Varigt inhabile patienter

Nogle patienter kan ikke forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag mv., og kan dermed ikke selv give et informeret samtykke til behandling. Hvis en patient varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, er patienten varigt inhabil.

Varigt inhabile patienter kan ikke give informeret samtykke, fordi de ikke kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag mv. Derfor skal du som sundhedsperson indhente et stedfortrædende samtykke fra patientens nærmeste pårørende, personlige værge eller fremtidsfuldmægtige.

En patient, der er varigt inhabil, skal stadig informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, i det omfang patienten forstår behandlingssituationen. Hvis behovet for behandling er øjeblikkeligt, og du ikke kan nå at indhente samtykket, må du gerne gennemføre behandlingen uden.

Det informerede samtykke for varigt inhabile kan være konkret eller generelt

Som sundhedsperson kan du enten indhente et konkret informeret samtykke til en aktuel behandlingssituation eller et generelt informeret samtykke til visse mindre behandlinger, som gælder i op til et år. På denne side vil vi gennemgå reglerne for det stedfortrædende samtykke til en konkret og aktuel behandlingssituation.

Læs om generelt informeret samtykke til visse mindre behandlinger

Hvornår er man varigt inhabil?

Nogle patienter kan ikke selv give samtykke til behandling og undersøgelse. Hvis en patient varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, er patienten varigt inhabil.

Gruppen af varigt inhabile patienter omfatter en stor og uensartet gruppe mennesker. Fælles for dem er, at de mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt i relation til valg af behandling m.v. og derfor ikke kan give informeret samtykke. Varigt inhabile er mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, der både kan være medfødt eller opstået senere, som tilfældet er for demente.

Hvem er varigt inhabile?

Kronisk sindslidende, sindslidende med langvarige sygdomsforløb, mentalt retarderede, udviklingshæmmede, patienter med demens, og hjerneskadede, regnes ofte som varigt inhabile

Det afgørende kriterium for om en patient er varigt inhabil er, at patienten i den konkrete behandlingssituation ikke er i stand til at varetage sine egne interesser og overskue konsekvenserne af et behandlingsbehov på grund af funktionsnedsættelsen.

Persongruppen, der ofte er varigt inhabile, svarer til persongruppen, der omfattes af § 18 i sundhedsloven.

Varigt inhabil er ikke det samme som umyndiggjort eller under værgemål

At være varigt inhabil er ikke det samme som at være umyndiggjort eller at være under værgemål. En læge skal vurdere, om en patient er varigt inhabil. Andre sundhedspersoner kan dog i konkrete situationer vurdere, om en varigt inhabil patient i situationen er i stand til at forholde sig og give samtykke til en mindre undersøgelse eller behandling. 

Patienten skal som udgangspunkt inddrages i beslutningen

En patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, i det omfang patienten forstår behandlingssituationen, medmindre det kan skade patienten. Hvis det, den varigt inhabile patienten udtrykker, er aktuelt og relevant, skal du som sundhedsperson tillægge det betydning.

Den varigt inhabile patient selv kan samtykke til mindre behandlinger og undersøgelser

Der kan være mindre behandlinger og undersøgelser, som den varigt inhabile selv er i stand til at forholde sig til og give samtykke til. Det kan være simple, ikke indgribende tiltag, som den varigt inhabile patient i den konkrete situation er i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af, fx mindre undersøgelser som vejning, måling af temperatur, puls eller blodtryk eller undersøgelser for mindre sår og sårpleje.

Du skal som behandlingsansvarlig sundhedsperson vurdere, om den varigt inhabile patient i situationen er i stand til at give samtykke til en konkret behandling. I de situationer kan du indhente et konkret informeret samtykke fra patienten selv uden at inddrage stedfortræderen for den varigt inhabile.

Hvis du som sundhedsperson vurderer, at patienten ikke er i stand til at forholde sig fornuftsmæssigt og afgive informeret samtykke til en konkret undersøgelse eller behandling, skal du kontakte patientens stedfortræder, og indhente et stedfortrædende samtykke til undersøgelsen eller behandlingen, uanset hvor stor eller lille en behandling, der er tale om.

Findes der kriterier til at vurdere, om en patient er varigt inhabil?

Der findes ikke generelt, overordnet materiale om, hvilke kriterier, der skal være opfyldt for, at en patient betragtes som varigt inhabil. Hvis du som sundhedsperson vurderer, at patienten mangler evnen til at handle og forholde sig fornuftsmæssigt i forhold til valg af behandling m.v., så er patienten inhabil.

Stedfortrædende samtykke til behandling

For patienter, der varigt mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt og dermed ikke selv kan give et informeret samtykke, skal der i stedet indhentes et stedfortrædende samtykke.

Et stedfortrædende samtykke kan gives af patientens nærmeste pårørende, personlige værge eller fremtidsfuldmægtige, hvis fuldmagten omfatter personlige forhold. Hver persongruppe er nærmere beskrevet nedenfor.

Hvis en patient er under værgemål, der omfatter personlige forhold, er det værgen, som kan træffe beslutninger om patientens helbredsforhold. Derfor er det værgen, der kan give et informeret samtykke til en behandling af patienten.

Det er Familieretshuset, der kan iværksætte værgemål for personer, der har behov for det. Du kan læse nærmere om betingelserne for at opnå et værgemål, værgens ansvar og pligter mv. på Familieretshusets hjemmeside. Spørgsmål hertil skal rettes til Familieretshuset.

