Sikker medicin på bosteder

10-02-2022

I Psykiatri og Handicap i Sønderborg Kommune har et øget fokus på medicinhåndtering og kompetenceprofiler medført, at den enkelte borger får den rette medicin til rette tid på rette måde og varetaget af personale med de rette kompetencer.

Formål med projektet

Formålet med indsatsen var at sikre korrekt medicinhåndtering i hele Psykiatri og Handicap inden udgangen af 2020. Arbejdsgange skulle ensrettes, og kvaliteten løftes ved at implementere tjeklisterne "Medicinadministration" og "Medicindispensering", som havde været kendte siden 2013 alle andre steder i kommunen. De rette kompetencer skulle også sikres hos medarbejderne ved hjælp af kompetenceprofiler.

Hvad kom der ud af det?

Der er i perioden kommet et større fokus på utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering, og derfor indberettes der flere utilsigtede hændelser i Psykiatri og Handicap end tidligere.

I marts/april 2021 har der været audit på projektet, som viser, at tjeklisterne anvendes fuldt ud på 15 ud af 18 kommunale botilbud. De tre botilbud, hvor tjeklisterne endnu ikke anvendes, skyldes blandt andet ledelsesskifte. 

Projektet har været med til at sætte fokus på medicinhåndtering på botilbud. Ved at indføre fælles tjeklister i hele forvaltningen i Sønderborg Kommuner (hjemme- og sygeplejen, plejecentrene og Psykiatri og Handicap) har kommunen systematiseret og ensrettet arbejdsgange samtidig med, at der er kommet større fokus på, at den enkelte borger får den rette medicin på rette tid på rette måde og varetaget af en person med rette kompetencer. 

Projektet har været til stor gavn for personalet på botilbud, der fortæller, at forløbet har givet dem en støre sikkerhed i forhold til at administrere og reflektere over den medicin, der gives. Der er kommet mere fokus på de sundhedsfaglige problematikker, der ses i Psykiatri og Handicap, herunder livsstilssygdomme og behandlinger af andre somatiske sygdomme.  

Der er kommet mere fokus på ansvar og kompetencer. Personalet er blevet mere bevidste omkring egne kompetencer, og det er mere tydeligt, hvem der må udføre, hvilke opgaver. Medarbejderne bruger kompetenceprofilerne dagligt, og kompetenceprofilerne er med til at give både medarbejdere, ledere og borgere en tryghed, i at opgaverne udføres af personale med de rette kompetencer. 

Baggrund for projektet

Sønderborg Kommune har siden 2013 arbejdet med projektet I sikre hænder i Hjemme- og sygeplejen og på plejecentrene. 

Tilbage i 2016 blev det besluttet, at Sygeplejen skulle varetage den sundhedsfaglige del på de kommunale botilbud. Før 2016 varetog Psykiatri og Handicap selv alt omkring medicinhåndtering på de kommunale botilbud, og dermed var det ikke sikkert, at det var sundhedsfagligt personale, der havde ansvaret for medicinhåndteringen. 

Principperne fra I sikre hænder er ikke længere et projekt, men derimod en måde, der arbejdes på i Sønderborg Kommune, og derfor var det oplagt, at også Psykiatri og Handicap skulle arbejde efter samme principper. 

Arbejdsgang

Undervisning i medicinhåndtering 
Der blev i hele Psykiatri og Handicap i Sønderborg Kommune undervist i tjeklisten "Medicinadministration". På bosteder med sundhedsfagligt personale, der varetog medicindispensering, blev der også undervist i tjeklisten "Medicindispensering". Begge tjeklister kan findes under relateret indhold.

Tjeklisterne er ens i hele kommunen og er indført for at sikre korrekt medicinhåndtering. De opbevares i borgerens medicinmappe, der er i hjemmet. 

Alle distriktsledere og daglige ledere blev først klædt på til opgaven via informationsmøder. Der blev udpeget nøglepersoner på alle botilbud, der sammen med de daglige ledere skulle være med til at løfte opgaven. Disse nøglepersoner blev alle undervist i medicinhåndtering og i de to tjeklister. 

På botilbud, hvor der var social- og sundhedsassistenter og ikke sygeplejersker ansat, var der supervision fra en kvalitetskonsulent om arbejdsgange og opmærksomhedspunkter i forhold til medicinhåndtering. De gennemgående nøgleord var refleksion og "kritisk forholde sig til". Især i forhold til kompetencer, stabile/ustabile borgere, pn medicin, injektioner, bivirkninger, opfølgning ved egen læge/speciallæger osv.  

Kompetenceprofiler 
Kompetenceprofilerne i Sønderborg Kommune er blevet revideret, så det er tydeligt, hvem der må udføre forskellige opgaver, alt efter om det er sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller ufaglærte medarbejdere.

Kompetenceprofilerne blev dagligt brugt og var synlige i næsten alle grupperum. De hang som store plakater, og medarbejdere/ledere blev alle oplært i, hvordan plakaten skulle aflæses. Derudover findes der et katalog, hvor de enkelte opgaver er udspecificeret. Planlæggerne, der lavede arbejdsplaner/kørelister, vurderede samtidig ud fra kompetenceprofilerne, hvilke medarbejdere der kunne varetage, hvilke opgaver. 

Udfordringer og løsninger

Bevidstheden om og synligheden af kompleksiteten i medicinhåndteringen har gjort, at kommunen nu søger mere sundhedsfagligt personale til botilbuddene i Psykiatri og Handicap.

Tjeklisterne skal løbende revurderes og justeres i forhold til nye retningslinjer, nye systemer/teknologi, ændrede arbejdsgange og ændrede kompetencer, så derfor vil der fortsat være fokus på medicinhåndtering i Psykiatri og Handicap.

Ressourcer

To kvalitetskonsulenter og frontpersonalet på de enkelte botilbud. 

Der er 19 kommunale botilbud i Sønderborg Kommune med i alt ca. 350 ansatte.

Alle botilbud har udpeget nøglepersoner, der er blevet undervist af kvalitetskonsulenterne. Nøglepersonerne har bestået af social- og sundhedsassistenter og pædagoger, som har stået for under-visningen/sidemandsoplæringen af deres kollegaer på de enkelte botilbud.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet startede i juni 2020 med én pilotenhed i Psykiatri og Handicap i Sønderborg Kommune bestående af ét kommunalt botilbud. Da det var oppe at køre her og fungerede, blev det spredt ud til de andre bosteder i kommunen.  

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: 
Gitte Haase Jørgensen, Kvalitetskonsulent: ghjo@sonderborg.dk
Tina Hallund, Kvalitetskonsulent: thal@sonderborg.dk