Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet (DRUM)

Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdets (DRUM) opgave er at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om problemstillinger på medicinområdet.

Det er Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdets (DRUM) opgave at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om problemstillinger på medicinområdet, herunder at:

 • udarbejde og vedligeholde en national liste over risikosituationslægemidler
 • fremkomme med forslag til tiltag, der kan forbedre patienters sikkerhed i forhold til lægemiddelanvendelse
 • rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om potentielle risikofaktorer vedrørende lægemiddelanvendelse.

Udvalget er sammensat af et bredt udsnit af repræsentanter, der har en klinisk-farmakologisk viden om lægemidler, praktisk erfaring med medicinering og viden om medicineringsfejl.

Risikosituationslægemidler

For at understøtte sundhedsvæsenets arbejde med at sikre korrekt medicinhåndtering gennemgår vi alle medicinrelaterede utilsigtede hændelser, der er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og klassificeret med alvorlighedsscoren moderat, alvorlig eller dødelig. Formålet er at identificere lægemidler, der udgør en særlig risiko for patienterne hvilket sker i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet.

For at et lægemiddel udgør en særlig risiko for patienten har Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet valgt, at følgende kriterier skal gælde for den hændelse, lægemidlet har været involveret i:

 • Det skal være en alvorlig forebyggelig hændelse.
 • Det skal være en faktuel hændelse – det vil sige, at nær-ved-hændelser ikke inkluderes.
 • Hændelsen skal give læring, og der skal være en sandsynlighed for, at det kan ske igen.
 • Behandling trods kontraindikation/forsigtighedsregler/interaktion inkluderes, når udvalget finder det relevant (konsensus-proces).

Alvorlige hændelser med lægemidler, som kan forebygges, er defineret som utilsigtede hændelser, der har medført mindst et af følgende:

 • indlæggelse
 • forlænget indlæggelse
 • behov for akut livreddende behandling
 • varige mén
 • død.

Sammensætningen af DRUM

Organisation Deltager
Amgros

Thomas Loof Hedegård, Farmaceut
Amgros I/S
Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
E-mail: tlh@amgros.dk

Apotekerforeningen

Rikke Lundal Nielsen, Farmaceut, Sundhedsfaglig chefkonsulent
Danmarks Apotekerforening
Lægemidler og sektorpolitik
Bredgade 54 ∙ 1260 København K
Direkte tlf.: 33 76 76 25
E-mail: RLN@Apotekerforeningen.dk

Region Hovedstaden

Henrik Røgind, Cheflæge
Region Hovedstaden, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet
E-mail: henrik.roegind.01@regionh.dk

Danske Regioner

 

Else Marie Damsgaard, Geriater - Region Midtjylland
Geriatrisk afdeling G
Aarhus Universitetshospital
PP Ørumsgade 11, Bygning 7 loftet, 8000 Aarhus C
E-mail: elsedams@rm.dk

Formand
Birgitte Klindt Poulsen
, Overlæge - Region Nordjylland
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 8a.
9000 Aalborg
E-mail: biklp@rn.dk

Afventer endnu et medlem

Dli

Christianna Marinakis, Informationsfarmaceut
Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø
Tlf.: 3927 4488
E-mail: cma@medicin.dk

Giftlinjen

Kim Dalhoff, Overlæge, Professor
Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
E-mail: kim.peder.dalhoff@regionh.dk

Institut for Diagnostiske Fag
Københavns Universitet

Kim Dalhoff, Ekstern klinisk lektor, overlæge
Klinisk Farmakologi
Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitet

Daniel Pilsgaard Henriksen, Læge ph.d
Lungemedicinsk afdeling J, OUH
Klinisk Farmakologi, SDU
E-mail: daniel.henriksen@rsyd.dk

Kommunernes Landsforening  

Jeanette Hjermind, sygeplejerske, Plejecenterleder, risikomanager, cand.cur.
Sophienborg plejecenter
Axel Jarlsvej 12, 3400 Hillerød
Tlf.: 72326910/23298158
E-mail: jeah@hillerod.dk

Lægemiddelindustriforeningen

(Lif)

Camilla Lund-Cramer, Chefkonsulent
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
E-Mail: clc@lif.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed

Koordinator og kontaktperson
Gitte Claris Christensen, Farmaceut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S
Tlf.: 24 66 52 21
E-mail: gicc@stps.dk

Annette Skovgaard Lund, Farmaceut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S
Tlf.: 29 12 63 18
E-mail: askl@stps.dk

Nina Jagd Andersen, Projektrådgiver
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S
Tlf.: 93 51 87 03
E-mail: njan@stps.dk

Helle Lerche Nordlund, Oversygeplejerske, MPH, Tilsyn og Rådgivning Øst
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67, 2300 København S
heln@stps.dk

Pharmakon Rikke Nørgaard Hansen, Farmaceut
Pharmakon a/s
Forskning, udvikling og forsøgsvirksomhed
Milnersvej 42, 3400 Hillerød
E-mail: rnh@pharmakon.dk
Selskabet for almen medicin

Janne Unkerskov, Praktiserende læge & Medicinkonsulent KAP-H
Region Hovedstaden
Lægerne Kanaltorvet 8,1; 2620 Albertslund
Mobil: 51293551
Mail: janneunkerskov@gmail.com
CVR nummer i praksis: 68751616

 Lægemiddelstyrelsen

Lone Stengelshøj Olsen, Farmaceut/humanbiolog
Lægemiddelstyrelsen, Laboratoriet og Inspektion
Axel Heides Gade 1
2300 København S
E-mail: LOSO@dkma.dk

Line Michan, Enhedschef for Lægemiddelovervågning DK
Enhed for Lægemiddelovervågning
Axel Heides Gade 1
2300 København S
E-mail: limi@dkma.dk

 Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital  Afventer nyt medlem
 Sundhedsdatastyrelsen Åse Grønborg Sørensen, Klinisk koordinator
Sundhedsdatastyrelsen, Sammenhængende Digital Sundhed (Dis)
E-mail: aags@sundhedsdata.dk
Tlf.:3268 9102

Sundhedsstyrelsen
Evidensbaseret Medicin
Institut for Rationel Farmakoterapi

Simon Tarp, cand. pharm., specialkonsulent
Sundhedsstyrelsen Evidensbaseret medicin
Islands Brygge 67,
2300 København S
E-mail: sita@sst.dk