Opfølgning på det sundhedsfaglige tilsyn 2020

2020

I 2020 gennemførte vi i alt 594 sundhedsfaglige tilsyn. Heraf var de 333 udgående tilsyn fordelt på 140 planlagte tilsyn og 193 reaktive tilsyn. Grundet COVID-19-situationen blev de planlagte tilsyn suspenderet per 6. marts 2020. Herefter blev kun tilsyn på baggrund af bekymringshenvendelser og tilsyn som opfølgning på påbud gennemført frem til 3. kvartal i 2021, hvor der igen kunne varsles planlagte tilsyn på baggrund af stikprøver*. Af samme grund er der ikke opsummeret nogen generelle erfaringer eller udarbejdet erfaringsopsamlinger på baggrund af styrelsens sundhedsfaglige tilsyn i 2020.

Gennemførte tilsyn 2020

I 2020 gennemførte vi i alt 594 tilsyn. Heraf var de 333 udgående tilsyn fordelt på 140 planlagte tilsyn og 193 reaktive tilsyn. En del af de reaktive tilsyn blev gennemført som led i opfølgningen på et tidligere planlagt tilsyn. Desuden gennemførte vi 261 administrative tilsyn, dvs. tilsyn som blev gennemført ved skriftlig korrespondance.

Grundet COVID-19-situationen blev de planlagte tilsyn suspenderet per 6. marts 2020. Herefter blev kun tilsyn på baggrund af bekymringshenvendelser og tilsyn som opfølgning på påbud gennemført frem til 3. kvartal i 2021, hvor der igen kunne varsles planlagte tilsyn på baggrund af stikprøver. Af samme grund er der ikke opsummeret nogen generelle erfaringer eller udarbejdet erfaringsopsamlinger på baggrund af styrelsens sundhedsfaglige tilsyn i 2020.

Udvalgte fokusområder og temaer for det sundhedsfaglige tilsyn 2020

Hvert år vælger vi en række fokusområder og temaer, som danner grundlag for en vurdering af, hvor der kan være problemer for patientsikkerheden.

Temaer og risikoområder for tilsyn

Tilsynsområder 2020

På baggrund af de valgte fokusområder og temaer blev der i 2020 gennemført planlagte tilsyn på følgende områder:

 • almen praksis
 • bosteder
 • det kliniske tandteknikerområde
 • fængsler og arresthuse
 • plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser
 • kosmetisk behandling
 • methotrexat (plejeområdet)
 • tandklinikker

Sammenfatning af observationer og vurderinger

Hvert behandlingssted har fået en samlet bedømmelse på baggrund af de samlede fund ved tilsynet. Behandlingsstedet blev vurderet på en række målepunkter, og tilsynet bedømte hvert enkelt punkt som enten opfyldt, ikke opfyldt eller ikke aktuelt. Herefter blev behandlingsstedet placeret i én af følgende fire kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Behandlingssteder med større eller kritiske problemer for patientsikkerheden kan have fået påbud med visse sundhedsmæssige krav eller påbud om helt eller delvist at indstille virksomheden. Så længe et påbud er gældende, kan det ses på vores hjemmeside. Når et påbud efterleves fjernes påbuddet fra hjemmesiden igen.

Se de aktuelle påbud til behandlingssteder

Generelle erfaringer fra det sundhedsfaglige tilsyn 2020

Grundet COVID-19-situationen er der udarbejdet erfaringsopsamlinger samlet for 2020 og 2021. I erfaringsopsamlingerne fra tilsyn med de enkelte typer af behandlingssteder kan der læses mere om, hvilke specifikke observationer vi har gjort for de forskellige behandlingsstedstyper, og hvilke tiltag vi anbefaler for hvert enkelt område.

Tiltag til styrkelse af patientsikkerheden 

Tiltag til styrkelse af patientsikkerheden har i 2020 kun i begrænset omfang været afledt af erfaringer fra det sundhedsfaglige tilsyn. I stedet har tiltag i 2020 haft afsæt i COVID-19.

 

*Til trods for suspenderingen af de planlagte tilsyn har vi undtagelsesvist gennemført planlagte tilsyn på Covid-19-testcentre og Covid-19-vaccinationscentre i de første tre kvartaler i 2021