Fravalg af behandling i den sidste tid

En patient har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også ved uhelbredelig sygdom, og hvor lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling fx kemoterapi. Hvis patienten siger nej til behandling, gælder beslutningen kun den konkrete behandling, der siges nej til. Selvom patienten ikke har fravalgt behandling, kan lægen godt beslutte ikke at genoplive, hvis patienten skulle få hjertestop.

En patient har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også ved uhelbredelig sygdom, og hvor lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling fx kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika.

Patienten har også ret til at sige nej til at blive genoplivet i den aktuelle sygdomssituation i tilfælde af hjertestop. Hvis patienten har bestemt, at vedkommende ikke vil genoplives, må sundhedspersonalet ikke forsøge at genoplive.

Patientens beslutning om fravalg gælder kun det konkrete forløb

Beslutningen gælder kun i forbindelse med et bestemt forløb – det vil sige en bestemt sygdom eller en bestemt indlæggelse.

Hvis den pågældende senere kommer til at fejle noget andet, og stadig ikke vil genoplives eller have behandling, skal dette aftales med lægen igen.

Hvis patienten på forhånd vil beslutte ikke at modtage behandling eller genoplivning i visse situationer, kan pågældende oprette et behandlingstestamente på Sundhed.dk

Lægen kan beslutte ikke at genoplive eller behandle

Lægen kan beslutte, at patienten ikke skal have livsforlængende behandling eller ikke skal genoplives, hvis den pågældende skulle få hjertestop. Det gør lægen kun, hvis livsforlængende behandling eller genoplivning er udsigtsløst.

Lægen skal så vidt muligt inddrage patienten, inden beslutningen bliver truffet. Lægen kan dog som hovedregel ikke afbryde en allerede påbegyndt livsforlængende behandling imod patientens ønske.

Hvis patienten ikke selv er i stand til at tage stilling

Patienten kan være ude af stand til selv at tage stilling til behandling og genoplivning – fx i tilfælde af demens. I den situation skal lægen træffe en beslutning for patienten. Lægen skal inddrage de nærmeste pårørende, eventuelle værge eller fremtidsfuldmægtige.

En fremtidsfuldmægtig er en person, som patienten på forhånd har udpeget til at træffe beslutninger på sine vegne, hvis patienten en dag ikke selv er i stand til det.

Pjece

Pjece om fravalg af behandling i den sidste tid

Det er ikke muligt at bestille pjecen hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men du kan downloade pjecen til print.

Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg