Tjekliste til korrekt medicindosering på ældrecentre

10-02-2022

Ved at implementere en tjekliste ved medicindispensering har tre ældrecentre på tværs i Brøndby Kommune skabt en mere ensartet og patientsikker arbejdsgang for medicindispensering.

Formål med projektet

Formålet med forbedringsarbejdet var at skabe en mere ensartet og patientsikker arbejdsgang for medicindispensering på tværs af tre ældrecentre i Brøndby Kommune.

Hvad kom der ud af det?

Tjeklisten for medicindispensering er en arbejdsgang

Inden projektet blev der ikke brugt tjeklister ved dispensering. Tjeklisten har sikret en arbejdsgang, som alle hurtig bliver fortrolig med. Data har vist, at tjeklisten bruges, og den er vigtig for nyansatte, vikarer og studerende.

De afdelinger, som har opnået stabile processer for brug af tjeklisten, bruger nu en lamineret tjekliste ved medicindispensering. 

Minimering af spildtid

Tidligere blev det ofte først opdaget, at der manglede medicin til næste medicineringstidspunkt, når medicinen skulle bruges. Det betød, at personalet skulle bruge tid på hurtigt at få bestilt og rekvireret medicinen. Det kunne betyde akutte henvendelser til praktiserende læge eller afhentning af medicin på apotek med taxi. Personalet oplever, at spildtiden er reduceret, efter tjeklisten er implementeret.

Baggrund for projektet

Personalet varetager dispensering af medicin i doseringsæsker til 14 dage ad gangen for langt de fleste borgere, som bor på et ældrecenter. Arbejdsgangen for korrekt medicindispensering er beskrevet i instrukser og er en del af medicinpakken i forbedringsprogrammet I Sikre Hænder. Men alligevel sker der fejl. 

Arbejdsgang

Kvalitetsarbejdet har taget udgangspunkt i Forbedringsmodellen og System of Profound knowledge

Organisatorisk

En pilotafdeling på hvert ældrecenter har arbejdet med forbedringsprogrammet fra ’I sikre hænder’. I afdelingerne blev der nedsat et forbedringsteam, som afholdt ugentlige møder, hvor en kvalitetskonsulent også deltog. To af de tre pilotafdelinger havde desuden hver en forbedringsagent, som var uddannet i brug af forbedringsmodellen.

Der blev identificeret et behov for tættere vidensdeling på tværs af de tre ældrecentre, og der blev derfor organiseret to tværgående netværk. 

  1. Netværk for pilotafdelinger, som bestod af en sygeplejerske fra hver af pilotafdelingerne, en udviklingssygeplejerske, en daglig leder af pilotafdelingerne, en kvalitetskonsulent og en ledelsesansvarlig for ’I sikre hænder’.
  2. Lille netværk, som bestod af tre sygeplejersker (hvor to var forbedringsagenter) fra pilotafdelingerne og kvalitetskonsulenten. Deltagerne i ’Lille Netværk’ var også deltagere i Netværk for Pilotafdelinger

Tjekliste som et vigtig værktøj ved medicindispensering

’Lille netværk’ udviklede en tjekliste til medicindispensering, som blev afprøvet i pilotafdelingerne. Tjeklisten blev udformet, så den fulgte arbejdsgangen. Punkterne på tjeklisten blev opdelt i tre grupper: før dispensering, under dispensering og efter dispensering. 

Listen består af 15 punkter, der tjekkes igennem. Det lille netværk arbejdede målrettet med forbedringsarbejdet, og på kort tid blev tjeklisten implementeret - først i pilotafdelingerne og efterfølgende på alle øvrige afdelinger på de tre ældrecentre. 

Tjekliste for korrekt medicindispensering blev udarbejdet som en arbejdsgang, hvor hvert trin i arbejdsgangen blev krydset af på tjeklisten. Tjeklisten var i papirudgave, og data fra listerne blev analyseret af forbedringsteamet i de enkelte afdelinger og derefter drøftet på tværs i ’Lille Netværk’ med henblik på justering af tjeklisten.  

Minimering af forstyrrelser ved medicindispensering

Data fra tjeklisten viste, at personalet ofte blev forstyrret under medicindispensering. Det var både fra beboere og øvrigt personale. Der var ikke et medicinrum på ældrecentrene, hvor personalet havde mulighed for at dispensere uforstyrret. Følgende blev afprøvet og derefter implementeret:

  • Personalet skulle bære en gul vest ved medicindispensering. Beboere og kollegaer blev informeret og gjort opmærksomme på, at kollegaer som bar en gul vest, helst ikke skulle forstyrres. 
  • Telefoner (arbejdstelefon/akuttelefon) skulle afleveres til kollegaer inden medicindispensering. 

Medicindispensering skulle foregå et sted, hvor der ikke var meget personalekontakt/personaletrafik. Afprøvninger viste, at det minimerede forstyrrelserne at vende sig væk fra kollegaer/borgere. Den gule vest angav årsagen hertil og blev respekteret af kollegaer og borgere.

Tilstrækkelig medicin til næste dosering

Efter dosering af medicin skulle det sikres, at der var tilstrækkelig medicin til den følgende medicindosering. Arbejdsgangen for dette var derfor også en del af tjeklisten for medicindispensering.

Udfordringer og løsninger

Det var en udfordring at skabe sammenhæng i forbedringsarbejdet af tjeklisten på tværs af centrene i ’Netværk for pilotafdelinger’. ’Lille Netværk’, som udelukkende koncentrerede sig om tjeklisten, var derfor en vigtig faktor.

Deltagerne i ’Lille netværk’ har oplevet, at møderne har været en vigtig motor i udarbejdelse og implementering af tjeklisten. Derudover har sparring og vidensdeling givet deltagerne energi og motivation i forbedringsarbejdet. 

En del af tjeklistens succes skyldes, at den indeholder:

  • Tjekpunkter inden dosering
  • Tjekpunkter under dosering
  • Kontrol af korrekt dosering
  • Forberedelse til næste dosering

Tjeklisten med sine 15 punkter kan virke lang, men alle punkterne giver mening for medarbejderne.

Ressourcer

Der blev etableret to netværk:

Netværk for pilotafdelinger, som bestod af en sygeplejerske fra hver af pilotafdelingerne, en udviklingssygeplejerske, en daglig leder af pilotafdelingerne, en kvalitetskonsulent og en ledelsesansvarlig for ’I sikre hænder’.
Antal deltagere: 11
Mødehyppighed: 4 -6 gange årligt.

Lille netværk, som bestod af tre sygeplejersker (hvor to var forbedringsagenter) fra pilotafdelingerne og kvalitetskonsulenten. Deltagerne i ’Lille Netværk’ var også deltagere i Netværk for Pilotafdelinger.
Antal deltagere: 4
Mødehyppighed: 1 time ugentligt

Hvor og hvornår foregik projektet?

Forbedringsarbejdet foregik på tre ældrecentre i Brøndby Kommune i efteråret 2020. 

Kontaktperson

Centerleder
Marianne Strømsted
mrs@brondby.dk
Tlf.: 21207140

Relateret indhold

Læs mere om korrekt håndtering af medicin

Læs andre projekter om medicinhåndtering

Læs projekter om polyfarmaci og medicingennemgange

Læs mere om risikosituationslægemidler