Implementering af TOBS - Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

18-11-2020

I Københavns Kommune understøttes en tidlig opsporing af begyndende sygdom hos borgere på kommunens plejecentre, hjemmepleje m.m. ved hjælp af det systematiske observationsredskab 'TOBS'.

Formål med projektet

Formålene med projektet var at:

 • Understøtte en tidligere opsporing af begyndende sygdom hos borgere i primærsektoren, som kan danne grundlag for, at man tidligere kan iværksætte forebyggende tiltag og lægeordineret behandling.
 • Opnå en rettidig opsporing og behandling af borgeren og derved undgå unødig svækkelse af helbredstilstand og sikre de nødvendige indlæggelser rettidigt.  

Hvad kom der ud af det?

 • Et øget antal systematiske værdimålinger
 • En systematik for, hvornår der måles værdier
 • En ensrettet handlingsalgoritme
 • Et støtteredskab til medarbejderens faglige skøn
 • Lige adgang til medicoudstyr på alle enheder.

Effekten kan endnu ikke dokumenteres, men kommunen er i gang med en statusrapport/evaluering med fokus på forbedringspotentialer i enhedernes arbejde med TOBS, som kan give input til en videreudvikling og kvalificering af praksis for TOBS på alle typer enheder.

Baggrund for projektet

Sundhedsstyrelsen har siden ultimo 2017 anbefalet anvendelsen af Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS) i kommunerne til tidlig opsporing af sygdom. 

Ved journalgennemgang var der flere steder i kommunen manglende plan og handling. Der var derfor et ønske om at finde et redskab, der kunne skabe en struktur og tydeliggøre, at der skal lægges en plan rettidigt og ud fra borgerens helbredstilstand.

På den baggrund blev TOBS valgt som et systematisk observationsredskab, der indebærer en samlet vurdering af puls, bevidsthedsniveau, temperatur, respirationsfrekvens og systolisk blodtryk.  

TOBS anvendes, når der observeres en ændring i borgerens helbredstilstand og kan være med til at kvalificere den faglige vurdering af borgerens tilstand. TOBS har en handlingsalgoritme, som afhængig af borgerens vitale værdier og kliniske tilstand angiver handlingsanvisninger. Handlingsanvisningerne skal ses som minimumstiltag, som altid skal sammenholdes med det faglige skøn. Handlingsanvisningen involverer, alt afhængig af score, konference med en sygeplejerske, akutteam eller praktiserende læge.

Arbejdsgang

I samarbejde med kommunens akutteam er der blevet undervist på alle plejehjem, hjemmeplejeenheder og midlertidige døgnpladser.

Undervisningen har bl.a. indeholdt:

 • Introduktion til redskabet TOBS
 • Gennemgang af de vitale værdier og deres sammenhæng med sygdom hos ældre borgere
 • Dokumentation af TOBS
 • Færdighedstræning i måling af de vitale værdier.

Der er udarbejdet følgende tiltag for at støtte implementeringen:

 • Instruks for anvendelsen af TOBS
 • Lommekort med score, handlingsalgoritme og ISBAR
 • Samlet TOBS-dokumentationen i én observation i omsorgsjournalen Cura
 • Udtræk af data over: Antal TOBS-målinger, årsag til TOBS og fordeling af TOBS-score
 • Det nødvendige medicoudstyr er indkøbt til alle enheder. Alle udekørende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter har fået deres eget udstyr til at kunne foretage TOBS-målingerne.

Projektet startede som en afprøvning i maj 2018 og blev udrullet trinvis til alle enheder fra 1. september 2019 til 1. juni 2020.

Udfordringer og løsninger

Det var en udfordring at udvikle et ensrettet redskab til enheder med forskellige ressourcer, arbejdsgange, kompetencer og behov.

Dette har medført mange afprøvninger og tilpasninger samt tilført udstyr og ændrede arbejdsgange.

Mange usikkerheder er løst med tæt dialog med enhederne under implementeringen og ved hele tiden at følge data ned på enhedsniveau.

Ressourcer

To konsulenter (projektledere i Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen).

Der har været samarbejde med:

 • Akutteam til undervisning i praktisk udførelse
 • Lokale områdekonsulenter
 • Kvalitetsmedarbejdere på enhederne
 • Afdelingsledere på enhederne.

Hvor foregik projektet?

Projektet startede i 2018 med afprøvninger af redskabets følsomhed på midlertidige ophold og akutplejeenhed. Selve implementeringen af TOBS startede august 2019 og sluttede medio 2020.

Alle kommunens medarbejdere er undervist i TOBS (Plejehjem, hjemme- og sygeplejen og midlertidige ophold og akutenheder).

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? 

Kontakt:

Sundhedsfaglig konsulent Anne Agerskov Smith, zq9v@kk.dk

Sundhedsfaglig konsulent Dorte Christensen, h70n@kk.dk