Generelt om autorisation af osteopater

Du kan søge om autorisation som osteopat, hvis du har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati, som lever op til en række krav til bl.a. niveau, superviseret klinisk undervisning samt indhold og antal timer. Du må kun kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

Vurdering af ansøgninger om autorisation som osteopat

Vurderingen af hvilke regler, der finder anvendelse ved anerkendelsen, afhænger af ansøgerens statsborgerskab og uddannelsesland. Uanset om en ansøger behandles efter danske, EU/EØS eller 3. landsregler, foretager styrelsen en vurdering af ansøgerens uddannelse i osteopati i forhold til kravene i bekendtgørelse nr. 981 af den 28. juni 2018 om autorisation af osteopater.

Osteopater med uddannelse fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz

For de ansøgere, der har uddannelse samt statsborgerskab fra et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, sker anerkendelsen på baggrund af EU anerkendelsesdirektiv 2005/36/EF, som er udmøntet i bekendtgørelse nr. 49 af 13. januar 2010 om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson (med senere ændringer).

Læs mere og søg autorisation her

Osteopater med uddannelse fra et land udenfor Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz

For ansøgere, med uddannelse fra et land udenfor Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, sker anerkendelse som udgangspunkt på baggrund af bekendtgørelse nr. 478 af 10/05/2013 om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS (med senere ændringer).

Læs mere og søg om autorisation her

Osteopater med uddannelse fra Danmark

For ansøgere med en dansk uddannelse sker anerkendelse på baggrund af bekendtgørelse om autorisation af osteopater. Da der på nuværende tidspunkt ikke udbydes en dansk uddannelse i osteopati, er det ikke muligt at søge om autorisation som osteopat med en dansk uddannelse. Der har dog tidligere været udbudt en uddannelse, som blev betragtet som værende dansk. Hvis du har et uddannelsesbevis fra Danmark, bedes du rette henvendelse til styrelsen for at ansøge om autorisation.

Kompetencer forud for autorisation

For at opnå autorisation som osteopat skal du:

 • have gennemført en sundhedsfaglig uddannelse i osteopati svarende til professionsbachelorniveau eller
 • en uddannelse inden for osteopati, der er gennemført som overbygning på en anden sundhedsfaglig uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, eller en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau eller tilsvarende.

Uddannelsen skal have en varighed på 4200 timer inklusive minimum 1000 timer superviseret klinisk undervisning og indeholde følgende faglige elementer:

 • Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi
 • Osteopatisk filosofi og principper
 • Professionel kommunikation, informationsteknologi, sundhedsinformatik
 • Movement Science/bevægevidenskab
 • Osteopatisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling
 • Sygdomslære og differential diagnostik
 • Anatomi inkl. neuroanatomi, embryologi og viscera
 • Klinisk biomekanik, herunder posturologi
 • Osteopatiske manipulative teknikker
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Smertevidenskab
 • Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne
 • Humanfysiologi og ernæringslære
 • Farmakologi
 • Sundhedspsykologi
 • Almen pædagogik og sundhedspædagogik
 • Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser
 • Folkesundhed og socialmedicin 

Disse krav står beskrevet i bekendtgørelse nr. 981 af den 28. juni 2018 om autorisation af osteopater.

Ophørt 5-årig overgangsordning for udøvende osteopater

I forbindelse med indførelsen af autorisationsordningen for osteopater i 2018, blev der oprettet en overgangsordningen for osteopater. Overgangsordningen fremgår af autorisationslovens kapitel 28, og omfattede osteopater, der ved autorisationsordningens ikrafttræden den 1. juli 2018, udførte virksomhed som osteopat i Danmark.

Overgangsordningen skulle være med til at sikre, at de osteopater, der ikke umiddelbart opfyldte kravene for at opnå autorisation, havde tid til at indrette sig på den nye regulering fx ved at uddanne sig.

I overgangsperioden kunne den, der udførte virksomhed som osteopat den 1. juli 2018 vedblive med at udføre sin virksomhed og kalde sig osteopat. En person uden autorisation som osteopat kunne dog ikke få adgang til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Efter overgangsordningens ophør den 30. juni 2023, er det nu kun autoriserede osteopater, der kan benytte titlen osteopat.

Efter den 30. juni 2023 er det fortsat være muligt for at udføre osteopatisk behandling uden autorisation, men det vil ikke være tilladt at anvende titlen ”osteopat” og det vil stadig ikke være tilladt at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen.

Manipulationsbehandling af rygsøjlen

Manipulationsbehandling af rygsøjlen er jf. autorisationslovens § 52, stk. 5 et forbeholdt virksomhedsområde for kiropraktorer, læger, osteopater, fysioterapeuter og registrerede alternative behandlere med mindst 250 timers uddannelse inden for manuel behandling. Det kan straffes med bøde, hvis du udfører manipulationsbehandling af rygsøjlen eller benytter titlen osteopat eller på anden måde giver indtryk af, at du har en autorisation som osteopat, hvis du ikke har en autorisation jf. autorisationslovens § 78 og § 79.

Læs om registreringsordning for alternative behandlere