Systematiseret undervisning i farmakologi

22-10-2020

I Brønderslev Kommune har man indført systematiseret undervisning i farmakologi for social- og sundhedsassistenter. Det har bl.a. betydet bedre medicinhåndtering og større fokus på lægemidlers virkninger, interaktioner og bivirkninger.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at sikre, at social- og sundhedsassistenter kan varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom.

Der er derfor indført systematiseret undervisning med obligatoriske kurser. Målet er, at deltagerne efter kurset vil have udvidet deres viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik, så de kan observere borgere og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Hvad kom der ud af det?

Den generelle tilbagemelding på kurset har været positiv.

Kurset har medført:

  • Større fokus på lægemidlers virkninger, interaktioner og bivirkninger.
  • Større refleksion over og eftertænksomhed i selve medicindispenseringen.
  • Bedre integreret samarbejde mellem involverede aktører (læger, sygeplejersker, sekundærsektor m.fl.).
  • At social- og sundhedsassistenter er blevet klædt på til medicingennemgange og til at udføre relevante forespørgsler til specifikke borgere.
  • Større faglig tilfredshed og arbejdsglæde.

Baggrund for projektet

Social- og sundhedsassistentuddannelsen har ændret sig gennem årerne, og i Brønderslev Kommune oplevede man, at social- og sundhedsassistenterne havde forskellige forudsætninger for medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistenter blev derudover oplært i medicinhåndtering via sidemandsoplæring, og det betød, at der kunne være variationer i den oplæring, de fik.

Arbejdsgang

Kurset i medicinhåndtering blev tilrettelagt i samarbejde med SOSUNord. Alle social- og sundhedsassistenter undervises i dag ud fra samme model og opnår dermed den samme viden.

Emner på kurset er fx almen farmakologi (fx farmakodynamik, farmakokinetik, lægemiddelregning, alderens og sygdommes påvirkning af lægemiddelomsætning) og specialfarmakologi (fx udvalgte lægemiddelgrupper).
På kurset lærer deltagerne bl.a. at:

  • Observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssigt ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.
  • Anvende sundhedsprofessionelle internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkninger, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.
  • Handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.
  • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration.

Derudover giver kurset kendskab til relevant, gældende lovgivning på området.

Undervisningen foregår over fem dage og veksler mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Alle Social- og sundhedsassistenter har gennemført kurset, og fremover skal alle nye social- og sundhedsassistenter i Brønderslev Kommunes Ældreområde tage kurset.

Private udbydere og handicap/psykiatriområdet tilbydes desuden at deltage i kurset.

Udfordringer og løsninger

Der har ikke været nogen udfordringer i forbindelse med projektet.

Ressourcer

Ca. 190 social- og sundhedsassistenter, der hver har været af sted i 5 dage. 

Projektet kørte i 2018-2019.

Hvor foregik projektet?

Brønderslev Kommune, Ældreområdet.
Selve kurset blev tilrettelagt i samarbejde med SOSUNord.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Susanne Fløche, konsulent og risk manager, susanne.floche@99454545.dk