Kvalitet i medicinhåndteringen på midlertidige pladser

10-02-2022

På Kildegården, de midlertidige pladser, i Gladsaxe Kommune har oprettelsen af et medicinteam og implementering af nye arbejdsgange og værktøjer medført markant færre fejl ved medicindispensering.

Formål med projektet

Projektets formål var at sikre bedre medicinhåndtering på de midlertidige pladser i Gladsaxe Kommune. Dette for at øge patientsikkerheden og borgernes livskvalitet både på de midlertidige pladser og for de borgere, som efter endt ophold flytter i eget hjem. 

Hvad kom der ud af det?

Projektet har medført markant færre fejl ved medicindispensering.

Inden medicinteammøderne udførte medicinteamet audits (se under relateret indhold). Her blev der set på, hvor der fortsat skulle være et øget fokus. Der blev fra projektets start af lavet en baseline, der viste, at fejlraten på flere punkter er faldet med 45%. Der er fx en forbedring i forhold til forkert dosis, hvor der nu er en øget opmærksomhed på, at dosis på det dispenserede lægemiddel stemmer overens med dosis på medicinlisten. 

Tiltagene har bidraget til at skabe ro omkring medicindispenseringer og øget fokus på sparring med kollegaer, fordi personalet har skullet dobbeltkontrollere hinandens dispenseringer. 

De medicinansvarlige vil fremover mødes hver måned i en erfa‐gruppe med henblik på erfaringsudveksling og vidensdeling. Forud for hvert møde bliver der lavet lokal kvalitetskontrol.

Baggrund for projektet

Kildegården har årligt ca. 800 borgere tilknyttet de midlertidige pladser, hvor formålet er at støtte og styrke borgerne, så de kan komme hjem og bo selv igen. Der er altså en stor gennemstrømning og udskiftning af borgere på de midlertidige pladser.

Stort set alle borgere, som får tildelt et ophold på de midlertidige pladser, får hjælp til at håndtere deres medicin. Det er generelt kendt, at der her er en risiko i sundhedsvæsenet, i forhold til at der kan ske fejl. Se evt. mere om dette her.

Arbejdsgang

For at sikre bedre medicinhåndtering har Kildegården arbejdet med følgende tiltag: 

Medicinteam

Der blev oprettet et medicinteam, som bestod af social‐ og sundhedsassistenter og sygeplejersker, der varetog opgaver relateret til medicinhåndtering.

Medicinteamet var udpeget efter deres kompetencer til at varetage medicinhåndtering korrekt og patientsikkert. De arbejdede alle dedikeret med patientsikkerhed og UTH og var fortrolige med instruksen for medicinhåndtering.

Alle i medicinteamet fik udvidet oplæring i medicinhåndtering, som tog udgangspunkt i følgende:

  • Gladsaxes Kommunes instruks for medicinhåndtering
  • Tjekskema for medicinhåndtering både i FMK og i borgers medicinskab
  • STOP TÆNK TJEK film i forhold til de 7 risikosituationslægemiddelgruppe
  • Lommekort om særlig opmærksomhed på de 7 risikosituationslægemiddelgrupper
  • Gennemgang af de 7 grupper af risikosituationer
  • Arbejdsgang til korrekt dokumentation i FMK i forhold til medicindispensering, ændring af medicinstyrke midt i en dispenseringsperiode, pn‐medicin og bestilling af medicin. 
  • Tydelighed om ansvar i forbindelse med medicinhåndtering blev gennemgået med særligt fokus på, i hvilke situationer man som den ordinerende læges medhjælp skulle frasige sig opgaven og har ansvar for at gå til nærmeste leder.

De medicinansvarlige havde ikke ansvar for pleje af borgere samtidig med, at de varetog medicindispensering. Der blev sat skilte op med "forstyr mig ikke – jeg tæller", så de havde ro til arbejdet.

Screening af kompleksitet 
Kildegården indførte et skema, der screenede kompleksiteten i medicindispenseringen. Screeningen indeholdt en række punkter (fx antal forskellige præparater eller risikosituationslægemidler). Hvert punkt gav 1, 2 eller 3 point. Det samelede antal point angav, om medicindispenseringen skulle varetages af en social- og sundhedsassistent eller af en sygeplejerske. Dosisdispensering blev sat i bero, og op‐ eller nedtrapning af medicin blev altid varetaget af en sygeplejerske.

Derudover blev kompleksiteten i medicinadministration altid vurderet jf. kvalitetsstandarden i Gladsaxe kommune. Denne beskriver bl.a., hvilke faggrupper der varetager forskellige opgaver, og det blev vurderet, hvilke opgaver der skulle varetages af en sygeplejerske.

Efterkontrol af medicindispenseringer 
Alle medicindispenseringer blev dobbeltkontrolleret af en sygeplejerske fra medicinteamet. Medarbejderne i medicinteamet sparrede med hinanden ved mindste tvivl. 

Ekstern kvalitetskontrol
To udviklingssygeplejersker fra Gladsaxe Kommune lavede kvalitetskontrol ud fra instruksen for medicinhåndtering på samtlige medicinskemaer i en given uge. De medicinansvarlige blev efterfølgende inviteret til kvalitetscirkler i små grupper med de to udviklingssygeplejersker og Kildegårdens egen udviklings‐ og IT‐ konsulent. Fund i kvalitetskontrollen blev drøftet med henblik på læring og videndeling.

Audit 
Medicinteamet, som bestod af de medicinansvarlige, havde jævnligt møder, hvor de på forhånd havde fortaget audits. Der blev fx lavet audit på, om FMK var ajourført, om der var en max døgndosis på pn-medicin, om der var dokumenteret årsag og virkning på udleveret pn-medicin, og om antal tabletter i medicinæsken stemte overens med medicinmodulet i det elektroniske omsorgssystem. På den baggrund blev der udvalgt fokusområder.  

Øvrige tiltag omfattede: 

  • "I sikre hænder – medicinpakken" i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 
  • Implementering af medicindispenseringsvogne og dispenseringsunderlag til at understøtte patientsikker medicinhåndtering. (Et dispenseringsunderlag består af fortrykte felter, hvor medicin der skal dispenseres, placeres i et felt. Dispenseret medicin sættes i et separat felt. Medicin der skal bestilles, sættes i separat felt, og medicin der skal kasseres/ er seponeret/udløbet, sættes i et separat felt).
  • Implementering af medicinposeopbevaringssystem (en fremgangsmåde for opbevaring af fx pn-medicin og ikke-aktuel medicin i poser med forskellige farver). 

Udfordringer og løsninger

Generelt set er der sket et kæmpe løft. Der mangler dog fortsat fokus på: evaluering af pn udlevering og valg af den rigtige udlevering i systemet. Derudover ensretning i anvendelsen af bemærkningsfelt på medicinlisten i det elektroniske system.

Dele af projektet har været præget af afbrydelser og udskydelser pga. Corona.

Hvor foregik projektet?

Projektet foregik fra begyndelsen af 2019 på Kildegården, de midlertidige pladser, i Gladsaxe Kommune. Det blev afsluttet ved udgangen af 2021.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?
Kontakt: 
Susanne Dyremose - susdyr@gladsaxe.dk

Relateret indhold

Medicin audit skema

Læs flere projekter om medicinhåndtering

Læs mere om antipsykotisk medicin og demens

Læs mere om korrekt håndtering af medicin

Læs projekter om polyfarmaci og medicingennemgange

Læs mere om risikosituationslægemidler