Børn og unge

Del sidens indhold med andre

Her kan du læse nærmere om reglerne for, hvem der kan give informeret samtykke til en behandling, og hvem der skal informeres, når behandlingen vedrører børn under 15 år og unge mellem 15 og 17 år.

Læs mere om de formelle krav til informationen og samtykket.

Samtykke til behandling for børn under 15 år

For patienter under 15 år, er det som udgangspunkt forældremyndighedens indehaver, der kan give informeret  samtykke, men patienten skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen i det omfang, patienten forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan skade patienten.

For børn under 15 år, er det forældremyndighedens indehaver, der kan give informeret samtykke på barnets vegne. Det følger af forældreansvarslovens § 2, stk. 1, hvorefter forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for den mindreårige og kan træffe afgørelser om den mindreåriges personlige forhold ud fra den mindreåriges interesser og behov. 

Barnet skal dog ifølge sundhedsloven informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen i det omfang, barnet forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan skade barnet.

Fælles forældremyndighed

Det fremgår af forældreansvarslovens § 3, at har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. 

Almindelige lægelige undersøgelser

Det er vores opfattelse, at almindelige lægelige undersøgelser og behandlinger, mindre medicinske indgreb og mild medicinering kan ske med samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver. I sådanne situationer kan der ikke stilles krav til dig som sundhedsperson om at indhente samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver. Som eksempler herpå kan nævnes iværksættelse af smertestillende behandling med paracetamol og plombering af et indre hul i en tand. 

Større behandlinger

Større behandlinger såsom større kirurgiske indgreb, behandling med kraftig medicin og undersøgelser, ikke-ubetydelige legemsindgreb eller ved psykologiske eller psykiatriske behandlinger, kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Som eksempler herpå kan nævnes transplantation, iværksættelse af kemoterapi samt indlæggelse og behandling på et sygehus. 

I forhold til om den ene eller begge forældremyndighedsindehavere skal samtykke til behandlingen, vil kræve en konkret vurdering af behandlingens karakter. Det er den behandlingsansvarlige sundhedsperson, som skal foretage denne vurdering i den konkrete situation. Som hjælp til at foretage denne vurdering kan du finde praksis om informeret samtykke ved at søge på afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn her:

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn (stpk.dk).

På hjemmesiden kan du blandt andet vælge det juridiske tema ”Information og samtykke” og dermed indsnævre søgningen til det, der er relevant for dig.  

Hvis det vurderes, at der er tale om en sådan behandling, som kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere, er det den behandlingsansvarlige sundhedspersons ansvar at indhente begges samtykke.  

Forældrene bor ikke sammen

Hvis forældremyndighedsindehaverne ikke bor sammen, har bopælsforælderen efter forældreansvarslovens § 3, en særlig hjemmel til at træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets liv. Det betyder, at overordnede ikke-væsentlige beslutninger kan træffes af bopælsforælderen på egen hånd. Almindelige dagligdagsbeslutninger kan også træffes af den af forældremyndighedsindehaverne, der på tidspunktet har barnet hos sig. 

For nærmere vejledning om forældreansvarsloven, herunder bl.a. bopælsforælderens kompetence, skal vi henvise til Socialstyrelsen, da forældreansvarsloven henhører under dem.

Kendt uenighed mellem forældrene

Der bør sikres samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere, når der er en kendt uenighed mellem forældremyndighedsindehaverne ift. en behandling af barnet under 15 år, fordi det så konkret ikke længere kan siges at være en ikke-væsentlig beslutning. Der vil i så fald ikke foreligge det fornødne samtykke til behandlingen. 

Hvis der er tale om, at forældremyndighedens indehaver ikke varetager barnets tarv, kan børn- og ungeudvalget træffe beslutning om undersøgelse eller behandling efter servicelovens § 63 i tilfælde, hvor der er tale om en livstruende sygdom eller sygdom, der udsætter barnet for betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Samtykke til behandling for unge mellem 15-17 år

Patienter der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til en behandling. Der skal således ikke indhentes et samtykke fra forældremyndighedsindehaver, men alene fra den unge, som er fyldt 15 år.

Forældremyndighedens indehaver skal dog have information og inddrages i den unges stillingtagen.

At forældremyndighedsindehaver skal inddrages i den mindreåriges stillingtagen betyder, at sundhedspersonen også skal forhøre sig om forældrenes opfattelse af behandlingsbehov og ønsker, og at behandlingssituationen skal drøftes mellem alle parter, typisk med det formål at få en fælles enighed om behandlingsønsker mv. Såfremt der er uenighed mellem den unge og forældrene, er det den unge, som er fyldt 15 år, der bestemmer.

Hvis den unge ikke forstår behandlingssituationen

I de tilfælde, hvor en ung der er fyldt 15 år ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, er det i stedet forældremyndighedens indehaver der kan give informeret samtykke til en behandling.

Det er dig som sundhedspersonen, der har ansvaret for at indhente et informeret samtykke, som skal vurdere, om den unge kan overskue konsekvenserne af sin stillingtagen. Hvis du vurderer, at den unge ikke kan forstå konsekvenserne af sin beslutning, skal du i stedet indhente et stedfortrædende samtykke fra forældremyndighedens indehavere.

Hvornår skal forældremyndighedens indehavere ikke informeres?

Om forældremyndighedens indehavere skal informeres eller om det kan undlades i forbindelse med opstart af behandling af en ung mellem 15-17-år afhænger af de konkrete omstændigheder. Det er en vurdering, som den behandlingsansvarlige sundhedsperson skal foretage inden, der kan igangsættes en behandling.

Til støtte for at foretage denne vurdering, kan du læse nærmere i vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., som er linket til nederst på siden. Under pkt. 3.1.1 om mindreårige fremgår:

"Hvorvidt forældrene skal informeres om mindreårige 15-17 årige patienter, må vurderes ud fra bl.a. behandlingens karakter, sygdommens alvor, oplysningernes art, barnets/den unges alder og modenhed og behovet for opfølgning i hjemmet, herunder udøvelsen af forældrenes omsorgspligt. Der kan også i den konkrete situation være tungtvejende hensyn til barnet/den unge, som taler for at undlade at informere forældremyndighedens indehaver om oplysninger, som den mindreårige har givet sundhedspersonalet."

Samtykke til behandling af anbragte børn under 15 år 

Da informeret samtykke er en grundlæggende rettighed, er det også vigtigt, at du som sundhedsperson ved, hvem der kan give et informeret samtykke i de situationer, hvor børn er anbragt uden for hjemmet.

Forældrene har fortsat forældremyndigheden trods anbringelse, men andre end forældremyndighedsindehaver ledsager barnet til behandling

Hvis andre, fx plejeforældre eller personale på en daginstitution, ledsager barnet til behandling, skal den sundhedsperson, der foretager behandlingen, kontakte en af barnets forældremyndighedsindehavere telefonisk med henblik på at indhente informeret samtykke. Det skyldes, at det informerede samtykke  forudsætter, at forældremyndighedsindehaveren har fået mundtlig information og har givet sit samtykke på den baggrund. Hvis det ikke er muligt at opnå kontakt til en af forældremyndighedsindehaverne og indhente samtykket på den måde, må der afstås fra behandling i situationen, medmindre der foreligger en akut behandlingskrævende situation efter sundhedslovens § 19.

Det gælder dog ikke i de situationer, hvor kommunen i medfør af servicelovens § 69 har truffet afgørelse, jf. nærmere herom nedenfor. I den situation vil § 69-afgørelsen udgøre tilstrækkelig dokumentation.

Forældrene har fortsat forældremyndigheden trods anbringelse, men det er ikke muligt at indhente informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaveren

Under en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung har kommunen en vidtgående adgang til at træffe beslutninger om barnets eller den unges forhold, når det er nødvendigt under hensynet til formålet med anbringelsen. 

Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker at samarbejde med kommunen, eller hvis kommunen vurderer, at der er behov for en afgørelse om barnets eller den unges forhold, som forældremyndighedsindehaveren ikke er enig i, kan kommunen træffe afgørelse efter servicelovens § 69, stk. 1. Der kan træffes afgørelse om barnets eller den unges behandling, uddannelse, anbringelsessted m.v. Forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge, der er fyldt 12 år, kan klage til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 69, stk. 1.

Hvis det ikke er muligt at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaver i situationer med fx sygdom eller fængsling, har kommunen også mulighed for at træffe afgørelse efter servicelovens § 69, stk. 1, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Styrelsen har indhentet bidrag fra Social- og Ældreministeriet, da det er deres kompetence at vejlede om serviceloven.

Forældrene har ikke forældremyndigheden

I de tilfælde hvor forældrene ikke længere har forældremyndigheden over et anbragt barn, så vil forældrene ikke længere være bemyndiget til at varetage barnets interesser, herunder bl.a. samtykke til behandling. I så fald vil barnet formentlig typisk have en værge eller en anden person end de biologiske forældre, som vil have forældremyndigheden over barnet. 

Det følger af sundhedslovens § 14, at for en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, indtræder den eller de personer, som efter lovgivningen af bemyndiget hertil, i patientens rettigheder efter loven, i det omfang det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den pågældende situation.