Det mobile sundhedsteam

10-11-2021

Samstyrken, Varde Kommunes tilbud til udviklingshæmmede, har styrket patientsikkerheden ved at ansætte en ledende sygeplejerske og etablere et mobilt sundhedsteam. Personalet på Samstyrkens forskellige tilbud er i dag klædt på til de sundhedsfaglige opgaver, de skal varetage. De arbejder på tværs af hele organisationen, og der er opstået et sammenhold, hvor patientsikkerhed, kvalitet og kerneopgaver bliver løst i fællesskab mellem alle medarbejdere i Samstyrken.

Formål med projektet

Med et mobilt sundhedsteam og en sygeplejeansvarlig leder for hele organisationen ønskede Varde Kommune og Samstyrken at bidrage til at sikre en korrekt håndtering af sundhedsfaglige opgaver i kommunens sociale tilbud til udviklingshæmmede. Tryghed og sammenhæng for borgere, medarbejdere og pårørende skulle sikres. Den sundhedsfaglige indsats for borgerne skulle løftes og styrkes i tæt samarbejde med både det pædagogiske og sundhedsfaglige personale.

Hvad kom der ud af det?

Det mobile sundhedsteam er nu blevet en fast del af Samstyrken. Det mobile sundhedsteam har bidraget til et øget fokus på de sundhedsfaglige opgaver og styrket patientsikkerheden. Personalet er nu på forkant med borgernes sundhed ved at lave tidlig opsporing og forbyggende tiltag. Opgavefordelingen er tydelig, og personalet kan tilegne sig de rette kompetencer til de forskellige opgaver og dermed sikre patientsikkerheden. Det skaber sikkerhed og tryghed blandt personalet. Dette har tilsammen været med til at sikre lighed i sundhed for borgerne.

Baggrund for projektet

I 2018 og 2019 gennemførte Varde Kommune projektet "Sikker Medicinhåndtering" på socialområdet. I den forbindelse opstartede Samstyrken projektet "Det mobile sundhedsteam" og ansatte en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent, som stod til rådighed for alle tilbud i Samstyrken. Samstyrken oplevede fortsat udfordringer med tiltagende sundhedsfaglige opgaver hos udviklingshæmmede borgere, som blev mere komplekse. I april 2020 ændrede Samstyrken derfor retning og ansatte en ledende sygeplejerske for alle Samstyrkens tilbud. Samstyrken ønskede hermed at øge patientsikkerheden og sikre korrekt håndtering af de sundhedsfaglige opgaver. Det mobile Sundhedsteam blev udvidet og bestod derefter af to sygeplejersker, to social- og sundhedsassistenter og den ledende sygeplejerske.

Arbejdsgang

Den ledende sygeplejerske beskrev sammen med det mobile sundhedsteam rammerne og koordinerede og kommunikerede løbende internt i Samstyrken og til eksterne samarbejdspartnere. Det mobile sundhedsteam var ansvarlig for varetagelsen af alle sundhedsfaglige opgaver på de mindre bo- og aktivitetstilbud i tæt samarbejde med personalet på tilbuddene. For øvrige botilbud stod det mobile sundhedsteam til rådighed for personalet ved akutte sundhedsfaglige opgaver, behov for sparring eller varetagelse af specifikke sundhedsfaglige opgaver. 

Der blev etableret en organisering af forflytningsvejledere på alle kommunens tilbud til udviklingshæmmede, hvor der blev sikret kompetenceudvikling. Der blev lavet undervisningsmateriale og kurser i forflytninger til hele personalegruppen, og tilknyttet tovholdere i forhold til forflytningsplaner på borgerne.

For at sikre rette faglighed blev der etableret en sundhedsfaglig gruppe på tværs af organisationen, der skulle sikre kompetenceudvikling gennem undervisning, faglig sparring, vidensdeling mm. På forsøgsbasis blev de sundhedsfaglige medarbejdere i Samstyrken inddraget i et vagtrul i det mobile sundhedsteam for at skabe en "vi" følelse, udvikle de faglige kompetencer og løse opgaver på tværs af Samstyrken. 

Der blev oprettet en hygiejneorganisation og sikret, at der årligt blev udført audits på håndhygiejne af de hygiejneansvarlige i samarbejde med den ledende sygeplejerske, på alle Samstyrkens tilbud. For at sikre og tydeliggøre opgavefordelingen mellem sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter blev der udarbejdet funktionsbeskrivelser. 

Sundhedsteamet stod for sagsbehandling af alle utilsigtede hændelser og samlerapporteringer, der hører under Samstyrken. Utilsigtede hændelser blev et fast punkt på hvert teammøde. Sundhedsteamet fulgte op på de utilsigtede hændelser ved at sparre/inddrage ledelsen på botilbuddene, udsende data og i nogle tilfælde tage akut kontakt, hvis dette blev vurderet nødvendigt. Afdelingslederne på de enkelte botilbud bragte herefter læring videre på teammøder på botilbuddene.  Sundhedsteamet lavede også audits på kvaliteten af de sundhedsfaglige opgaver. Der blev også iværksat undervisning i kommunens medicininstruks og løbende udarbejdet og implementeret diverse interne retningslinjer.

Udfordringer og løsninger

Det var en udfordring, at det mobile sundhedsteam skulle financierens af budgetterne i den daglige drift og derfor vigtigt, at afdelingslederne tog ejerskab, da det var dem, der skulle finde midlerne.

Behovet for det mobile sundhedsteam var meget forskelligt på Samstyrkens tilbud. Nogle tilbud har få og andre mange sundhedsfaglige opgaver, hvor efterspørgslen på det mobile sundhedsteam til tider ikke kunne imødekommes.

Ressourcer

Det mobile sundhedsteam har bestået af en ledende sygeplejerske, en koordinerende social- og sundhedsassistent, en social- og sundhedsassistent og to sygeplejersker.
Tiltagene er udført på samtlige af Samstyrkens 17 tilbud, hvor der ca. er 280 ansatte med forskellige faglige baggrunde – blot for at nævne nogle – pædagoger, pædagogiske assistenter, håndværkere, neuropædagoger, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og ufaglærte.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet blev udført i Samstyrken, som er Varde kommunes tilbud til udviklingshæmmede. Samstyrken består af botilbud- og specialiserede botilbud, beskæftigelse, samvær- og aktivitetstilbud, særlig tilrettelagt uddannelse, støttecenter og aflastningstilbud. 

Projektet løb fra april 2020 og året ud, hvorefter det blev en fast del af Samstyrken. 

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Centerleder, Kurt Bertelsen kube@varde.dk
Ledende Sygeplejerske, Betina Nørgaard Iversen beiv@varde.dk Mobil: 21 60 09 66