Samarbejde med farmakonomer om medicindispensering

10-02-2022

På Regionshospitalet i Randers er patientsikkerheden øget i medicineringsprocessen ved at gøre brug af farmakonomernes kompetencer og indføre et samarbejde mellem farmakonomer og sygeplejersker.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at reducere antallet af dispenseringsfejl. Dette både for at nedsætte indlæggelsestiden, men også omkostningerne og dødeligheden.

Hvad kom der ud af det?

Resultatet af projektet er, at der sker færre dispenseringsfejl, når farmakonomerne står for opgaven.

I kontrolgruppen bestående af sygeplejersker blev der observeret i alt 132 dispenseringsfejl imod 23 dispenseringsfejl i gruppen med farmakonomer. 

Heraf var antallet af kliniske fejl 46 i kontrolgruppen sammenlignet med 20 i farmakonom-gruppen. Det kunne være et forkert lægemiddel, manglende dosis, forkert dosis eller forkert administrationsform.  

Der blev observeret 86 procedurefejl i kontrolgruppen mod 3 i farmakonomgruppen. En procedurefejl blev registreret, hvis der manglede dokumentation for substitution, manglede dokumentation for en dispensering, eller hvis der blev dispenseret en anden styrke end ordineret uden dokumentation. 

Forklaringen på, hvorfor der findes denne forskel mellem de to faggrupper, kan skyldes flere ting:

  • Farmakonomer laver stort set ikke procedurefejl. Dokumentationen for dispenseringen er derfor korrekt.
  • I dispenseringssituationen har farmakonomer kun fokus på at dispensere medicin og bliver ikke i samme grad forstyrret af klokker og lignende, som sygeplejerskerne oplever.
  • Når farmakonomer dispenserer, springes der et led over. Det er den samme person, der dispenserer, som også skaffer medicinen, og dermed oplever patienterne ikke tidsmæssige huller i deres medicinske behandling.

Hver gang farmakonomen undrer sig, kontakter farmakonomen en sygeplejerske eller læge afhængig af problemstillingen. Det medfører, at tingene bliver løst/registreret, og fejlrisikoen er mindsket.

Baggrund for projektet

Regionshospitalet Randers’ hospitalsledelse ønskede at afprøve medicindispensering i samarbejde med Hospitalsapoteket Region Midtjyllands farmakonomer. Et koncept, der også kendes fra andre hospitaler i Region Midtjylland. 

Høj grad af patientsikkerhed er nødvendig, uanset hvordan, eller hvem der dispenserer og administrerer medicinen under en hospitalsindlæggelse. Medicineringsfejl kan øge indlæggelsestid, sundhedsomkostninger og dødelighed. 

Arbejdsgang

Medicindispensering i samarbejde med farmakonomer blev indført på syv sengeafsnit. I projektet etablerede man to grupper, der skulle dispensere. En gruppe med farmakonomer og en kontrolgruppe med sygeplejersker.

En dispenseringsfejl blev defineret som "dispensering af en lægemiddeldosis, der afviger fra ordinationen, fra hospitalets retningslinjer og skrevne procedurer". Dispenseringsfejlene blev inddelt i kliniske fejl og procedurefejl. En klinisk fejl skete, hvis en patient ikke fik sin medicin som ordineret, mens en procedurefejl skete, hvis der var afvigelser fra skrevne procedurer eller retningslinjer. 

Dispenseringsfejl omfatter dermed mange typer fejl med varierende alvorlighedsgrad. Kliniske fejl er de vigtigste at undgå, da patienterne i disse tilfælde ikke får deres medicin som foreskrevet. 

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet kørte fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2020 på Regionshospitalet Randers.

Kontaktoplysninger

Mette A. Juul-Gregersen, 
mettjl@auh.rm.dk 
Funktionsleder, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, afd. Randers.

Relateret indhold

Læs mere om korrekt håndtering af medicin

Læs flere projekter om medicinhåndtering

Læs projekter om polyfarmaci og medicingennemgange

Læs mere om risikosituationslægemidler