Fængsler og arresthuse: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2019-2022

07-07-2022

I perioden 2019-2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 65 sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse. Undervejs i tilsynsrækken blev det tydeligt, at der var behov for målrettede indsatser på en række områder med særlig vægt på:

  • Håndtering og opbevaring af medicin
  • Journalføring
  • Ansvarsfordeling og ledelsesansvar

Fundene fra tilsynsrækken gav anledning til omfattende indsatser, både lokalt i de enkelte fængsler og arrester, i de fire områder, som Kriminalforsorgen er opdelt i, og på nationalt niveau, for at afhjælpe de problemer, der blev afdækket under tilsynene.

Indsatserne har ført til en markant forbedring af de patientsikkerhedsmæssige forhold. Den overordnede konklusion efter gennemførslen af sundhedsfaglige tilsyn i alle landets fængsler og arresthuse er, at der i 2022 er et tilfredsstillende patientsikkerhedsmæssigt niveau i forhold til varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver.

Læs erfaringsopsamlingen fra sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse her