×

Tandplejer: autorisation dansk uddannet

Opdateret 20. august 2015

Tandplejeruddannelsen er i Danmark en videregående uddannelse af 3 års varighed, der giver ret til betegnelsen professionsbachelor i tandpleje. Den engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Dental Hygiene. Gennemført uddannelse giver ret til at modtage Styrelsen for Patientsikkerheds autorisation.

Uddannelsen er fastlagt af Uddannelses- og forskningsministeriet med hjemmel i:

Ansøgning

Autorisation søges via dette ansøgningsskema. Der er et gebyr på 313 DKK for udstedelsen af autorisation.

Autorisation udstedes efter modtagelse af ansøgning, gebyr samt efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget besked om færdiggjort uddannelse fra uddannelsesstedet.

Tidligere opgraderingsmuligheder er bortfaldet

Med ikrafttrædelsen af autorisationsloven (LBK nr. 1350/2008) den 1. januar 2007 ophævedes den tidligere gældende Lov om tandplejere. Hermed bortfaldt også denne lovs overgangsbestemmelser, der gav mulighed for i en overgangsperiode at udstede tandplejerautorisation på forskellige niveauer (A-, B- og C-autorisation). I dag udstedes alene (fuld)autorisation som tandplejer efter reglen i autorisationslovens § 65.

Dette betyder også, at den særlige opgraderingsmulighed, der er givet i Undervisningsministeriets uddannelsesbekendtgørelse (BEK nr. 773/1996), som gav mulighed for indehavere af en C- autorisation kunne supplere med kurser og dermed opnå B- eller A-autorisation, ikke længere eksisterer. C- autoriserede tandplejere, der ønsker at supplere deres kompetencer, så der opnås ret til at udøve selvstændig virksomhed og foretage infiltrationsanalgesi (fuld autorisation) har herefter alene mulighed for at søge optagelse på tandplejeruddannelse med henblik på gennemførelse af den eksisterende tandplejeruddannelse. Skolen tager stilling til i hvilken udstrækning den tidligere uddannelse kan træde i stedet for dele af den til enhver tid gældende uddannelse.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se datatilsynet.dk.