Ny model til identifikation af ældre patienters medicinske behov

22-10-2020

I Region Sjælland bruger de en ny model til at identificere medicinske behov hos ældre hospitalsindlagte patienter, som får fem eller flere lægemidler ved indlæggelse. Modellen består af en daglig screening af patientgruppen, og ud fra screeningen sendes relevante patienter videre til medicingennemgang hos en farmaceut.

Formål med projektet

  • At udvikle en model til daglig screening af ældre hospitalsindlagte polyfarmaci-patienter med henblik på at henvise relevante og velafgrænsede patientgrupper til farmaceutisk medicingennemgang.
  • At foretage farmaceutisk medicingennemgang af de henviste patienter med henblik på at reducere kompleksiteten af medicineringen og herunder antallet af potentielt uhensigtsmæssige lægemidler.

Hvad kom der ud af det?

På baggrund af den nationale handlingsplan "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" har Region Sjælland udviklet en model til daglig screening af ældre hospitalsindlagte somatiske polyfarmaci-patienter, som med fordel kan henvises til farmaceutisk medicingennemgang. Målgruppen er patienter over 65 år, som modtager fem eller flere lægemidler ved indlæggelse.

Mens antallet af lægemidler under indlæggelsen, og deraf indekstallet for kompleksiteten, ikke kunne påvises reduceret i dette projekt, blev antallet af de potentielt uhensigtsmæssige lægemidler reduceret signifikant, svarende til omkring 22 % hos de patienter, der kunne følges op på.

Modellen er ressourcelet og nem at implementere og kan potentielt bidrage til mere sikker medicinering af den ældre medicinske patient.

Baggrund for projektet

I "Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016" fra Sundheds- og Ældreministeriet beskrives en række initiativer for behandling af den ældre medicinske patient. Ét af otte indsatsområder omhandler, at ældre, indlagte medicinske patienter fremadrettet skal visiteres til medicingennemgang. Dette med henblik på at reducere risiko for interaktioner og bivirkninger ved behandling med flere lægemidler samtidig.

Trods igangværende ydelser er der stadig problemer med potentielt uhensigtsmæssig medicinering af ældre polyfarmaci-patienter, som tilmed ofte har meget komplekse medicineringsregimer. Tidligere projekter i Region Sjælland har vist, at ca. 20 % af de geriatriske og ældre patienter får potentielt uhensigtsmæssige lægemidler, PIMs (Potentially Inappropriate Medications), og at ca. 50 % af de indlagte patienter er i behandling med et eller flere risikosituationslægemidler.

Arbejdsgang

Projektet blev opdelt i en udviklingsdel og en afprøvningsdel. I udviklingsdelen (ultimo 2017-primo 2018) blev der udarbejdet en model for screening af indlagte patienter med henblik på at sikre, at relevante ældre patienter får medicingennemgang under indlæggelse. Efterfølgende blev modellen afprøvet for at evaluere, om modellen opfylder formålet med hensyn til at henvise relevante patienter, og hvorvidt dette resulterer i mere sikker medicinering med lavere MRCI (Medication Regimen Complexity Index) og færre PIMs.

Modellen er blevet udviklet til med høj sensitivitet og specificitet at identificere de relevante ældre patienter, der kan have gavn af en farmaceutisk medicingennemgang under indlæggelse. Modellen består af en screeningsliste baseret på potentielt uhensigtsmæssige lægemidler til ældre, som blev implementeret i den eksisterende Sygehusapoteksydelse Medicinservice. Medicinservicefarmakonomer foretog på baggrund af screeningen henvisning af de identificerede patienter til farmaceutisk medicingennemgang.

Projektet blev forankret på Sygehusapoteket med indgået samarbejdsaftale med sygehusledelserne for alle Region Sjællands somatiske sygehuse.

Projektet blev afviklet på alle de sengeafsnit, der har ydelsen Medicinservice som en integreret del af afdelingen. Alle afsnit indgik i 1 måned i perioden april-juni 2018, med efterfølgende opfølgning og evaluering. Projektet blev afsluttet medio 2019. 

Udfordringer og løsninger

Projektet har oplevet udfordringer i form af implementering af nyt elektronisk journalsystem undervejs i processen. Projektet blev udviklet på baggrund af mange års erfaringer om medicineringsprocessen i regionen. Da Sundhedsplatformen blev implementeret, blev det klart, at det ikke blot var et nyt IT-system, men at Sundhedsplatformen har indflydelse på alle arbejdsgange i bl.a. medicineringsprocessen og arbejdet med FMK (Fælles Medicin Kort), hvilket gjorde, at projektet måtte rettes til, og databehandling blev forhalet.

På den positive side er modellen styrket af at kunne fungere i alle systemer.

Ressourcer

I projektet har der udover projektledelse, referencegruppe- og styregruppetimer og projektmedarbejdere indgået eksisterende farmakonomer og farmaceuter i regionen.

I dataindsamlingsperioden er der i alt screenet 17.631 nyindlagte patienter svarende til 2.939 patienter i gennemsnit pr. sygehusgeografi. I gennemsnit er der screenet 21 nyindlagte patienter pr. dag pr. farmakonom for hver sygehusgeografi, og der er i gennemsnit anvendt under et minut til hver patientscreening.

Af de screenede patienter er 534 patienter henvist til farmaceutisk medicingennemgang, hvor der gennemsnitligt er brugt omkring 45 min pr. patient, som inkluderede medicingennemgang, formidling i journalnotat, dataregistrering samt opfølgning de efterfølgende dage. Således ligger den aktive farmaceuttid for hver patient på omkring 30 min pr. medicingennemgang samt formidling i journal. Det er tilsvarende de erfaringer, Sygehusapoteket har med øvrige ældre polyfarmaci-patienter og svarer ligeledes til, hvad der er fundet i tidligere studier fra Region Sjælland.

Hvor foregik projektet?

Alle hospitaler i Region Sjælland.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: Projektleder Trine R. H. Andersen

trn@regionsjaelland.dk