune. Bor du i et andet EU- eller EØS-land, skal du ansøge i den region eller kommune, du udrejste fra eller nu arbejder i.

Læs mere om refusion for behandling købt i udlandet efter danske tilskudsregler.

 Er din udgift knyttet til receptordineret medicin, skal du søge digitalt hos Lægemiddelstyrelsen.

Sådan søger du

Du kan benytte vores online ansøgningsskema.

Din ansøgning skal indeholde disse oplysninger

 • Dine kontaktoplysninger
 • Hvis du søger for en anden patient:
  • En fuldmagt fra patienten
  • Patientens CPR-nummer, eventuelt udenlandsk personnummer
  • Patientens navn og adresse
  • Beskrivelse af formål med udlandsopholdet og behandlingen m.v.
  • Beskrivelse af den behandling, du søger refusion for, herunder dato for behandlingstidspunktet og sted (land og by).
  • Dokumentation

Du skal vedhæfte dokumentation

Hav dokumentation klar til at vedhæfte til din ansøgning

Du skal altid vedhæfte disse bilag:

 • kopi af alle regninger
 • dokumentation for, at du har betalt regningerne, f.eks. kopi af kvitteringer
 • kopi af eventuelle henvisninger og recepter m.v.
 • dokumentation for dansk sygesikring for den person, der modtog behandling, ved kopi af et eller flere af disse:
  • EU-sygesikringskort, når gyldigt på behandlingstidspunktet
  • Erstatningsattest for EU-sygesikringskortet udstedt af Udbetaling Danmark
  • Særligt sundhedskort

Dokumentationskrav for sygesikring gælder dog ikke, når du bor i Danmark og søger refusion for behandling i et andet nordisk land.

Gem dine originale bilag, indtil du modtager en endelig afgørelse om refusion.

Særlige dokumentationskrav fra visse lande

Frankrig

 • Kopi af den franske regning ”Feuille de soins”.
 • Patienten skal underskrive regningen.

Grækenland

 • Ved medicinkøb skal doseringsetiket, dvs. klistermærker fra medicinpakken, sættes på regningen.

Særligt for dig, der har arbejdet under udlandsopholdet

Har du arbejdet under dit midlertidige ophold i udlandet, skal du vedlægge et af disse:

Ved lønnet praktik, au-pair eller lignende:

 • kopi af afgørelse fra opholdslandet om din social sikring

 

Ansøg om refusion

Du skal logge på med MitID eller NemID.

Hav alle oplysninger og dokumentation klar.

Alle felter skal udfyldes, medmindre det fremgår, at de er frivillige. Får du undervejs behov for at finde flere oplysninger til din ansøgning, gemmes der automatisk en kladde i 30 dage.

Du får mulighed for at printe og gemme en kopi af din ansøgning, når du har udfyldt blanketten.

Hvis du ikke kan benytte onlineblanketten, kan du kontakte EU-Sygesikring på: 72 26 94 90. Telefonen er lukket onsdage.

Dokumentation for dansk sygesikring

Har du ikke et EU-sygesikringskort, der dækker den periode, du søger refusion for, skal du indhente en erstatningsattest for kortet fra Udbetaling Danmark, International Sygesikring. 

Har du arbejdet under opholdet, skal du indhente dokumentation for din social sikring fra Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark

Sådan foregår sagsbehandlingen

Når vi modtager din ansøgning og de nødvendige bilag, sender vi din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes, at et EU-sygesikringskort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Derfor afgør myndighederne i det land, hvor du er blevet behandlet, hvor meget du eventuelt kan få refunderet.

Der kan gå lang tid, før vi får svar fra udlandet og kan udbetale pengene til dig, hvis du har krav på refusion.

Vælger du i din ansøgning også at få vurderet, om du kan få refusion efter de danske tilskudsregler, sender vi din sag videre til enten en region eller kommune. Den endelige afgørelse om refusion får du fra den myndighed, der kan tilbagebetale mest muligt af dine udgifter.