Medicinsikkert hospital

10-02-2022

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) har projektet "Medicinsikkert hospital" på de medicinske og kirurgiske afdelinger ført til øget patientsikkerhed.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at skabe et godt organisatorisk fundament der kan sikre kontinuerlig høj medicinsikkerhed og skabe forbedringer inden for følgende fire spor:

 • Medicin i overgangene
 • Bivirkninger og risikolægemidler
 • Polyfarmaci
 • Medicineringsprocessen

Hvad kom der ud af det?

En af indsatserne i Medicinsikkert Hospital har været at sikre systematisk kompetenceudvikling af medarbejderne og skabe en tydelig organisering af arbejdet med medicinsikkerhed på afdelingerne.

Indsatsen har betydet, at læger og sygeplejerskers viden om rationel farmakologi og – medicinhåndtering nu bliver understøttet langt mere systematisk. 

Med indsatsen er 29 MAS sygeplejersker blevet uddannet fordelt på 24 afsnit.

Organisatorisk har indsatsen betydet, at det er blevet langt hurtigere at løfte problemstillinger med medicinsikkerhed i fællesskab, da der nu er en tydelig organisering omkring, hvem der skal arbejde med opgaven.  

Et eksempel, hvor indsatsen har givet resultater, er ved scanning af medicin. På hospitalsniveau blev der i 2021 målt en forbedring på 7% for scanning af medicin ved dispensering og 15% for scanning ved administration.  Dette svarer til, at scanneren bliver taget frem hhv. ca. 1900 og 4000 flere gange om ugen end tidligere. Forbedringen er primært et resultat af MAS-sygeplejerskernes arbejde. De har sidemandsoplært kollegaer, lavet visuelle beskrivelser af arbejdsgangen, og sikret, at udstyret er i orden mv. 

Ud over at håndtere problemstillinger på tværs af hospitalet er MAS-sygeplejerskerne med til at løfte kvaliteten lokalt på deres egne afdelinger.

Medicinsikkert hospital

Kamilla og Farhiya fortæller om deres arbejde som medicinansvarlige sygeplejersker. 

Baggrund

Gennem de seneste år er medicinområdet blevet tiltagende mere komplekst, hvilket ses ved nye, dyre lægemidler, nye indikationer, flere bivirkninger og flere ældre patienter med lange medicinlister. Den øgede kompleksitet i medicinsk behandling stiller tilsvarende øgede krav til yngre lægers viden og kompetencer. Ligeledes stiller det øgede krav til sygeplejerskerne, som skal kunne forholde sig kritisk til, hvad de giver af medicin, og være fortrolige med almen farmakologi.

I 2019 gennemførte BFH en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de yngre læger. Resultaterne viste, at lægerne generelt vurderede deres egne kompetencer til at identificere bivirkninger som mindre gode. Et studie blandt afdelingssygeplejersker og andre sygeplejersker med særlige funktioner viste et generelt behov for kompetenceudvikling i forhold til: 

 • Basal farmakologi 
 • Specialespecifik farmakologi 
 • Håndtering af medicin
 • Viden om, hvor man kan søge oplysninger

Arbejdsgang

For at sikre, at læger og sygeplejersker har de rette kompetencer, er der blevet implementeret et "minimumscurriculum" på hospitalet.

Minimumscurriculum: 

 • Alle nyansatte KBU (Klinisk Basisuddannelse) og I-læger (læger i introduktionsstillinger) skulle deltage i et endagskursus i klinisk farmakologi
 • Alle nyansatte sygeplejersker skal som en del af deres introduktion gennemføre e-læring: "sygeplejerske kend din medicin" 

Organisatorisk understøttelse:

 • Alle afdelinger skal som minimum ansætte én uddannet medicinansvarlig sygeplejerske (MAS), der løbende er forpligtet til at varetage lokal kompetenceudvikling og til at sikre arbejdsgange, der understøtter høj grad af medicinsikkerhed.
 • Alle MAS sygeplejersker bliver uddannet på 10 dags-kurset "Rationel medicinhåndtering for Somatiske sygeplejersker"
 • Der er blevet etableret et lokalt MAS-netværk for alle MAS sygeplejersker, som er med til at sikre kontinuerlig kompetenceudvikling af MAS sygeplejerskerne og understøtte forbedringsindsatser på afdelingerne.

Alle kurser bliver varetaget af Klinisk farmakologisk enhed Bispebjerg og Frederiksberg. Kurserne er gratis for alle medarbejdere i Region Hovedstaden.  

Udfordringer og løsninger

Det kræver ledelsesopbakning at implementere et minimumscurriculum og skabe de rigtige rammer for MAS-sygeplejerskernes arbejde i praksis. I arbejdet har det været vigtigt at tage udgangspunkt i afdelingernes behov og tilpasse indhold og undervisning herefter. De indledende undersøgelser af det oplevede behov for kompetenceudvikling var her en god hjælp

Der er nedsat en styregruppe for Medicinsikkert Hospital, som består af Hospitalsdirektøren, kvalitetschefen, den ledende overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling og den ledende overlæge fra Klinisk Farmakologisk afdeling. Styregruppen har været med til at håndtere udfordringer løbende. Fx har Klinisk Farmakologisk Afdeling øget udbuddet af kurser i klinisk farmakologi fra to til otte kurser for at imødekomme efterspørgslen fra afdelingerne.   

Arbejdet med Medicinsikkert Hospital er forankret i hospitalets Kvalitetsråd, hvilket er med til at sikre bred opbakning til arbejdet. Indsatsen er på dagsordenen til samtlige møder. 

Ressourcer

Lægerne skal have fri til at kunne deltage på et dags-kursus.

Funktionen som MAS-sygeplejerske kræver som udgangspunkt minimum én administrativ dag om måneden.  

Alle MAS-sygeplejersker skal deltage på et 10-dages kursus.

Hvor foregik projektet?

Medicinsikkert Hospital er en hospitalsindsats på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH), der omfatter alle medicinske og kirurgiske afdelinger. Medicinsikkert Hospital består af en lang række indsatser, som løbende udvides i takt med at nye problemstillinger identificeres. Medicinsikkert Hospital startede i 2019 og kører fortsat.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?
Kontakt: Rie L. R. Johansen, Projektleder. Rie.laurine.rosenthal.johansen@regionh.dk Telefonnr. +4520962738

Relateret indhold

Læs andre projekter om medicinhåndtering

Projekter om polyfarmaci og medicingennemgang

Læs mere om korrekt håndtering af medicin

Læs mere om risikosituationslægemidler