Medicingennemgang for nyindflyttede beboere på plejehjem

22-10-2020

På 12 ud af 17 plejehjem i Esbjerg har de indført medicingennemgang ved en farmaceut for nyindflyttede beboere for at reducere polyfarmaci og øge opmærksomheden på risikosituationslægemidler.

Formål med projektet

  • Kvalitetsudvikling af beboernes lægemiddelbehandling ved indflytning på plejehjem.
  • At styrke plejepersonalets kompetencer til at identificere problemer i borgerens medicinering. Disse kompetencer skal styrke en efterfølgende dialog med praktiserende læger og sygehus.
  • At plejepersonalet får øget viden om og de rette kompetencer til at håndtere Risikosituationslægemidler.

Hvad kom der ud af det?

  • De 69 beboere var samlet set i behandling med 576 præparater - i gennemsnit 8,3 lægemidler pr. beboer (mellem 3 og 18). Der blev opnået enighed om 120 ændringsforslag (1,7 ændringsforslag per beboer), svarende til ændringsforslag til lidt mere end hvert femte præparat (21 %). 67 % af de iværksatte ændringsforslag blev implementeret.
  • Farmaceutens besøg på plejecentre gav indtryk af, at en del af borgerne oplevede effekt af de implementerede medicinerings-ændringer.
  • Plejehjemmet har opnået en styrket model til at kvalitetssikre lægemiddelanvendelse og -administration gennem undervisning i redskaber til at identificere lægemiddel-relaterede problemer og dialog om den enkelte borgers medicinering. Dette kan fremover bidrage til at opfange problemer og implementere relevante løsninger med henblik på at sikre den mest rationelle behandling for borger og samfund.
  • Personalet udtrykte øget tryghed ved, at beboere fik gennemgået deres medicin, og de var meget motiverede og engagerede i hele gennemgangsforløbet.

Baggrund for projektet

Beboere i plejebolig er blandt de mest skrøbelige borgere i vores samfund. De lider af mange samtidige sygdomme (multimorbiditet) og får mange forskellige slags lægemidler (polyfarmaci). Polyfarmaci øger risikoen for medicinbivirkninger eller interaktioner, der kan påvirke beboerens helbred og øge risikoen for fald i funktionsniveau.

Esbjerg Kommune ønskede derfor at skabe fokus på polyfarmaci og forebyggelse af indlæggelser for plejehjemsbeboere.

Arbejdsgang

En kommunal farmaceut gennemgik den enkelte borgers medicin sammen med personalet på plejecentret. Her blev borgerens aktuelle medicin - og ændringsforslagene - drøftet med henblik på at orientere om og begrunde ændringerne. Der blev ved gennemgang af borgerens medicin fokuseret på generelle opmærksomhedspunkter ved medicinering af ældre mennesker.

For de i alt 69 borgere blev 67 % af ændringsforslagene gennemført i samarbejde med lægen (fx seponering, dosisreduktion eller tilføjelse af nyt præparat).

Ud af de 69 borgere fik 56 psykofarmaka. Hos 17 af dem blev der lavet ændringer i deres psykofarmaka-medicin.

Selve projektfasen forløb januar-oktober 2019. Derefter har det handlet om afrunding, rapportskrivning og formidling af projektet.

Udfordringer og løsninger

Da de fleste nye indflyttere på plejehjem er polyfarmacipatienter med komplekse medicinlister, som tilmed ofte går til forskellige speciallæger, er det ikke altid nemt at finde en samarbejdsmodel vedrørende accept og implementering af medicinændringer, fordi det kan være uklart, hvem der overtager ansvaret for den medicinske behandling.

Der blev efterspurgt en samarbejdsmodel med indesygeplejerskerne i forhold til beboere med behov for medicingennemgang og hos komplekse borgere, som kunne have gavn af en farmaceutisk medicingennemgang.

Ressourcer

I alt er der gennemgået og lavet opfølgning på 69 medicinlister af nye indflyttere på plejehjem i perioden januar-oktober 2019.

Til hver medicingennemgang har farmaceuten brugt tid til forberedelse, gennemførsel og opfølgning. Ca. 3 timer i alt pr. beboer.

Selve medicingennemgangen/medicindialogen har der været afsat 30 min. til, og den er foregået på det enkelte plejehjem med deltagelse af minimum en plejemedarbejder, typisk to. Ideelt gerne både social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

Hvor foregik projektet?

12 ud af 17 plejehjem i Esbjerg Kommune deltog i projektet.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: 

Chef for Plejehjem, Jane Klemmensen, jakl@esbjerg.dk

Farmaceut, Carmen Lauridsen, cal16@esbjerg.dk