Projekt RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs

22-10-2020

Med 'Projekt RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs' har Psykiatrien Vest i Region Sjælland sammen med seks kommuner indført en ny samarbejdsmodel, der har styrket den tværfaglige og tværsektorielle indsats for borgere på botilbud. Det har resulteret i øget stabilitet og sammenhæng i borgerforløbene.

Formål med projektet

Formålet er at:

 • sikre borgere på kommunale botilbud og botilbudslignende tilbud mere stabile forløb
 • forebygge trussels- og voldsepisoder. 

Dette skal ske gennem en styrkelse af samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale botilbud og botilbudslignende tilbud.

Hvad kom der ud af det?

Der er udviklet en generisk samarbejdsmodel mellem Psykiatrien Vest, Region Sjælland og de seks optagekommuner til Psykiatrien Vest. 

Samarbejdsmodellen består af:

1) Et botilbudsteam, som står for at optimere borgernes behandlinger på tværs af sektorer og forebygge (gen)indlæggelser af borgerne.

2) En koordinerende indsatsplan, der bruges til at sikre borgeren et forløb med stabilitet og sammenhæng.

3) En indsats med virtuelle møder, der skal øge tilgængeligheden og understøtte samarbejdet med og omkring borgerne på tværs af region og kommune.

Implementeringen af samarbejdsmodellen har styrket den tværfaglige og tværsektorielle indsats for borgere på botilbud.
Projektets kvalitative midtvejsevaluering (februar 2020) viste, at borgere, kontaktpersoner og ledelser oplever, at indsatserne med botilbudsteamet og forløb med koordinerende indsatsplaner medfører:

 • Øget stabilitet og sammenhæng i det enkelte borgerforløb.
 • Styrkede indsatser med og omkring borgeren, så der er et forstærket samarbejds- og behandlingsfundament at arbejde videre på.
 • Brobygning - oplevelse af, at afstanden mellem botilbud og psykiatri er afkortet, så der kan sættes hurtigere ind, og overgange styrkes.
 • Styrkelse af den faglige sparring og vejledning på botilbuddene. 

Derudover har projektets 'Fælles skolebænk' styrket personalets kendskab til hinanden på tværs af sektorer og givet relevant faglig inspiration.

Læs mere på projektets hjemmeside.

Baggrund for projektet

Baggrunden for projektet var en række alvorlige voldsepisoder på botilbudspersonale begået af botilbudsborgere. Projektet skulle styrke den tværsektorielle indsats for målgruppen og derigennem bidrage til at forebygge vold og trusler.

På trods af at borgere på døgndækkede botilbud har et omfattende støttetilbud, kan nogle borgere opleve usammenhængende forløb, hvor de risikerer at blive kastebolde mellem botilbud og behandlingspsykiatri med indlæggelser og tvang.

Kommunale og regionale ledere og medarbejdere samt borgere og pårørende gjorde derfor på en række indledende workshops status på det eksisterende samarbejde og pegede på en række forbedringsmuligheder. Det blev afsættet for projektets samarbejdsmodel.

Arbejdsgang

De tre indsatser i projektets samarbejdsmodel er:

 • RoSas botilbudsteam – en tværgående og udkørende indsats
 • Forløb med koordinerende indsatsplan
 • Virtuelle møder 

Desuden er en parallel indsats under betegnelsen 'Fælles skolebænk' blevet etableret og gennemført.

RoSas botilbudsteam – en tværgående og udkørende indsats

RoSas botilbudsteam er tværfagligt og består af 2 peers (medarbejdere med egen erfaring med psykisk lidelse), 2 sygeplejersker og 1 psykolog.

Teamet har til formål at optimere den tværfaglige og tværsektorielle behandling og indsats i borgerens eget hjem og forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Teamet arbejder desuden med at styrke den sundhedsfaglige rådgivning til botilbudspersonale, forebygge og reducere antallet af volds- og trusselsepisoder på botilbuddene samt forebygge anvendelsen af tvang under indlæggelse.

Botilbudsteamet tilbyder bl.a.:

 • En forebyggende eller akut hjælp i forløb af 8-10 ugers varighed, som tager udgangspunkt i individuelle ønsker og behov. Hvis der er behov for det, kan teamet tilknyttes det enkelte borgerforløb af flere omgange
 • Behandling og en støttende indsats i eget hjem på botilbud og botilbudslignende tilbud med mulighed for hyppig kontakt, som kan suppleres med telefonisk kontakt.

Forløb med koordinerende indsatsplan

Den koordinerende indsatsplan er det fælles samarbejdsredskab, der bruges til at sikre borgeren et forløb med stabilitet og sammenhæng.

Den koordinerende indsatsplan stammer som redskab fra Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (Social- og Sundhedsstyrelsen, 2014). Den koordinerende indsatsplan er blevet tilpasset til Region Sjællands lokale forhold.

Virtuelle møder

Virtuelle møder er en indsats, der skal øge tilgængeligheden og understøtte samarbejdet med og omkring borgerne på tværs af region og kommune på trods af geografiske afstande. Målet er at bidrage til øget koordinering og videndeling mellem Psykiatrien Vest og botilbud og botilbudslignende tilbud.

Fælles skolebænk

Der er etableret en fælles skolebænk, der understøtter fælles og gensidig læring for projektets interessenter.

Med to årlige temadage/konferencer siden 2018 har ledere og medarbejdere i Psykiatrien Vest, de kommunale botilbud og andre samarbejdspartnere løbende fået central faglig viden og inspiration, fx om resonans, samarbejde, psykisk lidelse og misbrug, forebyggelse af vold, afmagt og risikoen for forråelse, motivation og følelsesmæssig udvikling.

For at mindske afstanden mellem præsenteret viden og praksis på gulvet har projektet desuden løbende arbejdet med kreative tilgange til dette oversættelsesarbejde ved brug af film og podcasts.

Se fx RoSas instruktionsfilm "Musik i det tværsektorielle samarbejde" om forløb med koordinerende indsatsplan. Film og podcasts er tilgængelige på projektets hjemmeside.

Projektets varighed og overordnede faser

Projektperioden er i alt tre år, fordelt på følgende faser:

 • Fase 1: Forundersøgelse (kortlægning) og projektudvikling.
 • Fase 2: Afprøve indsatser i mindre skala (kommunale botilbud og botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune).
 • Fase 3: Udbrede og afprøve indsatser i en større skala
 • Fase 4: Evaluering og evt. sikring af fortsat drift af indsatser. 

Udfordringer og løsninger

'Virtuelle møder' var planlagt som en indsats i samarbejdsmodellen. Denne indsats har været svær at implementere i praksis, ikke mindst på grund af skiftende arbejdsgange og mangel på en sikker teknisk videoløsning til tværsektoriel brug. I stedet har det været muligt at anvende de midler, der var beregnet til virtuelt mødeudstyr, til at udvide botilbudsteamet med en psykologressource.

Desuden har varetagelse af forløb med koordinerende indsatsplan været en udfordring, når botilbudsteamet har hjulpet forløb i gang og trukket sig igen. Personale på botilbud og i psykiatrien, der i forvejen har travlt i arbejdstiden, oplever arbejdet med koordinerende indsatsplan som tidskrævende og betragter det ikke nødvendigvis som en del af kerneydelsen.

Ressourcer

Projektets bemanding har gennem projektperioden været følgende (ansættelseslængde i parentes):

 • En projektleder (3 år, fuldtid)
 • To projektmedarbejdere med peerbaggrund (hhv. 33 mdr., fuldtid og 29 mdr., deltid)
 • To sygeplejersker (hhv. 27 og 17 mdr., begge fuldtid)
 • En psykolog (1 år, fuldtid)

Hvor foregik projektet?

Projektet er foregået i Psykiatrien Vest i Region Sjælland og på de døgndækkede kommunale botilbud og botilbudslignende tilbud i de seks optagekommuner til Psykiatrien Vest: Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø Kommune.

Se dokumentarfilmen om projektet

Læs mere om Projekt RoSa

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: Projektleder Benjamin Lind Kjersgaard, belk@regionsjaelland.dk