Opfølgning på det sundhedsfaglige tilsyn 2021

10-11-2021

I 2021 gennemførte vi i alt 650 sundhedsfaglige tilsyn. Heraf var de 494 udgående tilsyn fordelt på 233 planlagte tilsyn og 261 reaktive tilsyn. Grundet COVID-19-situationen har der ikke været gennemført planlagte tilsyn i de tre første kvartaler af 2021. Vi har derfor valgt at sammenfatte vores erfaringer og observationer samlet for 2020 og 2021.

Gennemførte tilsyn 2021

I 2021 gennemførte vi i alt 650 tilsyn. Heraf var de 494 udgående tilsyn fordelt på 233 planlagte tilsyn og 261 reaktive tilsyn. En del af de reaktive tilsyn blev gennemført som led i opfølgningen på et tidligere planlagt tilsyn. Desuden gennemførte vi 156 administrative tilsyn, dvs. tilsyn som blev gennemført ved skriftlig korrespondance.

Tilsynsaktiviteten i 2021 har været væsentligt reduceret grundet COVID-19-situationen. De planlagte tilsyn blev suspenderet per 6. marts 2020, hvorefter der kun blev gennemført tilsyn på baggrund af bekymringshenvendelser og tilsyn som opfølgning på påbud. Dette stod på frem til tredje kvartal i 2021, hvor der igen kunne varsles planlagte tilsyn på baggrund af stikprøver. Til trods for suspenderingen af de planlagte tilsyn har vi undtagelsesvist gennemført planlagte tilsyn på Covid-19-testcentre og Covid-19-vaccinationscentre i de første tre kvartaler i 2021.   

Udvalgte fokusområder og temaer for det sundhedsfaglige tilsyn 2021

Hvert år vælger vi en række fokusområder og temaer, som danner grundlag for en vurdering af, hvor der kan være problemer for patientsikkerheden.

Se de udvalgte fokusområder og temaer for 2021

Tilsynsområder 2021

På baggrund af de valgte fokusområder og temaer blev der i 2021 gennemført planlagte tilsyn på følgende områder:

 • Almen praksis
 • Bosteder
 • COVID-19-testcentre
 • COVID-19-vaccinationscentre
 • Det kliniske tandteknikerområde
 • Fængsler og arresthuse
 • Kosmetisk behandling
 • Methotrexat (plejeområdet)
 • Plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser
 • Tandklinikker

Sammenfatning af observationer og vurderinger

Hvert behandlingssted har fået en samlet bedømmelse på baggrund af de samlede fund ved tilsynet. Behandlingsstedet blev vurderet på en række målepunkter, og tilsynet bedømte hvert enkelt punkt som enten opfyldt, ikke opfyldt eller ikke aktuelt. Herefter blev behandlingsstedet placeret i én af følgende fire kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Behandlingssteder med større eller kritiske problemer for patientsikkerheden kan have fået påbud med visse sundhedsmæssige krav eller påbud om helt eller delvist at indstille virksomheden. Så længe et påbud er gældende, kan det ses på vores hjemmeside. Når et påbud efterleves fjernes påbuddet fra hjemmesiden igen.

Se de aktuelle påbud til behandlingssteder

Generelle erfaringer fra det sundhedsfaglige tilsyn 2021

Grundet COVID-19-situationen er der udarbejdet erfaringsopsamlinger samlet for 2020 og 2021.

I erfaringsopsamlingerne fra tilsyn med de enkelte typer af behandlingssteder kan der læses mere om, hvilke specifikke observationer vi har gjort for de forskellige behandlingsstedstyper, og hvilke tiltag vi anbefaler for hvert enkelt område.

Se erfaringsopsamlingerne

Tiltag til styrkelse af patientsikkerheden 

Under COVID-19-epidemien arbejdede vi kun i begrænset omfang med tiltag til styrkelse af patientsikkerheden på baggrund af erfaringer fra sundhedsfaglige tilsyn. Vi udarbejdede følgende pjecer og værd at vide-ark i 2021:

 • Risikosituationslægemidler - en guide til sikker medicinhåndtering
 • Værd at vide om informeret samtykke og journalføring heraf