Læs mere om værgemål (familieretshuset.dk)

En patient kan have oprettet en fremtidsfuldmagt, så andre kan handle på patientens vegne, hvis patienten engang i fremtiden bliver varigt inhabil og dermed ikke kan varetage sine egne interesser. En fremtidsfuldmagt kan omfatte personlige og økonomiske forhold. For at en fremtidsfuldmægtig kan give et informeret samtykke til en behandling på vegne af den varigt inhabile patient, skal fremtidsfuldmagten omfatte personlige forhold.

Patienten kan selv bestemme at give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer. Patienten kan altså udpege flere fremtidsfuldmægtige. Her skal patienten tage stilling til, om de skal være sideordnede eller underordnede i forhold til hinanden. Hvis ikke andet fremgår af patientens fremtidsfuldmagt, betragtes flere fremtidsfuldmægtige som sideordnede.

For nærmere vejledning om reglerne om fremtidsfuldmægtige kan vi henvise til Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter. 

Justitsministeriets Vejledning om Fremtidsfuldmagter (pdf)

Hvis en patient ikke har en personlig værge eller fremtidsfuldmægtig, vil det være patientens nærmeste pårørende, som kan give et informeret samtykke til en behandling af patienten.

Nærmeste pårørende kan være:

 • samlevende ægtefælle eller samlever
 • partner i et registreret parforhold
 • slægtninge i lige linje
 • søskende
 • adoptivbørn og plejebørn

Hvis der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn, vil slægtninge, som patienten er nært knyttet til eller nært besvogret med, også kunne være nære pårørende.

Familieforholdet behøver ikke altid være det afgørende. En person, fx en ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson, som patienten er nært knyttet til, vil i en konkret situation også kunne være nærmeste pårørende.

Den behandlingsansvarlige sundhedsperson skal vurdere, hvem der er patientens nærmeste pårørende.

Hvis en varigt inhabil patient hverken har en nærmeste pårørende, personlig værge eller fremtidsfuldmægtig, kan du som sundhedsperson bede en anden sundhedsperson give sin tilslutning til behandlingen. Den anden sundhedsperson:

 • skal have faglig indsigt på området
 • skal være uvildig
 • må ikke deltage eller tidligere have deltaget i behandlingen af patienten
 • må ikke være din over- eller underordnede.
 • kan fx være en overlæge fra en anden afdeling.

Hvis der er tale om en mindre indgribende behandling med hensyn til omfang og varighed, kan du som sundhedsperson gennemføre behandlingen uden at inddrage en anden sundhedsperson. Dog kun hvis det er helt bagatelagtige indgreb, som temperaturtagning, skiftning af bind på sår mv.

Øjeblikkeligt behov for behandling af inhabile patienter
Hvis en inhabil patient har øjeblikkeligt behov for behandling for at overleve, kan du som sundhedsperson indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra patienten eller fra en stedfortræder.

Der er øjeblikkeligt behandlingsbehov, hvis behandlingen:

 • er øjeblikkeligt livsnødvendig
 • skal ske nu, for på længere sigt at forbedre patientens chance for at overleve
 • skal ske nu, for et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

Det vil sige, at hvis der ikke er tid til at kontakte de nærmeste pårørende, så vil du som sundhedsperson kunne påbegynde en behandling, der lever op til en af de tre ovennævnte punkter. Det står i sundhedslovens §19. Vær opmærksom på, at hvis du har tid til at indhente et samtykke, er der ikke tale om øjeblikkeligt behandlingsbehov.

Du som sundhedsperson skal i hvert konkrete tilfælde vurdere, om behovet for behandling er øjeblikkeligt.

Vurderer du som sundhedsperson, at de nærmeste pårørende, den personlige værge eller fremtidsfuldmægtigen forvalter samtykket på en måde, der åbenbart vil skade patienten eller behandlingsresultatet, kan du gennemføre behandlingen, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed giver sin tilslutning til det.

Du kan i den forbindelse sende en mail til en af vores Tilsyn og Rådgivnings enheder.

Se kontaktoplysninger til enhederne

Hvis patienten modsætter sig behandlingen

En varigt inhabil patient kan sige fra, med ord eller handling, hvis han eller hun ikke vil undersøges eller behandles. Hvis en patient modsætter sig behandling, må behandling ikke igangsættes eller fortsættes heller ikke selvom der er indhentet et konkret stedfortrædende samtykke til den pågældende behandling. Videre behandling kan eventuelt ske i henhold til reglerne i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Læs mere om reglerne for tvang ved somatisk behandling

Øjeblikkeligt behandlingsbehov

Hvis en patient, der midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, kan en sundhedsperson indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra patienten eller fra en stedfortræder.

Det vil sige, at hvis der opstår et øjeblikkeligt behandlingsbehov for en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og der ikke er tid til at kontakte de nærmeste pårørende, så vil sundhedspersonen kunne påbegynde behandlingen, jf. sundhedsloven § 19. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis der er tid til at indhente et samtykke fra en legal repræsentant, er der ikke tale om øjeblikkeligt behandlingsbehov i bestemmelsens forstand.

Ved øjeblikkeligt behandlingsbehov menes øjeblikkelig livsnødvendig behandling, eller hvor behandling er uopsættelig for på længere sigt at forbedre patientens chance for at overleve eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der er tale om et øjeblikkeligt behandlingsbehov.